„Fromthe darkness to the light“ – The cycle of the 13 mystical –sci-fi operas only untreated short slovak (and english) text-ohne music

100
Publikované 3. júla 2020 od

2007 – 2012

„Fromthe darkness to the light“ – The cycle of the 13 mystical –sci-fi operas
•Mostly with cosmologically-philosophical focus
•In an intension of the kind of a “scientific theism”
•(With the original name “The Ramzes Pilatus rebus” 1. – 13.)
Theopera cycle of the 13 operas was created between 2007-2012.
(PeterLičko is the author of the motif, text, libretto and music)
Note: Some parts of the opera cycle are not the operas in the classicalunderstanding but more like a
musically-dramatized, internet-scenicstories.
Note:Listed below, there are just the short summaries of the variousoperas with a shortened version of
their basic story. They do notcontent scientific, spiritual, hypothetically scientific-spiritualexplanation,
which are richly included in the opera cycle.Philosophically-ideological aspects are omitted from this
shortsummary. Complete librettos will be listed on a band-scamp in theHungarian language.
Thenames of the single operas:
1,TheRamzes Pilatus rebus.
2,Thegospel of Mary-Magdalene.
3,Thegospel of the Jesus´s children.
4,The suffering and redemption of the baron Doctor Victor vonFrankenstein.
5,King-Kong.
6,The King Artorius.
7,Tsar Nicolaus II. – Stalin.
8,Ludwig XVI.
9,The forefather Abraham.
10,Nicola Tesla – the lost new age “Prometheus” of the humanity.
11,David – the winner king of the Israel and Judaea.
12,Battlestar Galactica 2023.
13,Doctor Who.
Allof the operas have got 3-4 acts apart of the Ludwig XVI which has gotone act only.
(Note: The first six operas are already on the website www.peterlicko.com– i.e. music with the icons
and marked librettos in the Hungarianlanguage. Another seven operas will be systematically stored on
theyoutube and on the band-scamp.)


+  “Od temnoty ku svetlu ” – Cyklus 13., mysticko, sci-fi  opier –

– prevážne s kozmogolicko-filozofickým zaameraním-

– v intenciách akéhosy “vedeckého Teizmu “.

(S Pôvodným názvom aj ako “Ramzes Pilatus rebus ” – 1. asž 13..)

 

Operný cyklus 13. opier vznikal v rokoch 2007 až 2012.

(Autorom námetu, textu, t.j. operných libret, ako aj hudby je Peter Ličko.)

 

Poznámka : Niektoré časti operného cyklu na mnochých miestach  nie sú opery v klasickom slova zmysle, ale skôr hudobno-dramatizované, internetovo-scenické príbehy.

 

Poznámka : Nižšie uvedené, krátké obsahy jednotlivých opier sú iba zhrnutím základného deja.

Neobsahujú vedecké, duchovné, hypoteticko vedecko-duchovné vysvetlovanie, ktoré sú bohato obsiahnuté v opernom cykle. Filozoficko – ideové aspekty sú vynechané z tohto skráteného výcucu.

Kompletné librettá budú na Band-Scamp v madarskom jazyku.

 

 

Názvy jednotlivých opier :

1/ Ramzes Pilatus rebus.

2/ Evangelium Márii Magdaleni.

3/ Evangelium Ježišových detí.

4/Utrpenie a vykúpenie barona  Doktora Viktora von Frankensteina.

5/ King-kong.

6/ Král´ Artorius.

7/ Car Mikuláš II. – Stalin.

8/ Ludvig XVI.

9/ Abrahám – praotec.

10/ Nikola Tesla – zmyznutý novodobý “Prometheus” l´udstva.

11/ Dávid – výťazný král´ Izraela a Júdei.

12/ Batlestar Galatika 2023.

13/ Doktor (who).

 

Všetky opery sú 3. – až 4. aktové, jedine “L/udvik XVI. je iba jedno

aktová.

note: the first operas are on the website-www.peterlicko.com

www.peter-licko.com

 

(Poznámka: prvých šesť opier je už na webovej stránke – www.peterlicko.com –   – t.j. hudba, ale aj spolu s ikonkamy označenýmy  librettamy  v mad´arskom jazyku .

Dˇaslších 7. opier postupne bude uložené na you-tube, respektíve na band – scamp.)

