Out of Africa opera premiere in LA part A ps

117
Publikované 8. apríla 2020 od

slovák text – fgragment , no completo:

“Daleko o d Afriky”
Operné predstavenie v Los angeles – Grand Opera House.

-opera v štýle A. vivaldi-
-cez prestávky s “medzihramy”.
/Čudná opera./

Osoby – mimo operného predstavenia, ako hosťia- diváci, percipienty operi:

Alain Mabanckou – spisovatel
Lawrence Welk – alias Larry welk
/President Larry Welk in command, Angel City Air management…/
Bruce Makowsky – architekt,developer
Eli Broad – filantrop
Ivanka – podnikatelka, publicistka, TV celebrita,modelovania,filantropka,atd…
Jennifer Aniston – herečka,režisérka,producentka…
Peter Breiner – ako pozvaný hosť, – Music TV showman,…
Elon Musk – /povôdne z južnej Afriky/ inžinier, vynálezca, vizionár,generálný riaditel Tesla motors …
Renee Zelweger – herečka,režisérka…
Michal Dvořák – music producent, and music TV showman
Nicholas Kim Coppola – alias Nicolas Cage – herec…
Edvin Marton – huslista, showman v ladové revue,
Cher – speváčka, herečka,…
André Rieu – music TV and concert showman producer
Damien Hirst – postmodern výtvarník
Jeef Koons – postmodern výtvarník

Postavy v rámci operného diela:

“Daleko o d Afriky” – -opera v štýle A. vivaldi-
Libreto , /volné prepacovanie predlohy Karen von Blixen-Finecke/ , a hudba Rotkiv Nietsnechtchiseg.

Mladá barónka Karen von Blixen-Finecke – budúca sposovatelka.

Denys Finch Hatton – “Král” , aristokrat, filozof…

Manžel
Amubatu – černošský slucha
Adinkanava – černošská slúžka

Yendaysi Kalopskyldnis – krutí otrokárský despota na susednej plantáži.
Cenecetu – ušiel zo susednej plantáži, pod ochranou baronky Karen,
Herry Esiurcmot – domáci lekár
etc.,etc.,
——————-
“Out of Africa”
Opera Show in Los Angeles – Grand Opera House.

-operation in style A. vivaldi-
-through breaks with “interchanges”.
/ Strange opera./

Persons – Out of Opera, Guest, Spectators, percipients Opera:

Alain Mabanckou – Writer
Lawrence Welk – alias Larry Welk
/ President Larry Welk in command, Angel City Air management … /
Bruce Makowsky – architect, developer
Eli Broad – philanthropist
Ivanka – businesswoman, publicist, TV celebrity, modeling, philanthropist, etc …
Jennifer Aniston – actress, director, producer …
Peter Breiner – as an invited guest, – Music TV showman, …
Elon Musk – / Inland Waters of South Africa / engineer, inventor, visionary, general manager of Tesla motors …
Renee Zelweger – actress, director …
Michal Dvořák – music producer and music TV showman
Nicholas Kim Coppola – alias Nicolas Cage – actor …
Edvin Marton – violinist, showman in the Ladd Revue,
Cher – singer, actress, …
André Rieu – music TV and concert showman producer
Damien Hirst – postmodern artist
Jeef Koons – postmodern artist

Characters in the Opera-“Far africa” – Operation in the style of A. vivaldi-
Libretto, Free Karen von Blixen-Finecke /, and Rotkiv Nietsnechtchiseg.

Young baroness Karen von Blixen-Finecke – future writer.

Denys Finch Hatton – “King”, aristocrat, philosopher …

husband
Amubatu – black-eyed listener
Adinkanava – a black voman

Yendaysi Kalopskyljits – Tortures the slave despot at the neighboring plantation.
Cenecetu – came from the neighboring plantation under the protection of Baroness Karen,

