Jmmanuel-Jesua-biblic opera melodram part C ,2019

199
Publikované 28. októbra 2019 od

Ospravednujem sa za nesprávné preklady tu – z maďarčiny, miestamy v biblickom-apokrif jazyku – do slovenčiny a do angličtiny, a to cez google translate. aaaaanedisponujem financiamy pre odborné preklady a pre asistenttného pracovníka.Ďakujem za pochopenie.
I apologize for the incorrect translations here – from Hungarian, places in biblical-apokrif language – into Slovak and English, via google translate. aaaaanan I don’t have the finance for expert translations and for the assistant. Thank you for your understanding.

 

2019.10.

Motto:
“…Omyl: Nie mi budeme exportovať kresťanstco do mimozemských civilizácií (ako to povedal Gabriel Funes – šéf vatikánské observatória),
…ale oni – t.j. vyspelé mimozemské civilizácie exportovali (mimo iné) na planétu ZEM vysoko vyspelú morálku a filozófiu (napríklad júdaizmus-kresťanstvo-islám,atd.) pomocou mimozemských missionárov, ktorý navštevovali vyvolených obyvateľov zeme (Abrahám, Izák,Jákob, Mozes, Mohamed, atd., – a dokonca sem nasadily svojho druha (z najvyšších sfér), v ľudskej podobe – Ježíša nazaretského.”

Motto:
“… Wrong: We won’t export Christianity to extraterrestrial civilizations (as Gabriel Funes, head of the Vatican Observatory said),
… but they – i. advanced extraterrestrial civilizations have exported (among other things) highly advanced morality and philosophy (such as Judaism-Christianity-Islam, etc.) to the earth, using extraterrestrial missionaries visiting the elected inhabitants of the earth (Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Muhammad, etc., – and even put here their mate (from the highest realms), in human form – Jesus of Nazareth. ”

part C

——-C/1(beszéd – ének beszéd- végig a C1-ben)
“…a mindenségi harmónia , remény, összefogás,egségesítés és a szeretet egytemes mindenségi elveit szeméjisíted meg itt földi lény formájában…”