 

Krátký obsah 1. opery : “Ramzes  Pilatus rebus.”

Hlavné protagonisti celého operného cyklu, Peter a Eva , mladí vedci, objavujú zdanlivo neriešitelnú záhadu : Niektoré časti biblie , najme “Exodus”, a “nový zákon” vykazujú  kontroverznosť – asíce, na jednej strane podl´a analízy textu vykazujú naprosté charakteristiky skutočných historických udalostí  (spolu aj so takzv. “nadprírodzenýmy  ” udalosťamy ), no na druhej strane neexistujú témer žiadné hystoricko-overitelné fakta, ktoré by potvrdily pravosť v biblii opísaných udalostí.

Dospievá k názoru, že v biblii opísané udalosti skutočne sa staly (exodus a nový zákon) , ale Ramzes II. , ako aj Pilatus a Kaifás, ako aj Herodes II. zničily všetky dôkazi o “nadprírodzených ” udalostí, nakol´ko mali strach  zo zrútenia staroegyptského, a staro rimského spoločenstva.

Mali obavy, že ak sa potvrdia tieto udalosti, rozpadnú , zrútia sa jednotlivé spoločenstvá (staroegyptské, judejské, rímské, atd.)

Podobne postupovaly aj rôzne rimské-katolické koncily v 3. až 5. st. našeho letopočtu.

Dospievá zároven´  k názoru, že v biblii opísané udalosti sa jednoznačne udialy – aj spolu so zdanlivo nadprírodzenýmy – a že všetko svedčí o tom , že v dávnejsích dobách niektoré jedinci sa stretávaly s velmi vyspelýmy entitamy – ktoré sa nachádzaly  až na “andelskej ” úrovni evolúcie (“Homo spiritus angelus ” – ako aj “Homo spiritus kadenz angelus “, t.j. “padajúcá”, “zlá” entita, ktorá vypadla z pôvodného spoločensgtňtvy, nakolko sa dostal pod vplyv pýchy a závisti).

Zároven´ sa dozviedá, že dakde hlboko v podzemý NASA sa skrýva tajná základn´a , kde sa nachádzajú originálne, nezrevidované časti z biblie.

Cez dramatických udalostí nakonec sa obaja dostanú do tajnej základne, kde zjistia, že je tam ukritý – pravdepodobne mimozemského pôvodu – prístroj, akésy  “hololivekino” z d´alekej budúcnosti, ktorý je schopný nanovo a úplne trojrozmerne realisticky rekonštruovať to, ako to bolo doopravdy.

Pri “premietaní” obaja zjistia, že Mojžíš dostal od velmi vyspelých entít (tajomná nebeská žiara so siluetom energetickej entity v takzvanom “horiacom kríku”) prístroj, ktorý pracoval čiste na duchovnej báze, pomocou Mojžíšovho vedomia, a ktorý sa aktivoval iba v prospech dobra v smrtelnom ohrození.

Pomocou tohto “prístroja”, Mojžíš vykonával rôzne skutky, mimo iné roztvoril  červené  more.

D´alej Ježiš Nazaretský , zprostredkovný na planetu zem pomocou najvyšších entít, vysvetluje rôzne prirodné, a duchovné javy – vo večšinej miery nezrozumitelné ešte aj  pre súčasních vedcov.

Peter konštatuje, že sú to princípy z elementárnej kvanatovej fyziky a kozmologie ešte aj pre vedcí 21. storočia nepochopitelné.

Zároven´ sa načrtáva koncept jednoty fyzikálneho a duchovného,(prírodzeného, a nadprírodzeného – paranormálného) ktoré tvoria naprostú jednotu všetkéhio, všehomíra.

Začína sa načrtávať akýsi koncept “vedeckého Teizmu”  (na rozdiel od vedeckého ateizmu ).

 

Krátký obsah 2. opery. -” Evangelium Márii Magdaleny. ”

 

 

Peter a Eva znovu sa dostanú do podzemn. laboratoria, kde pátrajú po tých príbehov, ktoré boly vynechané rôznýmy koncilmy a 5. storočí.

Ale stopy ich  ich zavedú ku evangélii Márii Magdalény, ktorú ale neskôršie katolické koncily schovaly, alebo zničily.

Pomocou špeciálného časovo-priestorovo prístroja , časového čierviej diery , sa majú vrátiť do tej doby , ako pozorovetelia.

