Posttesla scientific -versus-theoccam razor and Popper falsification

188
Publikované 27. septembra 2019 od

2019.9.27.-27.

music=pl,(Jmmanuel-Jesua opera,mysterimusic1)

 

Posttesla -Occam britva-or (Poperovská falsifikácia-pf)

Posttesla -Occam rAzor-or (Poper Falsification-pf)

preložené zo slovenského a maďarského jazyka do angličtiny cez google translate

translated from Slovak and Hungarian to English via google translate

PREDBEžNá POZNáMKA:
všETKO ,čOJE NIžšIE UVEDENé,JE ZALOžENá NA HYPOTéZACH,NIKDO NEMá ZATIAL RELEvaNTNé DôKAZY.

PRELIMINARY NOTE:
EVERYTHING, WHICH IS ABOVE, IT IS BASED ON HYPOTHESES, NEVER HAS A RELATED EVENT.

1/Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
Tesla cc.po roku 1897 prestal vedecky pracovať a krmil iba holuby,(teda nebol žiadný Colorado-Springs,ani Wordenclyf,ani ďalšie výskumné centrá…)

alebo intenzívne pracoval (podľa mnohých svedectiev niekedy až 16-18 hodín denne), tvrdiac , že pracuje na naprosto prevratných vedecko-technologických teoriach a výskumoch ,na ktoré ešte ľudstvo nie je morálne pripravené?

1 / What is more likely (by or and pf):
Tesla cc.po 1897 stopped scientific work and fed only pigeons, (ie there was no Colorado-Springs, neither Wordenclyf, nor other research centers …)

or worked intensively (according to many testimonies, sometimes up to 16-18 hours a day), claiming to be working on totally groundbreaking science and technology theories and researches for which humanity is not yet morally prepared?

2/Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
Tesla po roku 1887 nepredpovedal nič (z vtedajšej-1925,a aj z novodobej ) quantovej fyziky (quantové preojenie aj mimo času, tuneling ,M-teorie,holo model univerza,atakďalej…),iba celých ďalších 46 krmil holuby (tudíž -ako to mnohý teoretici tvrdia do dnes -quantová fyzika,M-teorie,quantové prepojenie ,holo-model,atakďalej ,to všetko je iba ničím nepodložená paveda)

Alebo -ak môžme aspoň trocha veriť údajným, roztrúseným jeho výrokom – hore uvedené teorie a hypotézi sú pevnou súčasťou novodobej teoreticko-fyzikálnej revolúcie,ktoré Nikola Tesla už všetko predpovedal v rokoch 1887-1943,iba zväčša len v teoretických rovniciach(ktoré ale v dňoch 8.-10.1.1943 záhadne zmyzly v útrobách tajných centrálach budúceho CIA,alebo v ešte tajnejších “nnexistujúcich”centrálach)?

2 / What is more likely (by or and pf):
Tesla after 1887 did not predict anything (from the then-1925, and also from modern) quantum physics (quantum survival outside of time, tunneling, M-theory, holo model universe, etc.), only a further 46 fed pigeons (hence -as many theorists say to today -quant physics, M-theory, quantum interconnection, holo-model, and so on, all this is just unsubstantiated paveda)

Or – if we can at least somewhat believe in his alleged, scattered statements – the above theories and hypotheses are an integral part of the modern theoretical-physical revolution that Nikola Tesla had predicted everything in 1887-1943, but mostly only in theoretical equations (but in days 8.-10.1.1943 mysteriously disappeared in the bowels of the secret headquarters of the future CIA, or even more secret “non-existent” headquarters)?

3/(Na úvod:Je hystoricky doložený fakt ,že až do roku 1903-05 Tesla disponoval obrovskýmy finančnýmy prostriedkamy s ktorýmy ani v tých časoch , ani do dnes nedisponoval žiadný teoretický fyzik-výskumník.)

Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
Tesla -poroku 18878 -celý majetok premrchal na krmenie holúb (alebo na vysedávanie v krčme,atakďalej),

alebo robil závratné a mimoriadne drahé (a velmi nebezpečné – preto počas finálného výskumu vykázal všetkých spolupracovníkov z haly a napísal záveť)výskumy,ktoré mu pohltily všetky financie?

3 / (To begin with: It is hystorically documented that until 1903-05 Tesla had huge funds with which no theoretical physicist-researcher had at that time or even today.)