—–
“Hogy létezék ez, hogy egyes történeteket akár évekre elöre is megérezék…
Példúl, hogy két leghüségesebb társam el fog árulni, s mindkettö önnön kezével akará életét megszakítani de az egyik bünbocsánatért fog esdekelve véres könnyeket sírni, s bocsánatot is nyer ezáltal…
…továbbá a régi próféták is számtalan eseményt megjövendölék…hogy van ez?”
“…tudod ez úgy van,hogy az idö ugynúgy képlékeny, mint példúl a képlékeny tészta, számtalan meghatározhatalan vonatkozása és lehetösége van,akárcsak mindennek a mindenségben…
…e nélkül a mindenség nem jöhetett volna létre s nem fejlödhetne tovább…azaz a mindenség,csak amojan együgyü gyermeteg játék lenne csak csupán …
…az idö ojasmi,mint egy nagy mezö,amej egyrészt kissebb mezö szakaszokból is ál,de ugyanakkor szinte akár a végtelenségig is kinyúlhat…
…ha példúl egy nagy mezö közepén lévö fa alatt nézed a mezöt, alligha látsz messzebre,de ha felmászól a magas fára, igencsak messze látsz…
…de az idö fojamatnak van még egy különlegesebb vonatkozása…
…ha valamit elöre meglátsz, megérzel akkor ez esetben nem csak az megy végbe, hogy a még meg nem történt elöre látható,
hanem az is, hogy ami még nem történt meg, az visszahat a jelenre mégpedig úgy, hogy a jelen a még megnemtörténhethez igazodik…
…jó példa erre a 10 csapás, valamint átkelés a Vörös tengeren…
…mindezen esemény sor bármejikét meglehetne -késöbb meg is fogják – magyarázni csoda feltevések nélkül is talán, de ezen magyarázatok mindegyike egyszer fordúlhatna csak elö egymillió év alatt…
…a kérdés csak az, hogy hogyan fordúlhatott elö ij 11 esemény néhány nap alatt, mivel hogy ennek az eséje egy a végtelenhez képest…
…az egyetlečn lehetséges válasz az, hogy a világegyetems egyistenségi vallások -az is amit te fogsz kezdeményezni,meg az is, ami úpgy 600 év múlva fog tölünk keletebbre kivállani –
-visszhahatott a még nem létezö idöböl a múltra, vagyis az akkori jelenre…
…minden csak végtelenül parányi erö rezgésekböl áll..
..ezen rezgések viszont egységben egyesülnek a mindenségben…
…s ezen idöben egyeslülö rezgések irdatlan idötávolsági mezejeik hatnak ide-oda ,elöre is meg hátra is…
…söttt,a jelen rezgései befojásolhatják a még meg nem történteket és ki kényszerítik a múltbéli, vagyis a jelenkori események mikéntjét…
…példáúl az, hogy te világmegváltó esemény sorozatot hozol létre visszamenöleg kikényszeríté azt, hogy eláruljanak s szörnyü kínhalállal haljál meg…
…amennyiben csak egyszerü próféta lenné hosszú kényelmes élettell, akkor sohasem jöhetne létre eme világméretü mozgalom…ehez kellett az árulás…
…vagy példáúl ha rettenetes iszonyú világméretü háborúk háborúk jönnének létre borzalmas zsarnokokkal, amik után sokkal békésebb és egységesebb ,kölcsönös elismerésen alapúló világ jön létre –
-ez azért történne így , mert a szörnyüségek utólag kihatnak, kikényszerítik a jobb világot,-
– s viszont: a jobb világ , hogy létrejöhessen, visszahat a múltba s kikényszeríti a szörnyü zsarnokságokat és a világ háborúkat…
…ez szörnyü, de a világ törvényei így müködnek – az egésszen elképzelhetetlenül apró részletektöl kezdve , egésszen a sok-sok korszakot átölelö idö szakaszokig…”
“…de hiszen ez borzalom,iszonyú…”
“…ó valóben az…csak hogy az emberek – és általában a mindenütt a ti fejlödési sazinteteken lévö entitások – nagyon nehezen tanúlnak a saját hibáikból, mindúntalan a kapzsiság, gyülölet, harag, írígység, hiúság halálos büneibe esnek,
… s csak nagyon szörnyü háborúk, zsarnokságok alatt – amikor már-már a végpusztulás fenyeget – , után képesek végre tanúlni, okúlni s összefogva kölcsönös szeretetben egy jobb , mindenkinek megfelelö igazságosabb világot teremteni, mejben egy nagy családban egyesülnének…
…van még egy veszéj…
…az értelmes lény estleg oj ezközöket is kifejleszthet , amivel elpusztíthatja önnömagát…
…no nem kell megijedni…a világegyetemi gondviselö törvények ben van egy oj nagyopn fontos biztosítás –
– miszerint a teljes ön pusztítás , vagy a az alacsonyabb szintre való visszaesés ne következhessen be , vagy csak nagyon-nagyon ritkán…
… ugyanisw ha nem is következhetne be a teljes pusztulás, a visszaesés nem egy korábbi szintre való visszaesést jelentene, hanem egy rendezetlen széthulló fokozatossan önpusztító állapotba…
…vegyük példáúl az inmáron angyali szintröl való visszaesést, kibukást, lebukást…
…ezen entitások -habár még részben ideig-óráig megörzoik a felsöbb rendü, téridön kívüli képességeiket, nem a korábbi szintekre esik fokozatossan vissza, hanem a teljes széthulláswba, még a ragadozó állatokénál is méjebbre..
…vagy ha ti példáúl visszsazuhannátok az ösemberi szintetekre, nem alakúlna ki az korábbi ösözösségi szintetek, hanem az erdöben garázdálkodó borzalmas – ember embernek farkasa – szint következne bed, fokozatgos elállatiasodás, esetleg a lassú végpusztulás…
…hogy ez ne következzen be, van egy körülbelöli egyenlet az éppen elért erkölcsi színt, valamint az ennek megfelelö ezköz szint…
…nem jöhet létre egy jóval fejlettebb ezköz szint mindaddig, amíg nem fejlödik föl az ember egy jóval magasabb erkölcsi szintre……közbelép a biztosíték, a határ, amit egy fejlödö társadalom nem léphet át…
…ezért nem támadhat meg titeket egy más világból ide jövö hadsereg, mert ha azok oj fejlett ezközökkel rendelkeznek már, hogy képesek a csillag közi utazásra, akkor ezek már igen fejlett rkölcsel rendelkeznek, mivel eme magas erkölcsi szint nélkül sohasem juthattak volna el a csilagközi utazást lehetövé tévö ezköztár fölfejlesztéséig…
…Káin csak bottal rendelkezett…hála az úrnak…ha sokkal fedjlettebb ezközzel rendelkehetett volna, akkor akár mindenkit elpusztíthatott volna…
…persze itt korántsem valódi erkölcsi fölfejlödésröre kell gondolnunk …
…sokkal inkább a társadalom önszervezése , valamint a bün üldözés és a bün okainak a fokozatos kiküszöbölése jutt oj magas szintre, hogy az egyénnek nem érdemes bünözni, nem éri meg a 10 parancsolatnak a megszegése, sött az egyén ön lelkiismereti színvonala oj erös lesz, hogy a bármiféle társadalom ellenes cselekedet igen erös önszégyenkezést, valamint közszégyengyalázatot válthatnaki…
vagyis:nem vagyok jobb, de minden arra ösztönöz, hogy jobban viselkedjek, ellenkezö esetben rettentöen kéne magamat szégyelleni önmagam , valamint a többiek elött…
—mindenem meg van , ezért értelmetlen kapzsinak, írígynek , hiúnak lennem…
Mind a ketten-(hárman):
“…ekkor -talá- egy sokkal jobb, fejletteb világ következik, amej beléphet a nagy csillagközi közösségekbe…”

