Jmmanuel-Jesua – opera – melodram part B

144
Publikované 12. októbra 2019 od

dokončené 2019.10.12.

Childhood, in Jerusalem, in a Buddhist monastery in the Himalayas, an interview with an extraterrestrial “angelic” entity, Satan tempts Jesus – Jmmanuel chases the devil.

 

Motto:
“…Omyl: Nie mi budeme exportovať kresťanstco do mimozemských civilizácií (ako to povedal Gabriel Funes – šéf vatikánské observatória),
…ale oni – t.j. vyspelé mimozemské civilizácie exportovali (mimo iné) na planétu ZEM vysoko vyspelú morálku a filozófiu (napríklad júdaizmus-kresťanstvo-islám,atd.) pomocou mimozemských missionárov, ktorý navštevovali vyvolených obyvateľov zeme (Abrahám, Izák,Jákob, Mozes, Mohamed, atd., – a dokonca sem nasadily svojho druha (z najvyšších sfér), v ľudskej podobe – Ježíša nazaretského.”

Motto:
“… Wrong: We won’t export Christianity to extraterrestrial civilizations (as Gabriel Funes, head of the Vatican Observatory said),
… but they – i. advanced extraterrestrial civilizations have exported (among other things) highly advanced morality and philosophy (such as Judaism-Christianity-Islam, etc.) to the earth, using extraterrestrial missionaries visiting the elected inhabitants of the earth (Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Muhammad, etc., – and even put here their mate (from the highest realms), in human form – Jesus of Nazareth. ”

part B
(suttogás)”…jóźsef…álmomban egy fura férfiút láték,, ki imígyen szólalá meg: Veszájben az életetk ,meneküljetek Egyptomba…”

“…immár ez már Egyptom…”
“…Egyptom!…”
Narrátor:
“…midön késöbb ismét visszatérének az Júdeába…a még allig cseperedö kis Jimmanuel-Jésua igen csak megkedvelé az virágokat, madarakat , valamint a kis halakat…
…de élt a közeloben egy igencsak rossz érzuletú rangasz fiú…ki rendszeressen szétépte a virágokat ,ölte az madarakat,valamint az kis halakat…
…szólá néki az kis ártatlan Jimmanuel:
“…ne öld az madarakat,valamint az kis halakat…amazok nem ártanák néked…”
Narr.:..de az rossz fiú tovább tevé az rosszat…
“…ma a bajoD kisfiam?”
“…sírok…ríjok…mert roSSz fiú ölé az ártetlan kismadaraimat, valamint az kishalaimat…”
narrátoor:
…de az rangasz fiú tovább is ölé az ártatalan kis lényeket…
“…ne tegyél így, mert az Úr megBüntet,fává száradsz ki…”
narrátor: s imígyen törénne, az rossz fiú- minekutá továbbre is tevén az rosszat – másnapra fává száradék ki.
Narrátor:
sok-sok nagy darab rossz fiú igencsak rendszeresen megalázzák az kis Jmmanuelt…az hiába könyörgöt nékik, hasztalan…

“…mi történt kisfiam?”
“…ottan az sok rossz fiú árta az nékem…”
“…ne bántsatok az nékem, mert az Úr megbünteté az titeket…”
Narrétor:S imigyen is történe -mivel az sok rossz fiú továbbre is tevén az rosszat – másnapra mindegyszállig meghalának.

Késöbb a rossz fiúk lelökének egy épületröl egy jó fiút,ki rögvest szörnyet halá.
Majd az egésszel megvádolák Jmmanuelt a fiú halálával.
De immáron Jmmanuel ismét életra támasztá föL az halott fiút…ki tanúskodá az igazságat Jmmanuel javára.
“…Látod fiam az ott jeružálem!…”
“…tehát itt vagy…három napja keresünk…”
“:..végre tudós , értelemes emberekkel beszélgethetek…
…muszáj indiába mennem …a Budhista hegyi kolostoerokba…
ottan többet megtudhatok a mindenség mibenlétéröl…!