Pred scena:
Pred večerom v L.A. v Los Angeles Opera house.
Vo vestibule sa stretnú Alain Mabanckou a Bruce Makowsky :
“Stejne to bude asi velmi stupidné…Karen Blixen a vivaldi? …ha-ha-ha..”
Prídu k nim Jeff Koons a Elon Musk:
“No môže to býť aj zaujímavé…”
“A´-a´… o´ aké krásne dámy …”
Zakričia Eli Broad a Damien Hirst na práve prichádzajuce hostí :
“Ivanka, Jenifer, Renee…a ešte aj Cher…!”
Pridu aj Andre a Michal :
“A vi čo… s huslamy v ruke Edvin… hádam nechceš sa pridať k orchestru s cikánskou hudbou…ha-ha…”
“No dovolte!… ved já prevážne nechrám cikánskú hudbu.”
“A´-á,a tu prichádza náš nový priatel, Peter , vítajte.”
“A´-á , a ako obvykle, vždi meškajúci Nicholas…”
“/29/No ale kde je náš priatel Larry?
V tom pribechne Larry Welk :
“No čo je – čo je… hádam sa rúca svet?”
“No nie celkom, … i ked…”
V ruke má smartfon : “Pozrite sa!”
Videť velkú auto nahánačku.
“Nejaký utečenec z Keni,…/hovorí Larry prerušovane/ ktorý zrejme sa dostal do USA načierno,… s ukradnutím autom …spolu s vlastnou rodiou, manželkou a so deckamy… nevie sa ako,… ale vtrhol do uzavretej mestskej zony… prerazil ploty… začal bezhlavo jazdiť po celej štvrti, narážal na ploty, vráta…nakonec vtrhol do slabo zajistenej vili Britney Spears, …násilne vnikol dovnútra a nasilu ju odvliekol …ako rukojmí…
Všetky moje helikoptéry sú vo vzduchu…
… je to obrovská senzácia…opravdový grand show…”
“No že… a vie sa už , že čo chce?”

“Ano … už sa podarilo s ním naviazať spojenie…
…Chce okamžitú americké občianstvo pre seba a pre rodinu, ako aj pre niektoré iné rodiny z Keni, ktoré sa dostali taktiež načierno do USA…
…hovorí, že je tam hrozná vojna, ich životy boly neustála v ohrození… žily v hroznej biede… už aj tak nemajú čo stratiť…”
“…a čo Britney…?”
“…vraj polícii sa už podarilo naviazať spojenie aj s nou…
…vraj sa aj vyzlikla pred utečencom… že ak ju pustí, bude jeho milenkou…
… ale kenančan ju rázne odmietol… vraj miluje svoju manželku a rodinu…”
V tom sa objavily na velkých obrazovkách oznámenie o začiatku opery.
“No musíme už ísť do vnútra!”
“Ale na mobiloch budeme sledovať další priebeh nahánačky…
Všetci zaujmú svoje miestá.
———————–
Before the scene:
Before the evening in L.A. In the Los Angeles Opera House.
In the lobby, meet Alain Mabanckou and Bruce Makowsky:
“It’s going to be very stupid … Karen Blixen and vivaldi … ha-ha-ha ..”
Jeff Koons and Elon Musk come to them:
“But it could be interesting …”
“A’-a’… what beautiful ladies …”
Eli Broad and Damien Hirst blame for the coming guests:
“Ivanka, Jenifer, Renee … and even Cher …!”
I will also see Andre and Michal:
“And what about … with the violin in the hand of Edvin … you guess you do not want to join an orchestra with gypsy music … ha-ha …”
“Well, let me! … I predominantly do not protect Gypsy music.”
“A’-á, and here comes our new friend, Peter, welcome.”
“A’-a, and as usual, bring in Nicholas …”
“But where does Larry go mad?”
This is Larry Welk:
“Well, what is it – what is … I guess the world is roaming?”
“Not quite, … even when …”
The smartphone in my hand: “Look!”
You can see a big car in the car.
“Some Kenyan refugee, … (says Larry interrupted), who apparently got into the US naughty, … with a car stolen … along with his own parents, wife and kids … they do not know how to … But he broke into a closed city zone … he broke the fences … he began to ride headless across the entire neighborhood, hit the fences, the gates … eventually burst into the poorly secured Britney Spears hous complex … he violently came in and pushed her away. .how hostage …
All my helicopters are in the air …
… it’s a huge stunt … a real grand show … ”
“Well, that’s what she wants?”
“Yes … he has already managed to connect him …
… He wants immediate US citizenship for himself and for the family, as well as for some other Kenyan families who also got to the USA …
… they say that there is a terrible war, their lives were constantly in danger … they lived in terrible misery … they still have nothing to lose … ”
“… and what about Britney …?”
“… the police have already been able to connect with the new …
… she even said before the refugee … that if he let go, he would be his mistress …
… but the Kenyan refugee refused it … he loves his wife and his family … ”
There was a notice of the beginning of the opera on the big screens.
“Well we have to go inside!”
“But we’ll watch the next run of the bitch …
Everyone will take their seats.