Mária Magdolna  je bohatá , a velmi vzdelaná žena z urodzeného rodu.

Ovšem je mimoriadne zlá, krutá, bezcitná zároven´.

Na jednej večeri sa stretne s Ježišom Naazaretským , ktorý vytiahne z jej hlavy malého netvora.

Vysvetlý, že eistujú entity, na vrchole evolúcie, andelské tvory, ale niektoré z nich sa staly závistlivýmy a pyšnýmy, – chcely sa stať bohmy. Preto samospádom akosi vypadly z pôvodného spoločenstva. Aby spomalily vlastnú khaotickú deštrukciu na stále nižšiu a nižšiu úroven´ evolúcie, potrebujú sa nasťahovať do hostitelského tela, t.j. napríklad človeka na zemi, ktorého nútia vraždiť, prinášať ludské obete, a s pomocou tohto získávajú energiu.

Ked´ Mária Magdolna je zbavená zlej entity, stáva sa dobrosrdečnou bytosťouí, zamilluje sa do Ježíša , a stane sa joho najvernejším následovníkom.

Ježíš ale jej lásku neopetuje pozemským spôsobom, ale skôr vidí ju , ako  osobu s mystickým poslaním.

Prežijú spolu rôzné “zázračné” udalosti.

 

To všetko sledujú cez akýsi prístroj hlavné protagonisti , Peter a Eva.

Náhle sa objavia velmi vyspelé , mimozemské entity, ktoré oznamujú, že svet je v smrtelnom ohrození, nakol´ko jeden z “padnutých ” entít chce vrátiť sa do minulosti, do doby, ked´ Ježíš ležal v hrobe, a chce dosiahnúť, aby Ježíš zostal navždy uveznený v podsvetí.

Oni sú síce velmi vyspelé entity (t.j. eztity, ktoré sú na návšteve u Petra a Evi), ale práve preto sú už príliš d´aleko od “padnuítých ” entít.

A nakol´ko Peter a Evy získaly v podzemnom laborato´riy mimozemšťanov (v prvej opere operného cyklu) nadl´udské schopnosti, ale zároven´ sú ešte l´udia (homo sapiens-sapiens), práve preto oni môžu pomôcť.

Pomocou technolo´gie teleportace, –  kombinovanú z čierviej didery, ako aj z kvantovej previazanosti –  prevezmú  ich na obrovské, čisto svetelné, energeticko neidenktifikatelného  a neviditelného “niečoho” (quasi “kozmického mesta”), vysoko nad planétu zem , kde majú navzájom si pomôcť.

Medzi tým “padnutá” entita rozpútal na zemi supertropickú cyklonu,  “hypperkan”, rozprestierajúcuí témer na celú zemegul´u, a vše ničiacu. Obrovskú, apokalyptickú búrku videť z výšky, ako majestátne sa krúžiacý vir.

Spolu všetci, pomocou duchovných prístrojov, a pomocou pocitom nesmiernej lásky zničia “Padnuítú” entitu.

Tak že  Ježiš vstane z mrtvých.

Ale zároven´ vytiahnú z hrobu aj odsúdenca, ktorému Ježíš slubil , že esšte v ten den´ bude s ním v ráji.

 

Na záver,po zmrtvivstaní,  ked´ už Ježíš je čisto energeticko- duchovná entita, a vznáša vo vzduchu, ešte ráz sa stretnú na ostrove pri grécku, v krásne ráno, ked´ Mária Magdaléna oznamuje Ježišovy , že čaká od neho deti.

Ježíš jej oznamuje , že to budú deti, ktoré majú rozniesť jeho krvnú líniu po celom svete.

 

Opera č. 3 – “Evangelium  Ježišových detí.”

 

 

Evu a Petra opeť navštívía mimozemské entity v dome pri mori.

Vysvetlia im, že v predchádzajúcom deje zničený “démon”, bol iba časťou večšiej zlej entity.

Oni  (teda návštevníci) sú už príliš vyspelé nato , aby sa mohli znížiť na úroven “padnutých” entít. Preto treba pomoc Petra a Evi.

Pomocou prístrojov sa opeť musia sa vrátiť do doby pred dvoma tisícročiamy.

Jednobunečné Dvojičky, chlapčeka a dievčatko vo veku šiestích rokov vychováva starší uíčitel´.