“(egyhangon zsollozmázva)…tehát azt állítjátok, hogy a mindenség , ami szerintetek azonos a mindeség értelmével, vagyis ezekszerintr azzal, amit mi Istennek nevezünk – tehát mindez magassan, de igen magassan túlhaladja a felfogó képességünket.?”
“(egYh.zsoll.)…mindezt sohasem fogjuk megérteni, ezért nem is alkothat a mi tudatunk és értelmünk mégcsak hopzzávetöleges istenképet sem…”
“…s amint tanítottál…nincs ellenség, sem rossz ember,csak tudatlanok…mindenki jóember…”

“(fuga-p)…te vagy az Úr követe,ugyebár?…Immáron a küldetésem tudatára ébredék…”
“…valóban én lennék a közvetítö…aki rendszeressen fog téged segíteni…”
“…mond el nékem… az Úr fia lennék?”
“…hm…igen is meg nem…
…ugyanis az Úr nem egy személy, valóban ö maga a mindenség,aki van aki van,s lesz aki lesz…
…közte és a mindenkori, mindenfelöli hozzátok hasonló értelmes lény közt akkoraa távolság, hogy az számotokra fölfoghatatlan..
… s evégett szükség van sok-sok közbülsö közvetítö közegre,szeméjre,aki eme irdatlan távolságot áthidalja…
…mi vagyunk ilyen közvetítö közeg…
…de ezeket a földi lények még nem értenék meg, ezért mond nékik azt, hogyaz Úr fia vagy…
…ami bizonyos értelemben igaz is…”
…..ti már úgymond angyalok vagytok?”
“…nem, egésszen…azazhogy igen is, meg nem is…
…a földi emberekhez képest már-márszinte angyalok vagyunk…
…de van még egy felsöbb életlényfejlödési szint,amejen már a lények puszta szellemi erökböl állanak…
…immáron kívül állanak a tér, idö,okokozati összefüggések úgymond “börtönén”,már azok fölé emelkedtek…
…téged is ezen lények közvetítteki ide eme földre,mint az egyetemes világmindenségi harmónikus egység- szeretet princípumát…
…s ezen közvetítés megtörténik minden oj világon ,ahol az itteni emberek fejlödési szintjén lévö értelmes lények élnek…”
“…de vigyázz,mivel nem csak mink vagyunk,hanem közülünk,vagy még magasabb szintröl a hiúság és irígység bünöségük miatt kiečsett , visszafelé zuhanó, lefelé bukó lények is, mejek igen veszéjesek…
…uralkodni akarnának a földön,leigázván azt,vagy csak gazdatestként használván az emberi lényeket, azt gyilkolásra kényszerítvén azokat, hogy a megölt lényekböl eröt meríthetnének s ezáltal akadájozzák a további,úgymond “zuhanásukat”-mivel,hogy az értelmes lény szinte végtelen eröböláll…
…némejikük szinte testiforma immár szintre süjjedt,szörnyeteg alakzatukkal, vagy nagyfejü csupasz apró törpe testükkel,esetenként ügyesen álcázott rovar,vagy hüllö megjelenéseikkel…

——

+++++++++++
“…üdvözöllek Jmmanuel – legyünk jóbarátok…”
“…te ki vagy?…”
“…mint már mondtam, a te jóakaród…
…nagy terveim vannak veled, ahogy mifelénk mondják menö , fasza tereveim vannak veled…
…sok felé lakom , de itt is…
…illetve már úgymond it már nem élek, de mégis nagyon régen élek, valaha együtt alkottunk…
…ha kell az egész ház a tiéd lehet…
…sött ez az egész város…
…sött sok ehez hasonló város
…mindez a tiéd lehet…
…ez a szép leányzó is a rendelkezésedre áll…
…a ROKONOM is, de a szeretöm is…s mostantól a tiéd lehet.,..
…S MéG SOK MáS igen szép ROKON LEáNYZÓ…
…vagy ezeket a allig 13 éves lányokart szseretnéd, a korok ellenére úgy tudnak sexelni, mint még talán az ördög sem…ha-ha-ha
…vagy ezerket a szép lányokat akarnád?…
…úgy tudnak sexelni, hogy habár eljutsz az orgazmusig, de magömlés nélkül s ezáltal napokon át sexelhetsz egyfojtrában, akárcsak az asszonyállatok…ha-ha-ha…
…felnevelheted a gyarmekeinket hiszen te is zsidó vagy, ugyebár, vagy a csillagokból származol, …EZEK I ZSIDÓ GYERMEKEK…
…te leszel a vezérünk…
…világhatalmat adunk néked…
…mindenki meg lesz jelölve bör alatti készülékekkel,amiken keresztül irányíthatjuk majd öket…
…ezáltal mindenki a rabszolgánk lesz…
…itt fogsz lakni…de az egész város a tiéd lehet…
…ezek a munkatársaim…
…az egész föld miénk…a tiéd lehet…
…csatlakozz hozzánk , mint a fövezér…
…globális háborút indítunk azok ellen , akik nem hódonak l be nekünk…
…mindenkit leigázunk…
…csak csatlakozz hozzánk,, s ismerj el engemet, mint istenedet…hiszen valaha együtt alakítottuk a világmindednséget..”
“…távozz tölem Sátán!….távozz!
…légy a pokolban amíg nem lészel ismét angyalfö… …mert írva vagyon – ne kísértsd a te Uradat Istenedet!”