++++++++++++++++++++++++++++

1. Scena:
Velká sien – ples, vybraná spoločnosť.
Mladá baronka sa ropráva s budúcim manželom, zavalitým pánom v strednom roku.
“Vy ste ale cinik”
“No ale vi ste snád ešte cinickejšia…”
“No ked už nemáme čo stratiť, čo keby sme si spojily naše životy v “svetom” zvezku?”
“Myslíte to vážne ?”
“Naprosto”
“A čo chcete robiť?”
“Dakde daleko, v Austrálii, alebo ešte lepšie v Afrike , založiť si velkú farmu, na výrobu mlieka…”
——————
2. Scena.
Baronka ide s najatým vlakom cez africkú rovinu.
Vlak sa zastavý – jdene mladík naloží slonie rohy.
“To musíte býť velmi dôležitá osoba, ked kvôli vám sa vlak zastavil”
” A vi čo kladáte uprostred divočiny?”
“Idem zakladať mliečnú farmu”
“Hodne šťastia” /Odchádza/
“Já som baronka Karen von Blixen-Finecke .”
“/Kričí/ …já som Denys Finch Hatton …”
——————
Baronka dôjde do centra afrických kolonizátorov.
Je zdesená z spoločnosti, ktorú vidí okolo seba :
Vyprázdnený, hlúpi , nafúkaný, obmedzený snoby, – témer ako pajáci, šaškovia.

Pribehne mimoriadne nesympatický človek – Yendaysi Kalopskyljits : /173/
“Čo tu robíte, – okamžite zmyznite , nemsmiete tu bý—ť!”
Privíta ho budúci manžel, ktorý pôsobí mimoriadne hlúpo a obmedzene :/181/
“Vý-ta-m ťa krá-sna- dá-ma…krá-sna- dá-ma-”
Príde /185/farár a požehná ich manželstvo.
Mladá baronka sa cíti velmi zle v tejto spoločnosti.
Príde k nej snad jediná sympatická žena : /198/
“Vidím, že sa tu cítite velmi zle – som Felicity – snažte sa preniesť cez tú hlúpu spoločnosť…”
Baronka uteká domov – tam stretne sympatického mladíka, s ktorým cestoval vo vlaku :/203/
“Prepáčte mi , sledujem tu bohatú knižnicu…
cestovali sme spolu vo vlaku…som leká-r Esiurcmot”
—————
The Baroness comes to the center of African colonizers.
She is overwhelmed by the company she sees around herself:
Empty, stupid, puffy, confined snobs, – almost like a frog, a juggler.