Ich Matka , Mária Magdolna sa dozvedie, že císar Caligula chce ich zničiť.

Musia utiecť.

Dôjde k rôzným dramatickým stretom.

Vyjde najavo, že aj Caligula je ovplyvnený “padnutou ” entitou, a chce vyvolať výbuích velkej Vezufskej caldery, aby sa celá Europa sa zničila.

So starým učitelom plávu na malej l´od´ke smerom ku ostrovuí Avalon.

Medzi tým ale pozostalá energia z “padunítého” entity opeť rozpútá supertropickú cyklonu,  “hiyperkán, do ktorého centra práve smeruje malá l´od´ka.

Peter a Eva to všetko sleduje cez akýsi časovopriestorový  “prístroj”,- ako aj z výšky, z “nebeského mesta ” –  a pomocou mimozemských entít privolajú na pomoc ešte vyspelejšie entity, andelské bytosti, ktoré vyzerajú akoby vznášajúce dievčatká.

Oni vytvoria okolo lode energeticko ohrannú kupolu.

Z “nadzemského mesta”, z výšky , mimozemské entity ukážu Eve a Petrovy , že dvojičky nemajú pozemský DNA, ale omnoho viacnásobnú špirálu, obtočený s niečím svetelným a žiaricím.

Je to kombinácia ludskej a – v evolúcii života – čo najvyspelejšej “DNA”, obsahujúcu prvotnú proto energiu.

Dvojičky doplávu na opustený ostrov, kde starec zomierá.

Uplinie niekoloko rokov, a ked´ už dvojičky majú 15. rokov, vznikne medzi nimy andelsko čistá láska, ktorá pozvolna prerstá aj do telesnej lásky.

Vzikne medzi nimy akýsi andelsko čistý telesný vzťah.

Plody tejoto lásky majú rozniesť Ježišovú rodnú líniu na celom svete.

Ale “zlá” entita chce tomu opeť zabrániť.

Rozpúta peklo na zemy.

Pomocou mimozemských entít Eva a Peter (ktoré sú opeť nad zemou vo svetelnom “stredisku”)  , a pomocou celosvetovej, všeludskej lásky,t.j. obrovského kruhu ludí, držiac sa za ruky na povrchu zemskom , pomocou ktorého sa vyprodukuje nesmierná pozitívna enrgia lásky.

AS tak  pomocou tejto energie lásky  ,  ako največšej vesmírnej energie,  zničia hroziacú temnotu, a žiara sa rozleje po celej zemeguli.

Zˇial mimozemské entíty opeť oznamujú Petrovy a Eve, že časť temnej entiy sa uviazol v mimočasovo-priestorovej dimenzii, a neskvôr pod Tatramy vybudoval základnu netvorov, a kde drží ukradnuté deti v zajatí.

Ale ak ho chcú premôcť, musia sa vrátiť do deckého veku, a ako 10 ročné deti sa zapojiť do pátrania – nakolko ako deti budú mať večšiu  a čistšiu energiu.

Ocitnú sa , pod inýmy menamy, blízko Tatier,pod menoamy Evička a Petrík,  v dedinke, kde nedávno záhadne , a beze stop, zmyzlo jedné dievčatko, Anežka.

Petrík a Evička sa dostanú cez tajomný kruh stromov do inej dimenzie pod Tatramy, kde prebýva  – už dávno zmaznutý umelec.

On má klúče k “bráne”, kde držia ukradnuté deti, a zároven aj klúč k netvorom.

On sám je v zajatí “zlej” entity.

V kritickej chvíli otvorý “bránu” k netvorom.

Petrík a Evička – medzi tým – oslobodia deti, ako aj spisovatela od zajatia zla,

ale za nimi sa rútia netvory.

Všetci  utekajú na svetú horu Giewont, kde je obrovský svetý kríž, a ktorý bol oblubeným tuíristickým miestom Karola Wojtyly.

Netvory, as hlavní “démon” ich prenásledujú, ale deti privolajú vytvorias velký kruh, a prežívajú silný cit lásky.

Pomocou tejto pozitívnej energie  lásky privolajú ana pomoc ducha Karla Wojtyly (zosnulého pápeža Jana Pavla druhého).