Which is more likely (by or and pf):
Tesla -poroku 18878 -the whole property was confused for pigeon feeding (or sitting in a tavern, etc.),

or did he make dizzying and extremely expensive (and very dangerous – hence during the final research he put all his co-workers out of the hall and wrote a will) research that absorbed all his finances?

4/Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
K nacistom sa nič nedostalo s teslových teoriach a rovniciach,tudíž všetky fámy o tkazvaných supertajných nacistických výskumoch (projekt-die Glocke-ASI S CIELOM OHýBAť čASOPRIEStOR, Foo-Fighter,Sröder-Stanc,atakďalej)iba niekto vymysle a dal to na papier (do dnes existuje nacisticko-precízna,ale velmi tajná dokumentácia o týchto projektoch)

alebo niečo sa dostalo do rúk nacistickým vedcom, ktoré sa pokúšaly niečo z toho zrealizovať (prevdepodobne asi s nie velkým úspechom), a po vojne všetko sa odnieslo do extrémne tajných výskumných centrál v USA (a možno aj do sovietského zväzu) ,a do dnes sa na nich pracuje.

4 / What is more likely (by or and pf):
Nothing has come to the Nazis with Tesla theories and equations, so all rumors about the spoiled supreme secret Nazi research (project-die GlockE TO BEND TIME, Foo-Fighter, Sröder-Stanc, etc.) just someone invented it and put it on paper (until today there is Nazi-precise but very secret documentation of these projects)

or something got into the hands of Nazi scientists who tried to do some of that (probably with little success), and after the war, everything went to the extremely secret research centers in the US (and possibly the Soviet Union), and to this day working on them.

5/Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
TEslla vôbec nepracoval na fotonovej pasce (takzv.”pevné svetlo”)A tuDíž tAkzv.”pevné Svetlo”je čírA PAVeda,

ALEBO (SúDIac POdĽA rOZTRúSeNýCH, aLe ZATIAL NEPOdLOžENýcH sVedeCtIEv) TeSLa OPravdU rOBIL POKUSI S fOTONOVOU PasCOU?

5 / Which is more likely (by or and pf):
TEslla did not work at all on a photon trap (the so-called “solid light”) And here, so-called “solid light” is pure PED,

OR (JUDGING AFTER SUSPENDED BUT YOU HAVE NOT DEFLECTED WORDS) WAS THE REALLY TRIALED WITH A PHOTO TRACK?

6//Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
A/udaLOsť v rOKU 1947 vrOOsWeLU BOL IBA čIRí VýmyseL ,nOvINársKá “kačKa”
b/BOL TO IBA METEOROLOGICKý BALON,ALEBO šPIONážNý BALON “mOGUL”
C/ BOLO TO HAVAROVANá MYMOZEMSKá ĽOĎ
d/C/ BOL TO PRVý POKUS PO TESLOVEJ SMRTI A NA ZáKLADE JEHO POKUSOCH A ROVNICIASCH ZREALIZOVAť PLNE FUNKčNý ANTIGRAVITAčNý STROJ s vibračným motorom s teplotou blízké ab solutnej nule a napájená energiou nultého bodu?

6 // What is more likely (by or and pf):
A / uCoM in 1947 InWoSWeUl WAS ONLY a clear CREATIVE, nOvINARY “ducks”
b / WAS IT ONLY A METEOROLOGICAL BALL OR A MOGUL SPIONAL BALL
C / WAS A CLAIMED MYOMIAN PEOPLE
d / C / WAS THE FIRST TEST AFTER BODY DEATH AND BASED ON ITS TESTS AND EQUAL TO REALIZE A FULLY FUNCTIONING ANTIGRAVITY MACHINE WITH A Vibration Motor Near Ab Absolute Zero and Powered By Zero Energy?

7/Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
NA základňach typu area51,atd..sa pracuje NA BEžNýCH,TRADIčNýCH STROJOCH,
b/Sú TAMMIMOZEMSKé TECHNOLÓGIE,BA Až PRIAM MIMOZEMšťANIA,
C/PRACUJE SA NA ZDOKONALOVANIE POSTTESLOVýCH TECHNÓLGIí,AKO,NAPR.ANTIGRAVITáCIA,ANTI G SíLA, NANO STROJE,SCHOPNé MENIť OKAMžITE SVOJ TVAR,BEZKONšTRUKčNá TECHNOLÓGIA, ZALOžENá číSTO NA ELKTRONICKO-ENERGETICKEJ BáZE,PULZUJúCE ,AKO “žIVé”BYTOSTI,STROJE,KTORé Sú SCHOPNé NEUTRALIZOVAť VPLIV OKOLIA (DOMY, STROMY,,VZDUCH, SONICKý TRESK,ATDALEJ),ATAKĎALEJ…