A particularly unsympathetic person will go – Yendaysi Kalopskyljits: / 173 /
“What are you doing here?” “Immediately confuse, you can not be here!”
His next husband, who is extremely stupid and limited, is welcomed by him: / 181 /
“You’-re tryi-ng to fu-ck me- … fu-ck me-me-me-me”
Comes / 185 / the parish priests and blesses their marriage.
The young baroness feels very badly in this society.
One good woman comes to her: (198)
“I see you feel very bad here Felicity – try to get the company through that hawk …”
The Baronka runs home – meets a sympathetic young man with whom he traveled on a train: / 203 /
“Excuse me, I’m following the rich library …
We traveled together on the train … I’m a doctor-r Esiurcmot ”
Prekladač Google pre firmy:Nástroje pre prekladateľovPrekladač
—————–
3.Scena/209/
V pod večer, vlastne už v noci, cestuje baronka na vozoch,- spolu s lekárom – ťahanýmy hovedamy, sprevádzaný domorodcamy s faklamy v rukách – so tradičným africkým spevom.
/220/
Náhle pribehne k nim zúfalí černošský mladík, Cenecetu, – zúfalo mávajúc rukamy:
“Prosím Vás… – Preboha – pomôžte-…krutý a nemylosrdný – Yendaysi Kalopskyljits nás drží… v zajatí, ako otrokov,-… skoro ma zabil – ak ma najde ,… asi ma zabyje…o chvílu ma dobehnú…”
Baronka a doktor: “Rychle schovaj sa pod plachtu.”
“Yendaysi Kalopskyljits sa hnevá , lebo sa mi páči Adinkavana, krásné dievča, a on ju chce použíť pre svoje sexuálne chúťky.”
V tom pribehnú akýsi žoldniery:
“Nebol tu utekajúci neger?”
“Nie”
“Vi ste ten nový doktor?”
“Ano”
“Náš pán žiadá o pomoc.”
—————
3.Scena / 209 /
In the evening, actually at night, the baron wagons on the car, – along with a doctor – dragged horses, accompanied by natives with faces in their hands – with the traditional African singing.
/ 220 /
Suddenly, a desperate black-man, Cenecett, comes to them – he desperately waving his hands:
“Please … – For God’s sake – help … cruel and ruthless – Yendaysi Kalopskyljits holds us … in captivity, like slaves – … he almost killed me – if he finds me … he will probably kill me. .. for a while they will catch up … ”
Baroness and Doctor: “Quickly hide under the sail.”
“Yendaysi Kalopskyljits is angry because I like Adinkavana, a beautiful girl, and he wants to use it for her sexual appetites.”
There are some mercenaries going on:
“Was not the fugitive here?”
“Not”
“Are you the new doctor?”
“Yes”
“Our lord asks for help.”
——————-
Yendaysi privíta doktora. :/249-252/
“Vdaka bohu, že ste prišli sem doktore, mali sme tu nejakú malú nehodu.”
Yendaysi je témer nahý, má na sebe iba nohavice s trákamy. Na zemy leží krásna mulatka,- Adinkavana, bezvládne.
Doktor začne skúmať dievča:
“Čo sa stalo?”
“No ona bola ešte pri zmysloch, ale mala zlú reakciu…”
…čo má v sebe… nejaký alkohol?… miestní halucinogén, či heroín?”
“Možná abanuvana – miestný to používajú, či heroín?
Mali sme spolu iba pár pohárikov…”
“Ako je dlho takto…?”
“Možno peť-šesť minút…tak nejak…”
“ako sa volá?”
“Myslím si že snád Adinkavana, alebo tak nejak…
…Je to len iba zviera, krásne zviera, ale slúbil som ho predať priatelovy zo susedného štátu…”
Doktor hovorí ku dievčatu:
“Počuješ mna Adinkavana-? – kívaj hlavou, ak počuješ!
Možeš otvoriť oči? Ukáž mi otvorené oči!…No tak!
Pozeraj sa na mna…Pozeraj sa na mna…Pozeraj sa na mna…”
Adinkavana pomalu otvorí oči.
————-
Yendaysi will welcome the doctor. : / 249-252 /
“Thank God you came here, we had a little accident here.”
Yendaysi is almost naked, he has only trouser legs. There is a beautiful mulatka on the ground, – Adinkavana, it does not control.
Doctor begins to explore the girl:
“What happened?”
“Well, she was still in her senses, but she had a bad reaction …”
… what does it have … some alcohol? … a local hallucinogen or a heroin? ”
“Perhaps abanuvana – local use it or heroin?
We had only a couple of cups together … ”
“How long is this …?”
“Maybe a break-six minutes … somehow …”
“what’s her name?”
“I think that Adinkavan, or something …
… It’s just an animal, a beautiful animal, but I was trying to sell it to friends from a neighboring state … ”
Doctor says to the girl:
“Are you listening to Adinkavana?” “Whisper your head if you hear!
Can you open your eyes? Show me your eyes open! … Come on!
Look at me … Look at me … Look at me … ”
Adinkavana slowly opens her eyes.
————-
Yendaysi:
“No že už… za nu mám dostať velmi slušný balík penazí…
…/285/ale vidím na Vás doktor , že ste ju skoro pohltily očima… /287/4/však je krásavica…vi ste spolahlivý elegán, dandy… prezradím Vám, že vlastním niečo…hm…hm…ako velký harém, bordel… kde sa schádzajú tie najmocnejší- a najbohatší zo všetkých okolitých kra-jín…Však ale v naprostom inkognitu, v maskách…”
“/304/Pre-boha!… ved sú to všetci kruté netvory … vojnové štváči… ktoré poštvali medzi sebou kmene…všade- vzájomné vraždenie vraždenie…hrôza a zisk, milliardy, iba kolonizátory , nadnárodné konzorcia ,USA, aj velká čína…”
“/313/… čože na tom čože na tom… ved je to černošský plevel, zdegenerova-ná černošská rasa…celá Afrika, súca na maximálne vyťaženie, vykorisťovanie…poštvať všetkých v celej afrike…Afrika už je celá pre nás…vyťaqžíme všetky štáty…čože na tom ak sa všetci pomrú…však ale /287/4/pekné dievčatá, mulatky, možme využíť pre špeciálni harem-bordel…ostatné nech zahyne v otroctve, alebo ako lacná pracovná síla…”
“No ak ,no a-k,vi ta-k , vi ta-k rozmýšlate… v tom prí-pade nemáme , nemáme, nemáma spolu nič , nič spoločné, nič spoločné… nemáme už nič spoločné,…nič spoločné, nič spoločné…dovidenia, dovidenia…”
Vide von, prudko zabuchne dvere, až časť omietki spadne – a zároven sa skončí časť operi. Mierní potlesk.
—————
Yendaysi:
“Well, I do not … I do not have to get a very decent package of money …
… / 285 / but I see you doctor that you almost swallowed her eyes … / 287/4 / is beautiful … you are a resilient elephant, dandy … I tell you that I own something … Hm … hm … like a big harem, brothel … where the most powerful and richest of all the surrounding countries are gathered … However, in total incognito, masks … ”
“/ 304 / For God! … they are all the cruel monsters … the warriors of the war … who have sent tribes among themselves … everywhere murder murder … horror and profit, billions, only colonizers, transnational consortia , USA, and big china … ”
“/ 313 / … which means that … it is a black weed, a degenerated black race … all Africa, the best for exploitation, the exploitation … to send everyone in the whole of Africa … Africa is all for us … we are all the states … so if all of us are … but / 287/4 / nice girls, mulatas, we can use for a special harem-brothel … others will die In slavery, or as a cheap labor … ”
“Well, if you are, you think so … we do not have it, we have nothing, nothing in common, nothing in common, nothing in common … we have nothing in common, … nothing in common, nothing in common. .I’m leaving … I’m leaving … ”
You go out, the door bursts violently until part of the plaster falls – and part of the opera ends up. Little applause.
————————————————————–