———————
(Jmmanuel és Péter)C/2
“…sajnos ketten megtagadnak, elárúlnak engem, s éppen azok, akiket legjobban szerettem s akikben a legjobban bíztam…
…mind a ketten iszonyúan megbánják s ezáltal bünbocsánatot nyernek, illetve nyerhetnének, mivel az egyikük ?ngyilkos lesz…
…de mivel ö legalább úgy-ahogy megértett engemet , megmentem ..azaz hogy öngyilkos is lesz, meg nem is…”
“…hát ez meg hogy lehetséges?…”
“…megkettözödik…az egyik meghal, a másik élni fog, mivel …
azaz…hm…a halálom után fontos szerepe lesz…”
“…halálod…megkettözödés…?…ezt nem értem?…”
“…meghalok…de feltámadok…majd eltávozom…de mégis itt maradok örökre…itt és mindenütt a mindenségben…
..ami a megkettözödést illeti…hát a legapróbb részletek egyszerre lehetnek két különbözö hejen , valamint egy hejen lehet két apró részlet egyszerre…

…de -sajnos- ha egy démon, azaz bukott angyal, a nagyon fejlett társadalomból hiúság bünébe esett s ezáltal onnan kibukott lények, még sokáig szellemi lény – megszáll itten valakit, akkor egy testben, egy lélekben két egységlét lakozik…”
(egyedül marad)
“…s talán belém is költözött egy ijen , immáron bukásban lévö volt angyal?…”

(vokál)…mindenki elhagy ,elárúl, egyedül leszek a szörnyü kínhalálomban…
…még az apám is elhagy, ki ide küldött eme borzalmas siralomvölgybe , vezekelnem s elterjeszuteni a mindenségi magasabbrendü erkölcsi elveit…
…mindenfelé gyülölet, harag, értetlenség,, gyilkolás…
…teljessen egyedül …elhagyatva…kétsébeesetten…”