Spolu všetci sa modlia, a v tom sa objavý siluetta Ježiša Nazaretského,  – a tak  premôžu sily zla, a netvorov.

Premôžú aj hlavného netvora, “spadnutého” entity, ktorý vypadol zo spoločenstva “homo spiritus angelus”, nakakol´ko sa stál závistlivým a pyšným.

Všetci spievajú hymnu ludskej a božej lásky.

Mimozemské entity opeť vrátia dvoch hlavných protagonistov do stavu dospelosti, ale zároven im oznasmujú, že nie je ešte vyhráno, nakolko časť z “padnutého anjela” zostal ešte na zemi, a chce dovršiť svoje dielo zkázy.

Chce  zábrániť tomu – v čase rozšírovania krvnej líni Nazaretského a rozšírovania prvotného kresťanstva – aby krvnálínia , a kresťanstvo sa rozšírila.

Preto sú protagonisti vrátený do 6. storočia, ked´ na ostrove Avalon už sa zasčala rošírovať krvná línia Ježiša už počas niekolkých generácií. .

Uvidia mnoho detí, aj dospelých.

Z dialky sa začne šíriť hrozná ,  beztvará, ale aj netvorsky vyzerajúca masa temnoty , ktorá chce všetko zhltnúť .

Deti sa majú chytiť za ruky, vytvoriť obrovský kruh, a prežívať a spievať o láske.

Vytvorý sa obrovská pozitívna energia, ktorá premôže temnotu.

Na záver všetci spivajiú hymnu šťastia a lásky. .

 

  1. Opera – “Utrpenie a vykúpenie barona Doktora Viktora von Frankensteina”.

 

Naších protagonistov , Evu a Petra opeť navštívia vyspelé entity (známe z predošlých príbehov ), bývajúcich v dome pri mori, a požiadajú ich, aby pátraly po stopách  “padnutej”, zlej entity, ktorý ohrozuje planetu Zem.

Naše protagonisti idú najskvôr v súčasnosti navštíviť múzeum Viktora von Frankensteina.

Stretnú tam staršieho pána.

Zjistia, že je to sám Viktor von Frankenstein, už 200 rokov starý.

Stretnú aj starenku.

 

Medzi tým sa dozvedia, že spisovatelka známého románu napísala príbeh v časovom predstihu, t.j. v románe opísané události trocha neskvôr skutočne sa udialy, ale so značním rozdielom.

Starík im začne vypráveť svoj skutočný príbeh.

 

Viktor, mladý vedec, dostane návštevu tajomných mužov, ktorý mu darujú tajomné prístroje, aby popohnal dopredu vedu na zemi.

Potom  ho ale varujú, že to boli v skutočnosti “zlý” , “padnuté”,”padasjúce”  velmi vyspelé entity, ktoré chcú vyuížiť Viktora pre to ,aby pomocou hrôz, napachané prístrojmy, získali energiu z l´udských obetí, a tak aby zastavili svoj  d´alší pád.

Upozornujú viktora , že na až tak novú technolo´giu ludská entita ešte nie je dostatočne morálne pripravená, nakol´ko táto technolo´gia účinkuje iba v symbioze s duchovnom, ale výlučne len pre dobré účely.        V opačnom prípade – ak sa využíva pre zlé účely – táto technolo´gia je schopné napáchať hrozne vela  deštrukčného zla.

Napriek varovaniu Viktor použije nebezpečnú technolo´giu.

Oživý mrtvolu už popraveného masového vraha.

Ten ale zavraždí jeho milovanú manželku.

Viktor pomocou iného prístroja oživý manželku, ktorá sa vráti z hrobu, ale už ako zakrvavená, vraždiaca , zombi-beštia.

Viktor ju rozseká na kusy.

Neskvôr sa uchýly do opusteného hradu v transilvánii, kde pokračuje v tajných experimentoch.

Vytvorí  akúsi holografickú napodobneniu bývalej mankželky, a zároven  psychiku bývalej manželky  navsugeruje  – pomocou  hypnozy  – do miestnej dievčiny.

Medzi tým roznesie sa , že na hrade sa dejú paranormálne javy.

Skupinkas mladých vedcov zo zápasdnej europy prídu skúmať tieto javy.

Viktor je zároven aj skladatel a zloží operu o živote W.A. Mozarta.