7 / What is more likely (by or and pf):
a / In secret (almost “non-existent”) research bases of the area51 type, etc., working on CURRENT, TRADITIONAL MACHINES,
b / Are THERMAL TERRITORIAL TECHNOLOGIES, BA UP TO DIRECT EXTERIOR,
C / IS WORKING TO IMPROVE THE PASSENGER TECHNIQUES, SUCH AS ANY GIGABLE ANTI G POWER, NANO MACHINES, ABLE TO CHANGE IMMEDIATELY, ARE ABLE TO NEUTRALIZE THE IMPACT OF THE SURROUNDINGS (HOUSES, TREES, AIR, SONIC BLAST, ATTEXT), ANYTHING …

8/Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
pOZOROVANIE (MIMORIADNE RôZNBE,AZDáNLIVO NAPROSTO NELOGICKO SA SPRáVAJúCE)TAKZV.”ufo” Sú

A/mIMOZEMšťANIA,KTORé SATU OBJAVUJú Z NIčOHO NIč(A čUDUJ SA SVETU Až PO ROKU 1944) A SPRáVAJúC TOTáLNE ILLOGICKY,AKO KEBYTU NA PLANéTE ZEM NEBOLA žIADNá Už RELATíVNE VYSPELá CIVILIZáCIA ,

B/ súTO BYTOSTI Z CIVILIZáCIE žIJúCE POéMEDZI ZEMSKEJ KÓRE A PLášTE,

C/Sú TO BYTOSTI Z BUDúCNOSTI (SPRáVAJúCO, AKO NENORMáLNý šAšKOVSKé SHOMANOVIA),

D/Sú TO BYTOSTI ZINýCH DIMENZIí (PODOTýKAM, žE PODĽA VšETKýCH SúčASNýCH FYZIKOV ĎALšIE DIMENZIE – AK VôBEC EXIYTUJú -Sú OBOJSMERNE TéMER NEPRECHODNé -mICHIO KAKU PRIPúšťA ISTé MOžNOSTI CEZ ,TAKISTO IBAZATIAL HYPOTETICKúčERVIU DIERU )SPEáVAJúCO TAKISTO NELOGICKY,

E/ ALEBO Sú TO PRíSTROJE (V BODE OSEM AJ VYMENOVANé)POZEMSKé STROJE,VYVINUTé NA ZáKLADE TESLOVýCH PLáNOCH A ROVNICIACH???

8 / What is more likely (by or and pf):
SURVEILLANCE (EXCEPTIONALLY MISCELLANEOUS, ALL-OF-THE-LOW-GOVERNANCE)

A / EXTRA LANDS WHICH SATA DISEASE FROM ANYTHING Nothing (WONDER TO THE WORLD AFTER 1944) AND MANAGING THATALLY ILLOGICALLY THAT THE COUNTRY ON THE PLANE COUNTRY WERE NO ANY RELATIVE EXPERIENCE

B / THERE ARE CIVILIZATION LIVING BETWEEN EARTH KOREA AND SHE

C / ARE THE FUTURE BEINGS (MANAGING AS AN NORMAL SHASHMAN SHOMANS),

D / THERE ARE OTHER ZONE DIMENSIONS (NOTES THAT ALL OTHER DIMENSIONS ARE EXISTING WHEN ALL EXISTS ARE EXISTING – THAT YOU ARE BETWEEN, THAT YOU CAN NEVER BECOME THAT YOU CAN ALWAYS COURSE

E / OR ARE THE INSTRUMENTS (EIGHT EQUIPPED AND EQUIPPED) GROUND MACHINES, DEVELOPED BASED ON CARBON PLANS AND EQUIVALENTS ???

DEVEŤ/Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
PRE 11.9.