——-C/3(ismét csak beszéd-énekbeszéd)
“…te mondtad, hogy valami van is meg nincsen is…ezt hogy értsem?”
“…itt van példáúl ez a földön fekvö kö…ha rá nézünk,akkor látjuk…de honnan tudhatjuk meg, hogy valóban ott van-e?
…persze, hogy ott van…de azért, mert nem csak a szemunk vizsgálja a tekíntetével, hanem az alatta lévo föld, a körülötte lévö levegö és napfény , por,rovar S még Számtalan egYébb hatás kölcsönös fügvényében a kö ottlévövé és láthatová vállik…
…de ha mindezen kölcsönös hatáSokat eltüntetnénk,honnan tudhassuk, hogy valóban ott van-e, az immáron a nem látható kö?”
“…azonklívül mindent csakiS egY,vagy néhány szempont szerint vizsgálhatunk,…egyszerre mint egészet nem…erröl már Budha is beszélt – hiszen ismered, ott éltél 18 éven át –
…vegyük példáúl a zenei fOojamatot:
Vagy az általa keltett ,mezöszeru élmény pillanatokat érzékeljük, vagy pedig az egyes hangzásokat…
…ha a a különállo hangzásokat látjuk, akkor eltünik a mezöszerü élménY,, s ha élvezzük az élményt, akkor összemosodnak a külnállo hangzáSok…
…úgy van ez a mindenség legparányibb elemeivel is-
vagy a mozgásukat látjuk,de a hejzetüket nem,vagy csak a hejzetüket ,,de akkor nem látjuk a mozgást…

 

časť C

——- C / 1 (Reč – Spievaná reč – V celom C1)
„… tu vidíte univerzálne princípy harmónie vesmíru, nádeje, jednoty, jednoty a lásky vo forme pozemskej bytosti …“