Prestávka – v predsieni sa stretnú celebritné diváci :
Eli Broad – Elon Musk:
“No – čo vi na to? – Je to trocha bizarné a čodné , ale miestami aj zaujímavé , a hm… aj napokon pekné…”
Bruce Makowsky :
“No-no-no…predsa úplne svojvolne prerobil predlhu…”
“…ale však sa to bežne robí s literárnýmy predlohamy…”
“Ale pridal aj nové postavy… a vôbec celé je pomiešané s dnešnou Afrikou…”
Alain Mabanckou : “…a prečo bi sa nemalo poukázať na hrôzi v dnešnej Afrike, a na nebetičné nespravodlivosti, ako sa zaobchádzajú velmoci s touto nešťastným kontinentom?…”
“Ale predsa predloha sa odohráva okolo roku 1910?”
“No ale v libretu predsa ne zvykne sa uvádzať dátum deja, a kostýmy to nemusia nutne prezradiť…”
Alain Mabanckou, Elon Musk : “…a vôbec prečo Sydney Pollack nedal do svojho filmu problémy a hrôzi Afriky, ktoré sa črtali už aj v rokoch okolo 1910…?
Elon Musk: “…Ved to vôbec nie je film o skutočnej Afrike.. Ved je to iba film o spomienkách nejakej histerickej baronky , – hrané taktiež s hysterickou herečkou Meryl Streep ?”
Skoro všetci: “No-no-no… to predsa nie…”
Michal Dvorák, Andre Rieu, Peter Breiner:
“Mne skvôr vadí, že čo hladajú na každom kroku vo štýle vivaldiho struktúry z 1. polovice 20. storočia , a dokonca prvky z druhej viedenskej školy?- ved je to už dávno zastaralé!
Damien Hirst: ” A prečo bo nie?”
“Ale – ale, ten autor robí čo sa mu zachce, miešá všetko hlava-nehlava.”..
———–
Break – celebrity viewers will meet in the hall:
Eli Broad – Elon Musk:
“Well, what are you up to?” “It’s a bit bizarre and humorous, but interesting and interesting places, and um … and finally pretty …”
Bruce Makowsky:
“No-no-no………………”
“… but it usually does with literary predlohamas …”
“But he also added new characters … and he’s all mixed up with Africa today …”
Alain Mabanckou: “… why should not we be accustomed to the horror of today’s Africa, and to unrighteous injustice, how do the great powers deal with this unfortunate continent?”
“But the artwork is about 1910?”
“Well, in the libretto, I do not get used to telling the date already, and the costumes do not necessarily have to reveal it …”
Alain Mabanckou, Elon Musk: “… and why Sydney Pollack did not put the problems and the horrors of Africa in their movies in 1985, which had been around even in 1910 …?
Elon Musk: “… This is not a movie about real Africa at all. Is it just a film about the memories of an Isteric baroness – also played with the hysterical actress Meryl Streep?”
Almost everyone: “No-no-no … it’s not …”
Michal Dvorak, Andre Rieu, Peter Breiner:
“It is of little concern to me that what they care about every step in the style of the vivaldi structure of the first half of the 20th century, and even elements from the second Vienna school – it’s long ago outdated!
Damien Hirst: “And why not?”
“But – but, the author does what he likes, mixing all head-to-head.”
———-
Pribehne Larry Welk:
“…Vôbec Vás nezaujíma, že čo sa deje vonku v meste… nové skutočnosti… celé mesto je hore nohama…”
Všetci okamžite otvoria smartfoni.
Larry:
“…Medzi tým vyšlo najavo, že v unesenom aute je slušná nálož bomb…Utečenec je pripravený odpáliť auto aj spolu s celou rodinou pri náraze do obytných domú, alebo do pouličného davu…
…všetky cesty sú vopred uvelnené, celá premávka neustále znova a znova presmerovaná… celý L.A. ja v pohotovosti…”
———-
Runs to Larry Welk:
“… I am not at all interested in what is happening outside in the city … new facts … the whole city is upside down …”
Everyone instantly opens smartphones.
Larry:
“… It was revealed between the team that there was a decent charge of bombs in the kidnapped car … The fugitive is ready to fire the car, along with the whole family, in a collision with residential houses or a crowd …
… all roads are pre-arranged, all traffic constantly and again redirected … all L.A. I am on alert … ”