A/PLATí OFICIáLNA (TRIKRáT KORIGOVANá A ANI dO DNeS RELeVaNTNE Ne PREUKAZANá:IBA NáRAZ LITADIEL,ABUDVAč.7 VPLIV PORIVy HORúCEHO VETRA,ďaLEJ PALAčINKOVý EFEKT,A NAPOKON OHYB žeLeZO BETÓNU POd VPLIVOM (NEEXISTUJúCeHO!!!!)
1200C PERMANENTNéHO TEPLa POčas (TAKySTO NEEXISTUJúcEHO!!!)90 MINUT ,

b/RIADENá DeMOLícIA (PRI TýChTO BUdOVáCH BOLa POTREBná NIEKOĽKO MeSAčNá PRíPRAVa s VyPRáZdNENíM OBOch BUdOv (VráTENE č.7 -TAM ByStačILO NIEKOLKO TýžDŇOV,

(Poznámka: Keď nie je možná žiadná z oficiálných verezií, ba ani riadená ,pečlovo pripravovaná demolícia,tak čo potom je možné?)

c/BOLA POUžITá TESLOVA TEcHNOL´GIA -eLEKTROMAGNeTICKá REZONcIa NASMEROVaNá Z DIALKy , NAPR.Z HAARP -SCHOPNá ROZLOžIť BUDOVU NA TAKMeR MOLeKULy (úDAJNE PODĽA VýPOVEDI TESLOVýCH SPOLUPRACOVNíKOV, VRAJ TO SáM TESLA SKúšAL NA OPUSTENýCH STENáCH, RUINáCH)

nine / What is more likely (by or and pf):
PRE 11.9.

A / OFFICIAL (THREE-CORRECTED CORRECTED OR RELATED TO THE TODAY) RELEASED NOT PROVIDED: ONLY AHEAD OF AIRPLANES, ALWAYS 7 IMPACT OF HOT WIND PURPOSE, ANY MORE EFFECT BECAUSE YOU NEVER COME!
1200C PERMANENT TEMPERATURE TIME (THIS IS NOT EXISTING !!!) 90 MINUTES,

b / CONTROLLED DEMOLITIONS (THESE BUILDINGS WERE NEEDING SOME MONTHLY PREPARATION WITH EMPTYING BOTH BUILDINGS (INCLUDING NO.

c / WAS TESTER THERAPY -Electromagetic RESISTANCE WERE DIRECTED, eg from HAARP – AROUND TO DISPOSE THE BUILDING TO TAKE THE MOLECULES CONCERNED

10/
Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
KENNEDYHO ZASTRELIL

A/ OSWALD ,KTORý,AKOBY ZáZRAKOM BOL S CHOPNý PRESNE VASTRELIť SVOJU 2.A3.STRELU (V TEJ DOBE VšEOBECNE PREVLáDAL NáZOR,žE TO ,S TAKOU PUšKOU NIK BY NeBOL SCHOPNý,-anavyše Oswald nemal žiadný motív,kým, tajne vedenie area51 áno,kennedy chcel ich odtajniť

b/Bola to strelba vybraných cia pracovníkovzrôzných miest (najnovšie výskumy a rekonštrukcie tútohypotézu vyvraCAJú)

(Poznámka:medzičasom sa nepotvrdilo ani verzia viacedrých strelcov napr:z travnatého pahorku spoza plotu,,ale sa témer vylúčilo možnosť danou strelonou zbraňou behom 6. sekund na pohybujúci sa terč -nejmä pre schopnosti Oswalda_ tak čo potom?)

C/ALEBO PREDSA TO BOL oSWALDF, ALE JEHOVEDOMIE BOLO OVLáDANé Z DIALKy(NAPR. HARRP) ELEKTROMAGNETICKOU REZONaNCIOU (čO BY VYSVETLOVALO JEHO “NáMESAčNé” SPRáVANIE,A CELý RAD NELOGIčNOSTí -NAPR.NEZOTREL ODTLAčKy PRSTOV, NEZMYSELNá VRAžDA STRážNíKA TYPITA, BEHANIE PO ULICI S dIMIAcOU PIšTOLOU,KLUDNé, BEWZSTAROSTNé UžíVANIE FILMU V KINE,NEDCHáPAVé SPRáVANIE,,AKO KEBY ZO SNA, Z HYPNOTZICKéHO SPáNKU SA PREBUDIL,ATD…)
(pOZNáMKA: pOdĽA TESLOVýCH sPOLUPRaCOvNíKOV úDAJNE NA TEJTO TECHNOLÓGII TESLa Už PLáNOVaL PRACOVAť.)

10 /
Which is more likely (by or and pf):
KENNEDY HAS KILLED

A / OSWALD WHICH WOULD BE WONDER WITH A WONDERFUL PROPERLY TO SHAPE His 2nd and 3rd Wrenches (at that time, he generally thought that with such a rifle, nobody would be able to,-Oswald had no motive until, secretly the area51, yes, Kennedy wanted to declassify them

b / It was the shooting of selected people CIA from different places

(Note: in the meantime did not confirm the version of multi-shot shooters, for example: from a grassy mound from behind the fence, but almost excluded the possibility of given gun ammunition within 6 seconds of moving target-especially for the capabilities of Oswald_ so what then?)