—–
„Aby to existovalo, aby sa niektoré príbehy cítili celé roky …
Napríklad dvaja z mojich najvernejších spoločníkov zradia a chcú ukončiť svoj život vlastnými rukami, ale jedna z jeho ospravedlnení bude plakať krvavé slzy a bude mu odpustené …
… a starí proroci predpovedali veľa udalostí … ako je to? “
„… viete, čas je rovnako ťažký ako plastová pasta, má nespočetné neurčité aspekty a možnosti, rovnako ako všetko vo vesmíre …
… bez nej by sa vesmír nemohol vytvoriť a nemohol sa ďalej rozvíjať … to znamená, že vesmír, iba amojan, by bol iba detskou hrou …
… čas je ojasmi ako veľké pole, ktoré je na jednej strane úsekom menších polí, ale súčasne sa môže rozširovať takmer neurčito …
… ak sa napríklad pozriete pod strom uprostred veľkého poľa, sotva môžete vidieť ďalej, ale ak vyšplháte na vysoký strom, môžete vidieť veľmi ďaleko …
… ale môj syn času má zvláštnejší aspekt …
… ak vidíte niečo v popredí, môžete cítiť, že to nie je len to, čo sa zatiaľ nepredvídalo,
ale tiež to, čo sa ešte nestalo, má vplyv na prítomnosť tým, že upravuje prítomnosť na niečo, čo sa ešte nestalo …
… dobrým príkladom je 10 úderov a prekročenie Červeného mora …
… ktorákoľvek z týchto udalostí by mohla byť – neskôr bude – vysvetlená bez zázračných predpokladov, ale každé z týchto vysvetlení sa môže vyskytnúť iba raz za milión rokov …
… otázkou je, ako by sa udalosti ij 11 mohli vyskytnúť za pár dní, pretože príbeh tohto je nekonečný …
… jedinou možnou odpoveďou je, že vesmír náboženstiev jednoty – čo iniciujete a čo vyjde o 600 rokov neskôr –
– odvrátené od času, ktorý neexistoval do minulosti, to je do súčasnosti …
… všetko pozostáva z nekonečných energetických vibrácií ..
.. tieto vibrácie sa zjednocujú vo vesmíre …
… a tentoraz vibrácie, ktoré sa zlučujú, ovplyvňujú ich obrovské časové oblasti, dopredu aj dozadu …
… hlúpy, vibrácie súčasnosti môžu premôcť to, čo sa nestalo a donútiť minulosť, to je spôsob, akým sú dnes veci …
… napríklad vytvárate sériu udalostí zachraňujúcich svet, spätne vás prinútili zradiť a zomrieť hroznú smrť …
… ak by mal mať jednoduchý a jednoduchý prorok dlhý a pohodlný život, toto celosvetové hnutie nebolo nikdy možné založiť … vyžadovalo to zradu …
… alebo napríklad, ak by strašné hrozné vojny v celosvetovom meradle viedli k vojnám s hroznými tyranmi, čo by viedlo k oveľa pokojnejšiemu a jednotnejšiemu svetu založenému na vzájomnom uznávaní –
– to by sa stalo kvôli následkom hrôz, ktoré nútia lepší svet,
– a lepší svet pre jeho vznik, návrat do minulosti a vynútenie hroznej tyranie a svetových vojen …
… je to hrozné, ale zákony sveta fungujú týmto spôsobom – od nepredstaviteľne malých detailov po epochy mnohých období … “
“… ale toto je hrôza, hrozná …”
„… ach, je to len tak, že ľudia – a entity všade na vašej vývojovej úrovni – sa veľmi ťažko učia zo svojich vlastných chýb, upadajú do smrteľných hriechov chamtivosti, nenávisti, hnevu, irónie, márnosti,
… a až po veľmi hrozných vojnách a tyranii, keď zomrú, sa budú môcť konečne naučiť, viniť a zjednotiť sa vo vzájomnom a milujúcom svete, zjednotiť sa vo veľkej rodine …
… je tu ďalšie strach …
… inteligentná bytosť môže dokonca vyvinúť nástroje na zničenie seba …
… netreba sa báť … Zákony o strážcoch vesmíru majú veľké poistenie –
– že by ste nemali byť úplne zničení alebo spadnúť na nižšiu úroveň, alebo len veľmi zriedka …
… pretože aj keby nedošlo k úplnému zničeniu, relaps by nebol poklesom na predchádzajúcu úroveň, ale narušeným dezintegračným stavom sebazničenia …
… zoberme si príklad pádu, pádu, pádu z anjelskej úrovne v Inmar …
… tieto subjekty, hoci si stále zachovávajú svoje vynikajúce mimozemské schopnosti celé hodiny a hodiny, postupne neklesajú späť na predchádzajúce úrovne, ale dokončujú dezintegráciu, dokonca aj u dravých zvierat