časť B
(šepot) „… ahoj, videl som vo svojom sne divného muža, ktorý povedal:„ Váš život je vo vzduchu, utekajte do Egypta … “

„… toto je teraz môj Egypt …“
“… Egypte! …”
rozprávač:
„… keď sa neskôr vrátili do Judska … maličký malý Jimmanuel-Jesua mal veľmi rád kvety, vtáky a malé ryby …
… ale v blízkosti žil veľmi zlý temperamentný starší chlapec, ktorý pravidelne roztrhal kvety, zabíjal vtáky a malé ryby …
… malý nevinný Jimmanuel mu povedal:
“… nezabíjajte vtáky a malé ryby … oni by vám neublížili …”
Narr.:.. ale zlý chlapec stále robil zlé …
„… dnes môj malý chlapec?“
“… plačem … plačem … pretože chlapec z roSS zabíja moje nevinné vtáky a moje malé ryby …”
narrátoor:
… ale hodný chlapec naďalej zabíja nevinné malé stvorenia …
„… nerob to, lebo Pán ťa potrestá, staneš sa stromom.“
vypravca: zlomil by to takto, zlá chlapčenská minúta by pokračovala v zlých – nasledujúci deň zmizol do stromu.
rozprávač:
veľa a veľa zlých ľudí veľmi často ponížia malého Jmmanuela … márne prosia, zbytočné …

„… čo sa stalo s mojím malým chlapcom?“
“… je tu pre mňa veľa zlých ľudí …”
„… neubližujte mi, pretože vás Pán potrestal …“
Narrétor: A to je toľko zlých chlapcov, ktorí naďalej robia zlo – a zomrú nasledujúci deň.

Neskôr sú zbabelci zastrelení z budovy dobrým chlapcom, ktorý okamžite zabije netvora.
Potom bol Jmmanuel obvinený zo smrti chlapca.
Ale teraz Jmmanuel priviedol mŕtveho chlapca späť k životu … ktorý svedčil o Jmmanuelovi.
„… vidíš môjho syna v Jeruzaleme! …“
“… takže ste tu boli … tri dni …”
“: .. nakoniec môžem hovoriť s vedcami, inteligentnými ľuďmi …
… musím ísť do Indie … do budhistických horských kláštorov …
tam sa môžem dozvedieť viac o povahe vesmíru …!

„(jednomyseľne mumlá) … takže tvrdíte, že všetko, čo si myslíte, že je zmyslom všetkého, to je to, čo nazývame Bohom, takže ide nad rámec nášho pochopenia, veľmi vysoké.“
„(napr. Zoll.) … toto všetko nikdy nebudeme chápať, takže naše vedomie a intelekt nemôžu ani vytvoriť chmeľ všadeprítomný obraz Boha …“
„… a ako ste to učili … neexistuje nepriateľ, zlý človek, iba ignorant … každý je dobrý človek …“

