Srholec-greeting,honor hymna

93
Publikované 16. septembra 2019 od

2015.12.18.

Poznámka:
Nakoľko už neviem nájsť staré maili, nakoľko t-com ich už odstránil, skúsím mailovanie s pánom Srholcom – cc.medzi 20.12.2015 a 28.12.2015 – rekonštruovať vlastnými slovami.
Poslal som mu , ako vianočný dar ,túto hymnickú skladbu. On v zápetí odpovedal dojato, že ešte v živote nedostal tak krásný dar , a chválil mńa, že – podĺa obrázkov – pomáham rodinám s detičkamy.
Já som odpovedal,že žial som sám ,dertičky som použil iba, ako ilustračné obrázky, A žE SOM CELKOM SáM..
ON MI EšTE ODPOVEDAL, žE AJ on je úplne sám.
Pár dní na to žial už nežil.

 

note:
Since I can no longer find old mails, since t-com has already removed them, I will try to mail with Mr. Srholc – cc between 20.12.2015 and 28.12.2015 – reconstruct in my own words.
I sent him this Christmas song as a Christmas present. He replied in the next move that he had not received such a beautiful gift in his life, and praised me that, according to the pictures, I help families with children.
I replied that I lived alone, I used dildos only as illustrative pictures, AND I AM TOTALLY ALONE ..
HE HAS ANSWER TO ME THAT He’s all alone.
He didn’t live for a few days.