C / OR WAS YET TO oSWALDF BUT his consciousness was ruled from a distance (e.g. HARRP) electromagnetic resonance (which would explain its ‘sleepwalking’ conduct, and a number of fingerprints -forexample:he did not hide his fingerprints, he did not hide the firearm properly illogical, senseless murder of the security guard TYPITA, running the streets WITH A DIMENSIONING SPRAYER, SLEEP, BEWARENABLE USE OF THE FILM IN THE CINEMA, UNDERSTANDING BEHAVIOR, HOW IT WOULD DREAM FROM A HYPNOTHIC SLEEP from haarp, etc…, ATD …)
(NOTE: According to the co-workers of the co-workers allegedly on this body of technology, he was already planning to work.)

11/Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
Druhý pilot so 150 pasažiermy spácha sAmovraždu tak,že narazí do alp, po pritom nič nenasvedčovalo k tomu, že je psychicky úpplne na dne,a ani nezanechal žiadný list (mal síce nejaké symptómy psychickej lability – ale to má dnes každý tretí čťlovek),-a po pri tom na samovraždu existuje tisíc iních spôsobov , a ak už tak,tak zanechá nejaký list, kde si vižaluje na to, ako nenávidí svet a ľudí,a nech všetko ide k čertu (ako to tak cíti mladík na konci filmu “12 opic”)

alebo stal sa pokusným králikom (podobne , ako Oswald)pre šialených “vedcov”z artea51,alebo z haarp -ktoré zneužily technológiu,na ktorom pracoval Nikola Tesla pre prospech celého ľudstva?-a možná že medzi pasažiermy boli nepohodlný svedkovia?

11 / What is more likely (by or and pf):
A co-pilot with 150 passengers commits to the AMS by crashing into the Alps, after which there has been no indication that he is mentally completely down, nor has he left any letter (although he had some symptoms of psychic lability – but every third person has it today) -and there are a thousand other ways of suicide, and if he does, he leaves a letter to blame how he hates the world and the people and let the hell go (as the young man feels at the end of the movie) 12 monkeys “)

or did he become an experimental rabbit (like Oswald) for the crazy “scientists” of artea51, or of the haarp – who misused the technology that Nikola Tesla worked on for the benefit of all humanity?-and maybe there were inconvenient witnesses among the passengers?

12/Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
že 30.6.1908vtunguzke asi vo výške 8kilometrov vybuchola jadro komety, alebo BoloiD,-i keĎ SA NENAšLI NIELEN žE žIADNé úLOMKY METEORITNéHO MATERIáLU,ALE ANI žIADNé ATÓMY MIMOZEMSKýCH PRVKOV (TRíDIUM,GLAUCONIT,,ATD…),A SúDIAC PODĹA SíLY EXPLOZIE JADRO KOMéTY MUSELO MAť NAJMENEJ 100-200 METROV ,TAKžE NEMOHLO SA 100% SA ANIHILOVAť (POZNáMKA: PRI čELJABINSKU , PO PRI OVEĽA MENšIOM VýBUCHU A TELeSA sA NAšLI MNOHO úLOMKOV A MOLEKúL NA POLIACH),-A NAVYšE , PODĽA OčITýCH sVEdKOV OsLEPUJúCA žIArA HORELA vO VZUcHU dLHší čAs)

ALBO Z TAJNEJ VEžE (DAKDE V KALIFORENII, NAKOĽKO WORDENCLIF BOL Už sKVôR ZDeMOLOVANým (JE TO ALE číRO-čISTá šPEKULáCIA) POMOCOU YONOSFéRI VYTVORIL tESLA GIGNTIcKú PLAZMOVú GUĽU -TAKZV.”TESLAGUĽU”-PôVOdNe TO PLáNOVAL v OBLAsTI SevERNéHO PÓĽA (úDAJNE POžIADAL AJ JEdNéHO CeSTOvATEĽA S UDANíM PRESNéHO dáTUMU-KTORýALE NIč NEVIDeL), ALE TECHNOL´GIA BOLA EšTE PRíLIš NOVá,A PLAZMOVá GUĽA SA vYTVORILA V TOM sMeRe, ALe OVAľA ďalej (údajnE,keď sA AsI O 4 MEsIAce sA DOZVedeL O UDáLOsTI Z NOVýN, VrAJ ZAMRMLAL: “TOTO sA MUSí ZNIčIť, JE TO PRíLIš NEBeZPEčNé”)???
Poznámka:
hOCIJAKO ZNIE TáTO MYšLIENKQA,HYPOTéZA šIALENE,,NIEKTORý (NAJMä RUSKý) vedci VERIATOMU,, žE TUNGUZKá úUDáLOSť MALo UMELý PôVOD (kOROľOV, KAZANCEV,,sACHCAROV…)