tiež nižšie ..
… alebo ak napríklad spadnete na svoju kognitívnu úroveň, vaše predchádzajúce úrovne komunity sa nebudú rozvíjať, ale príšerná hladina ludských vlkov v lesoch bude mať za následok posteľ, postupnú animáciu alebo pomalú smrť …
… aby sa tomu zabránilo, existuje kruhová rovnica dosiahnutej morálnej farby a zodpovedajúca priemerná úroveň …
… omnoho pokročilejšia úroveň sa nedá vytvoriť, kým sa nevystúpi na oveľa vyššiu úroveň morálky …… uistenie, že hranica, ktorú nemôže rozvíjajúca sa spoločnosť prekročiť …
… preto vás nemôže zaútočiť armáda prichádzajúca z iného sveta, pretože ak už majú pokročilé nástroje pre medzihviezdne cestovanie, budú mať veľmi vyspelú morálku, pretože bez tejto vysokej úrovne morálky by nikdy neboli schopní dosiahnuť k vývoju medzikategórie cestovných nástrojov …
… Kain mal len palicu … ďakujem Pánovi … ak by si mohol objednať oveľa lepšiu, mohol zničiť všetkých …
… samozrejme to nie je zďaleka skutočný morálny vývoj …
… skôr samoorganizácia spoločnosti a postupné odstraňovanie prenasledovania hriechu a jeho príčin dosahuje vysokú úroveň, ktorú jednotlivec nestojí za to, aby bol potrestaný, porušenie desiatich prikázaní nestojí za to, a dokonca ani úroveň svedomia jednotlivca. že každý akt spoločnosti proti spoločnosti môže viesť k veľmi silnému hanbe a ponižovaniu …
to znamená, že nie som lepší, ale všetko ma povzbudzuje, aby som sa choval lepšie, inak by som sa hrozne hanbil za seba a ostatných …
— Mám všetko, takže by som bol zbytočný, chamtivý, írsky, márne …
Obidve (tri):
„… potom – vo všeobecnosti – nasleduje oveľa lepší, vyspelejší svet, ktorý môže vstúpiť do veľkých medzihviezdnych komunít …“
———————
(Jmmanuel a Peter) C / 2
„Bohužiaľ ma dvaja popierate, zrádzate a tých, ktorých som najviac miloval a dôveroval …
… obaja sa ospravedlňujeme a môžete dostať milosť, pretože jeden z nich bude vrahom …
… ale keďže ma aspoň pochopil, zachráním ho … to znamená, že spácha samovraždu a nie … ”
„… ako je to možné? …“
„… štvorhra … jedno zomrie, druhé bude žiť, pretože …
tj … hm … po mojej smrti bude hrať dôležitú úlohu … “
“… tvoja smrť … duplikácia …? … tomu nerozumiem …”
“… zomriem … ale vstávam … Odídem … ale stále tu zostávam navždy … tu a všade vo vesmíre …”
..v podmienkach zdvojnásobenia … takže najmenšie detaily môžu byť na dvoch rôznych tvárech súčasne a na jednom malom detaile na dvoch súčasne …… ale, bohužiaľ, ak démon alebo padlý anjel upadol z márnosti vo veľmi vyspelej spoločnosti, a je teda dávno stratenou duchovnou bytosťou – okupuje niekoho, potom v jednom tele sú dve jednoty, jedna duša … ““
(ponechané samy)
„… a nový anjel, ktorý už mal problémy, sa do mňa presťahoval?“

(vokály) … každý odchádza, zrady, budem sám pri svojej hroznej smrti …
… aj môj otec odchádza, ktorý ma poslal do tohto hrozného údolia smútku, aby ma viedol a šíril vyššie morálne princípy vesmíru …
… nenávisť, hnev, nepochopenie, zabíjanie …
… kompletný sám … opustený … dvojnásobne … “

——- C / 3 (opäť iba reč na reč)
„… povedali ste, že niečo existuje a čo bolo … čo tým myslím?“
„… tu je tento kameň na zemi … keď sa na to pozrieme, uvidíme … ale ako vieme, či je to naozaj?
… samozrejme je tam … ale pretože to nie sú len naše oči, ktoré to skúmajú svojím pohľadom, ale zem pod ním, vzduch a slnečné svetlo, prach, hmyz S zviditeľniť sa …
… ale ak by sme mali odstrániť všetky tieto interakcie, ako by sme vedeli, či tam skutočne bol, teraz neviditeľný kameň? “
„… okrem toho môžeme skúmať všetko z jedného alebo druhého aspektu, … nie všetky súčasne … o tom hovoril Budha – viete, žili ste tam už 18 rokov –
… pozrime sa na moje hudobné pozadie:
Buď vnímame momenty nahého zážitku, ktorý vytvára, alebo jednotlivé zvuky …
… keď vidíme špeciálne zvuky, nahý zážitok zmizne a keď si užijeme zážitok, okolité zvuky sa rozmazajú …
… tak je to s najmenšími prvkami vesmíru
buď vidíme ich pohyb, ale ich projektil, alebo len ich projektil, ale potom pohyb nevidíme …