„(fuga-p) … ty si Pánov veľvyslanec, však? … teraz som sa prebudil k svojej misii …“
„… naozaj by som bol prostredníkom … ktorý ti pravidelne pomáha …“
„… povedz mi … bol by som Pánovým synom?“
„… hm … áno a nie …
… pretože Pán nie je človek, v skutočnosti je to vesmír, ktorý je a bude tým, kto je …
… vzdialenosť medzi ním a inteligentnou bytosťou, ako ste všade, je tak veľká, že vám je nepochopiteľná.
… a na to potrebujete veľa sprostredkujúcich sprostredkovateľov, oči, ktoré premosťujú túto obrovskú vzdialenosť …
… sme také médium …
… ale tieto pozemské bytosti by tomu ešte nerozumeli, tak im povedz, že ty si Syn Pána …
… čo je v istom zmysle pravda … “
….. už sa ti volá anjeli? “
„… nie, celý … takže áno a nie …
… sme takmer anjeli v porovnaní s ľuďmi na Zemi …
… ale existuje ďalšia vyššia úroveň vývoja života, keď sú tvorovia tvorené iba duchovnými silami …
… sú teraz mimo takzvaného „väzenia“ vesmíru, času, príčinnej súvislosti, už nad ním nadvihnutého …
… aj vy ste boli týmito bytosťami prenesení na túto zem ako zásada harmonickej jednoty univerzálneho vesmíru …
… a toto sprostredkovanie sa odohráva v každom oj svete, v ktorom žijú inteligentné bytosti človeka v tomto štádiu vývoja … “
„… ale dajte si pozor, pretože nielen my, ale aj my, alebo dokonca na vyššej úrovni, kvôli ich vine márnosti a žiarlivosti, padlých, padlých, bytosti sú veľmi nebezpečné …
… chcú ovládnuť Zem, zotročiť ju alebo použiť iba ľudské bytosti ako svojho hostiteľa, čo ich núti zavraždiť ich tvory, a tým zabrániť ich takzvanému “pádu”, čo znamená, že inteligentná bytosť je takmer nekonečná …
… niektorí z nich takmer v tvare tela so svojím obludným tvarom, tvarom ich príšery alebo veľkými telami malých trpaslíkov, niekedy dômyselne maskovaných ako hmyz alebo plazy.

——

+++++++++++
“… ahoj Jmmanuel – buďme dobrí priatelia …”
„… kto si? …“
„… ako som povedal, tvoja dobrá vôľa …
… mám s vami fasa  plány, ako nám hovorí chladný, chladný chlap, ktorý mám s vami …
… Bývam na mnohých miestach, ale aj tu …takpovediac…

tu už nežijem, ale žijem už velmi dávno-dívno dávno, boli sme spolu spolukedysi …
… ak potrebujete celý dom môže byť váš …
… celé toto mesto bolo …
… bolo mnoho takýchto miest
… to všetko môže byť vaše …
… táto pekná dievčina je vám k dispozícii …
… tiež VZŤAH, ale aj láska … a teraz môžete byť vy., ..
… A RÔZNE OSTATNÉ VEĽMI KRÁSNEJ SÚVISIACE …
… alebo by ste ich mali radi do 13 rokov, môžu mať sex, akoby boli diablom všetkých vekových skupín … ha ha ha
… alebo by ste chceli tisíce krásnych dievčat?
… môžu mať sex, aj keď sa dostanete k orgazmu, ale môžete mať sex celé dni bez ejakulácie, rovnako ako ženy … ha ha ha …
… môžete zvýšiť naše kolónie, pretože ste buď Židia, alebo pochádzate z hviezd … TÝCHTO ŽIDOVSKÉ DETI …
… budete našim vodcom …
… dávame vám svetovú moc …
… každý bude označený pomocnými zariadeniami, prostredníctvom ktorých ich budeme môcť ovládať …
… robia z nás všetkých otrokov …
… budete tu bývať … ale celé mesto môže byť vaše …
… toto sú moji kolegovia …
… celá naša zem je … tvoja môže byť …
… pripojte sa k nám ako generálny riaditeľ …
… začíname globálnu vojnu proti tým, ktorí nás nectievajú …
… zotročujeme všetkých …
… pripojte sa k nám a uznajte ma za svojho boha … keďže sme spolu vytvorili svet. “
„… odíď odo mňa Satan! …. odíď!
… buď v pekle, kým si znova anjel … … pretože je napísané – neskúšaj svojho Pána Boha! “

 

part B
(whisper) “… hello I saw a weird man in my dream, who said,” Your life is in the air, escape to Egypt … “
“… this is my Egypt now …”
“… Egypte! …”
Narrator:
“… when they returned to Judea later on … the still-tiny little Jimmanuel-Jesua was very fond of flowers, birds, and little fish …
… but there was a very bad-tempered senior boy living nearby … who regularly tore flowers, killed birds and small fish …
… the little innocent Jimmanuel said to him,
“… don’t kill the birds and the little fish … they wouldn’t hurt you …”
Narr.:..but the bad boy kept doing the bad …
“… today my bajoD little boy?”
“… I’m crying … crying … because a roSS boy is killing my innocent little birds and my little fish …”
narrátoor:
… but the rank boy continues to kill innocent little creatures …
“… do not do so, for the Lord punishes you, you become a tree …”
narrator: he would break it like that, the bad boy-minute would continue to do the bad – the next day, he would disappear into a tree.
Narrator:
lots and lots of bad guys very often humiliate little Jmmanuel … in vain they beg, useless …

“… what happened to my little boy?”
“… there are a lot of bad guys out there for me …”
“… do not hurt me, for the Lord has punished you …”
Narrétor: And that is how many bad boys continue to do evil – and die the next day.