12 / What is more likely (by or and pf):
that on June 30, 1908 at a height of about 8 kilometers, the comet’s core, or BoloiD, exploded, even if no fragments of metheorite material were found, THE COMET CORE MUST HAVE AT LEAST 100-200 METERS, SO 100% CANNOT BE ANIHILIZED (NOTE: IN CELEBRATION, AFTER VERY EXPLOSION AND BODY, YOU CAN FIND ANY SHELF AND SHELF, IN RELATION TO LONGER TIME)

Or from a secret of the tower (somewhere in KALIFORENII, as has already been WORDENCLIF earwigs demolished (But this is pure speculation sorghum) with the YONOSFéRI project Tesla GIGNTi – a plasma ball. “TESLAball””teslasphere” -originally to plant in the North of the field (also one of the data A CUSTOMER GETTING ACCURATE DATA – WHERE YOU HAVE NEVER SEE ANYTHING) BUT THE TECHNOLOGY WAS TOO NEW, AND THE PLASMA BALL CREATED IN THIS DIRECTIVE, BUT YOU MAY BE ALREADY WHEN YOU KNOW, : “THIS MUST DESTROY, IT IS TOO DANGEROUS”) ???
note:
EVERYTHING THIS THINK IS, THINKING AN INSIDENTLY, SOMETHING (SOMETHINGLY RUSSIAN) Scientists BELIEVE, THAT TUNGUUS EVENT SMALL ARTIFICIAL ORIGIN (Koroľov,, KAZANCE v, SACHARov …)

13/Čo je pravdepodobnejšie (podľa or a pf):
ľUDSTVO NEMá INú ALTERNATíVU AKO
A/NA´DALEJPOžíVAť TéMER VýLUčNE IBA ENERGIUZALOžENé NA FOSILNýCH BáZACH(A S TýM NAĎALEJ ZVšUJúC ENORMNé ZYSKY OLIGARCHOv A PREHLBUJúC ZBEDAčENIE šIROKýCH MáS)

b/VRáTIť SA NA sPôSOB HOSPODáRENIA NA úROVNI 18.ATOROčIA (AKO TOMYLNE PREDSTAVOVAL tED KAcZYNSKY)

C/kONEčNE ZPRíSTUPúNIť TESLOVé TECHNOL´GIE , A KONEčNE ODOVZDAť TO CELEJ PLANéTe ZeM, AKO TO PLáNOVAL nIKOLA tESLA -VYTVORIť nAPLANéTE ZEM “bOžIE kRáLOVSTVO”?

13 / What is more likely (by or and pf):
HUMANITY HAS NO OTHER ALTERNATIVE AS
AND / FOLLOW ONLY EXCLUSIVELY ONLY ENERGY-BASED ON FOSSIVE BASES (AND ONLY INCREASING ENERGY RESULTS OF OLIGARCH AND INCREASING THE WIDTH OF WIDE MAS)

b / RETURN TO 18-YEAR ECONOMIC MANAGEMENT-ala ted kaczynszki

C / FINALLY ACCESS TEST TECHNOLOGIES, AND FINALLY RESPONSIBLE TO THE WHOLE PLAN OF ZEM THAT NO MANY PLAN WAS – CREATE A COUNTRY OF “GOD KING”?

P. S. bol NikolaTesla
a / šialený?
B / šialený génius?
c / Genius?
D / Absolútny, najväčší vedecko-technický génius všetkých čias?

(Poznámka: Autor tohto videa sám seba sa považuje za „šialeného génia“
možná že ho zajtra navštívia muži v čiernom.)

P.S.he was NikolaTesla
a / mad?
B / mad genius?
c / Genius?
D / Absolute, greatest scientific-technical genius of all time?

(Note: The author of this video considers himself a “crazy genius”
maybe tomorrow, men in black.)

Mgr.artPeter Ličko (composer,writter,amateor theoretical fyzikal,and mad
genius…)

Posttesla scientific -versus-theoccam razor and Popper falsification