Pilecki – sceniczne oratorium dla twórców wideo na solo, chór i orkiestrę.

86
Publikované 18. mája 2020 od

Pilecki – scenickývideo-maker  oratórium pre sola , zbor a orchester.

Zbor: Bol to jeden z najväčších hrdinov vojny, možno najväčší poliak.

Prečo je zabudnutý? Preč mu vtedy nik nepomohol?

Prečo ho popravily? Kde bol boh, keď Abela zabily?

 

Pilecki – scenic video-maker oratorio for solo, choir and orchestra.

Corps: He was one of the greatest heroes of the war, perhaps the greatest Pole.

Why is it forgotten? Why didn’t anyone help him then?

Why did they execute him? Where was the god when Abel was killed?

 

Pilecki – sceniczne oratorium dla twórców wideo na solo, chór i orkiestrę.

Korpus: był jednym z największych bohaterów wojny, być może największym Polakiem.

Dlaczego jest zapomniany? Dlaczego więc nikt mu nie pomógł?

Dlaczego go zabili? Gdzie był bóg, gdy zabito Abla?

 

Narrátot:

Je potomkom významnej poľskej rodiny, stal sa dôstojníkom, založil si mladú rodinu…

 

Narrator:

He is a descendant of an important Polish family, became an officer, founded with

young family

narrator (sprechgesange- rýchlo a hlasno):

Jest potomkiem ważnej polskiej rodziny, został oficerem, założonym przez

młoda rodzina

prepadli polsko z dvoch strán, dve totalitné mocnosti,

v katynskom masakri vivraždily poľskú elitu, a na príkaz Stalina,ale  „demokratický „západ to zamlčoval roky-rokúce,

na Gibraltári zavraždili exilového prezidenta – a západ o tom do dnes mlčí,

v lágroch vraždili poliakov, komunistov, aj sovietskych zajatcov, ale najmä židov a cigánov,

nenájde sa ani jeden hrdina, ktorí sa tomu postaví?

 

 

Narrator and choir (sprechgesange- fast and loud):

invaded Poland from two sides, two totalitarian powers,

they murdered the Polish elite in the Katyn massacre, and at Stalin’s command, but the “democratic” West kept it silent for years,

the president of exile was assassinated in Gibraltar – and the West is still silent about it,

in the camps they murdered Poles, Communists and Soviet prisoners, but especially Jews and Gypsies,

isn’t there a single hero who can stand it?

 

 

 

narrator ( and choir)sprechgesange- fast and loud- szybko i głośno):

najechali na Polskę z dwóch stron, dwie potęgi totalitarne,

zamordowali polską elitę w zbrodni katyńskiej i na rozkaz Stalina, ale „demokratyczny” Zachód milczał przez lata,

prezydent wygnania został zamordowany na Gibraltarze – a Zachód nadal o tym milczy,

w obozach mordowali Polaków, komunistów i jeńców radzieckich, ale przede wszystkim Żydów i Cyganów,

czy nie ma jednego bohatera, który mógłby to znieść?

 

 

A predsa sa našiel jeden hrdina , največší , Pilecki.

And yet there was one hero, the greatest, Pilecki.

A jednak był jeden bohater, największy, Pilecki.

A nastalo hrozné temno všade vôkol,

Ľudí, nevinných millionov, nahnali do hrozných lágrov,

Tam boli nútené, upracovať sa ku smrti,

Alebo vraždený plynom a spálený  v kremáci

 

 

And there was a terrible darkness;

People, innocent millions, have been expelled to fear,

There was work at peace,

Lubricated gas and burned in the crematorium

 

 

 

I wokół była straszna ciemność;

Ludzie, niewinne miliony, zostali wygnani do strasznych obozów,

Okropna była praca na śmierć,

Lub zamordowany gazem i spalony w krematorium

 

Krásná židovka:

Witold- pomôž mne a nám podobným,

Miľuješm ťa nadovšetko, pomôž mne a nám…

Witold:

Veď som ženatý a miľujem svoju rodinu,

Ale pomôžem pre vás všetkých,

Treba zničiť tento tábor…

Beautiful Jew:

Witold- help me and us like,

I love you above all, help me and us …

Witold:

I’m married and I love my family,

But I will help for all of you,

This camp needs to be destroyed

 

Piękny Żyd:

Witold – pomóż mi i nam,

Kocham Cię przede wszystkim, pomóż mi i nam …

Witold:

Jestem mężatką i kocham moją rodzinę,

Ale pomogę wam wszystkim

Ten obóz musi zostać zniszczony

 

A Witold nechal sa uvezniť v Auschwitzu,

Musel zniesť hrozné útrapy,

Pomocou tajnej vysielačky

Informovaly spojencov, -britov.

 

And Witold was imprisoned in Auschwitz,

He had to endure terrible hardships,

Using a secret radio

They informed the Allies, the British.

 

A Witold został uwięziony w Auschwitz,

Musiał znosić straszne trudności,

Korzystanie z tajnego radia

Poinformowali aliantów, Brytyjczyków.

 

Deň čo deň na pokraji smrti

Hladomor, nemoce,

Navydržatelné!

 

Day after day on the verge of death

Famine, disease,

Navydržatelné!

 

Dzień po dniu na skraju śmierci

Głód, choroba,

Navydržatelné!

 

Musel utiecť,

Strašný a hrťdinský  útek

Do smrti?

 

He had to run,

A terrible and hrťdin escape

Until death?

 

Musiał biec

Straszna ucieczka

Do śmierci?

 

 

Prežil svoju smrť,

Zorganizoval tajnú polskú armádu

Chcel oslobodiť a zlikvidovať tábor

Potreboval pomoc.

 

He survived his death,

He organized a secret Polish army

He wanted to liberate and destroy the camp

He needed help.

 

Przeżył swoją śmierć,

Zorganizował tajną polską armię

Chciał wyzwolić i zniszczyć obóz

Potrzebował pomocy.

 

Kdo pomôže? Britťi, rusi?

Snáď nekdo pomôže!

Predsa nie je možné, že vôbec nikto

NIKTO?

 

Who will help? The British, the Russians?

Maybe someone will help!

After all, it is not possible that no one at all

NOBODY?

 

 

Może ktoś pomoże!

W końcu nie jest możliwe, że nikt w ogóle

Kto ci pomoże Brytyjczycy, Rosjanie?

Ktoś?

 

V koncepčnom procese, na príkaz Stalina, bol odsúdený, ako špion, a v roku tisíc deväťsto ôsmom popravený.

 

In the conceptual process, at Stalin’s command, he was convicted as a spy and executed in the year one thousand nine hundred and eight.

 

W procesie koncepcyjnym, na rozkaz Stalina, został skazany za szpiega i stracony w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym roku.

 

A jednak był jeden bohater, największy, Pilecki.

 

Dlaczego?

Dlaczego nic nie zrobiłeś?

Why didn’t you do anything?

 

 

2020.3.-4.