Later, the bad guys are shot from a building by a good boy who immediately kills a monster.
Then Jmmanuel was blamed for the death of the boy.
But now Jmmanuel brought the dead boy back to life … who testified to Jmmanuel.
“… You see my son in Jerusalem! …”
“… so you’ve been here … for three days …”
“: .. finally I can talk to scientist, intelligent people …
… I must go to India … to the Buddhist mountain monasteries …
there I can find out more about the nature of the universe …!

“(unanimously muttering) … so you claim that everything you think is the meaning of everything, that is, what we call God – so it goes beyond our grasp, very high.”
“(eg.zoll.) … we will never understand all of this, so our consciousness and intellect cannot even form a hop-ubiquitous image of God …”
“… and as you taught … there is no enemy, no bad man, only ignorant … everyone is a good man …”

“(fugue-p) … you are the Lord’s ambassador, are you? … I am awakened to my mission now …”
“… I would really be the mediator … who will help you on a regular basis …”
“… tell me … would I be the son of the Lord?”
“… hm … yes and no …
… for the Lord is not a person, indeed he is the universe who is who is and will be who is …
… the distance between him and the intelligent being like you all over the place is so great that it is incomprehensible to you ..
… and for that, you need a lot of intermediate mediators, eyes that bridge that tremendous distance …
… we are such a medium …
… but these earth beings would not yet understand, so tell them that you are the Son of the Lord …
… which in a sense is true … ”
….. are you already called angels? ”
“… no, whole … so yes and no …
… we are almost angels compared to the people on earth …
… but there is another higher level of life evolution where the creatures are made up of mere spiritual powers …
… they are now beyond the so-called “prison” of space, time, causation, already elevated above it …
… you too have been transmitted to this earth by these beings as the principle of the harmonious unity of the universal universe …
… and this mediation takes place in every oj world where the intelligent beings of the human beings of this stage of development are living … ”
“… but beware, for not only are we, but also of us, or even of a higher level, because of their guilt of vanity and jealousy, fallen, fallen down, beings are very dangerous …
… wanting to rule the earth, enslaving it, or just using human beings as their host, forcing them to murder their creatures, and thus preventing their so-called “fall”, meaning that the intelligent being is almost infinite …
… some of them almost body-shaped with their monstrous shape, their monster shape, or their big-bodied little dwarf bodies, sometimes cleverly disguised as insects or reptilian looks …

+++++++++++
“… hello Jmmanuel – let’s be good friends …”
“…Who are you?…”
“… as I said, your good will …
… I have big plans with you, as we’re told by the cool, cool guy I have with you …
… I live in many places, but here too …
… or I don’t live anymore, but I still live a long time ago, we were once together …
… if you need the whole house can be yours …
… this whole town was …
… there were many cities like this
… all of this can be yours …
… this pretty girl is at your disposal …
… also RELATIONSHIP, but also love … and now you can be yours., ..
… AND MUCH OTHER VERY BEAUTIFUL RELATED …
… or you would love these under 13-year-old girls, they can have sex like they might even be the devil of all ages … ha ha ha
… or would you like thousands of beautiful girls?
… they can have sex even though you get to orgasm, but you can have sex for days without ejaculation, just like females … ha ha ha …
… you can raise our colonies because you are Jewish either, or you come from the stars … THESE JEWISH CHILDREN …
… you will be our leader …
… we give you world power …
… everyone will be tagged with sub-skin devices through which we can control them …
… making everyone our slave …
… you will live here … but the whole city may be yours …
… these are my colleagues …
… the whole earth is ours … yours can be …
… join us as the general manager …
… we are starting a global war against those who do not worship us …
… we enslave everyone …
… just join us, and acknowledge me as your god … since we’ve ever formed the world together. ”
“… depart from me Satan! …. depart!
… be in hell until you are an angel again … … for it is written – do not try your Lord God! ”
———–