—————————–

Scariest Storm Clouds From Around The World [NEW]
https://www.youtube.com/watch?v=dUsuhjO8KbI

,Peter Ličko : Music in memoriam gypsy holocaust – psalmus.
https://www.youtube.com/watch?v=-1PXIoYY_FI
Otvorená výzva pre Pána prezidenta slovenskej republiky!
ttps://www.youtube.com/watch?v=_oNmWqh7B2w
Výzva pre založenie sieti základných škol s vyučov. jazykom romským.
https://www.youtube.com/watch?v=5zUaz37Plc8
opera:
Jožko a Maruška. Prvá cigánská opera. Part A Tragic love story. first gypsy opera. Part A

https://www.youtube.com/watch?v=GF02z8cQ79g
“Jožko a Maruška” – Part B plus setting better
https://www.youtube.com/watch?v=49s8Cf5pcts

—————-
—————–
Váž. Právnické Poradenstvo!

Mám k Vám jednú otázku:
Pomáham jednej slobodnej mamičke s 2 maloletýmy deckamy – a to najme finančne.
Otcovia sú oficiálne vedené, ako neznáme osoby , a mamička nechce o nich ani len počúť.
V matrike sú uvedené, ako “Otec neznámy”.
Dotičná slobodná mamička nemá žiadných príbuzných, a je odkázaná výlučne iba na materský príspevok.
Velmi bi som sa chcel postarať o istejšiu budúcnosť detí, a to najme menšiu – iba 17 mesačné dievčatko.
Počul som o právnom vzťahu poručníctvo / madarsky “Gyám” – “gyámhivatal”, atd./.
Otázka: ako úplne cudzia osoba / ale ktorý pravidelne, mesačne prispievá pre deti nemalýmy sumamy /, môže sa stať v budúcnosti poručníkom, a za akých podmienok?
Vopred dakujem za odpoved – PL /Mgr.art/.