V tejto opere mysteri man (možná sám diabol) urobí s Mozartom zmluvu, pomocou tejto zmluvy bývalá mozartova neopetovaná láska,   Alojza , sa znova zamiluje do Mozarta .

Ale v závere opery , mysteri man, podla zmluvy, má zatratíiť Mozarta.

Viktor pomocou prístrojov oživí mnoho mrtvol a urobý z nich poslušných zombi-úpirské hercov, spevákov a hráčov v symfonickom orchestri, ako aj zombi dirigenta.

Zároven ale oživý aj mrtvolu Grofa Drakuílu, ktorý mlá veliť celému opernému predstaveniuí.

.           Alojzu má spievať zhypnotizovaná miestná dievčina.

Medzi tým prídu Viktora navštíviť cestovatelia zo západnej Europy, aby vypátrali tajomstvá V. von Frankensteina.

Na predstavení opery miestná dievčina témer zomre, ale cestovatelia tomu zabránia,a tak operné predstavenie je pred koncom prerušené.

A tak  Frankenstein sa konečne  vymaní  sa zo zajatia “zla”, preberie sa, a uvedomí si, že sa dostal do obrovskej šlamastiky, že vlastne umožnil , aby síly “zla” ovládly celý svet.

Totiž zároven´ si uvedomuje, že grof Drakula v skutočnosti nechcel mu pomôcť, ale práve naopak, chcel pomocou Frankkensteina rozmnožiť svet upírov, tak, aby nakonec ovládol svet, a zničil by zdravé jádru ludstva.

V poslednej chvýly zasiahnú a zničia stádo rozmnožiacých upírov-zombíkov, a premôžu grofa Drakulu.

Viktor všetko oluíuje. Medzi návštevnikmy zo západnej Europy , mladíkom a dievčaťom , vzniká čistá láska.

Peter a Eva v  súčasnosti prekvapene zjistia, múzeuí je vlastne sám, Viktor,  pomocou prístrojov dosiahol až takú dlhovekosť.

A že starenka je vlasten bývalá miestná dedinská dievčina z druhej polovičky 19. storočia.

Napokon Viktor spokojne umierá.

 

  1. Opera. – “King- Kong.

(Poznámkas : Príbeh do istej miery navezuje na známy film Rodrigeza “Mesto Chriechu”, ako aj narôzné verzie  filmov  “King-Kong”.)

Naše protagonisti nadalej pátrajú po stopách “padnutého ” anjela.

Mimozemské entity im oznamujú, že “padnuté” entity sa harjú nas “Bohov”  , a predvádzajú sa , ako “falošné bohovia “.

Po pritom všetko ničia okole seba.

Pred tisíročamy sa usadily na ostrove, ktorá bola ešte dávnejšie  – pred desať až státisíci rokmy  – časťou obrovského  kozmického  korábu – velikého , ako malá planéta.

Títo “zlý” entity  pred tisícročamy vybudovaly na ostrove tajnú základu, kde umelo vypestovly strašné biologické zbrane, napr. 7. hlavého, gigantického draka, alebo obrovskú gorillu.

Mimozemské entity im darujú pre Petra a Evu prístroj, pomocou ktorého môžu navštíviť minulosť , ale len ako pozorovatelia.

Z domu pri mori sú prenesené vyspelýmy entitamy pomocou časového prístroja do nedalekej minulosti.

Pred Evou a Petrom sa začne odvíjať skutočný príbeh :

Zjistia, že niektoré stopy by mohli býť na tajuplnom ostrove – obklopený hustým mračnom – , a ktorý bol už a 30. rokoch 20. storočia smetený obrovským tajfúnom a tsunamy.

Nepríliš daleko od tohto ostrova sa nachádzal aj d´alší ostrov,  – hniezdo milliardárov, čierných, pirátských podnikatelov, bývalých trestancov, uítečencov.

Aj ten ostrov bol smetený tým istým tajfunom a tsunamy.

Pomocou mimozemských prístrojov (už použitých v predošlom príbehu) vrátia sa do ,  – v 21. storočí už neexistujúceho  – obrovského mesta milliardárov zločincov.

Narazias nas jediného čestného detektíva, ktorý pátra po masovom vrahovy, mladého syna milliardára, ktorý pravidelne zaživa rozsekáva mladé ženy a aj dievčatká.

Pri tom d´alšiou obeťou sa má stať mladúčka Jeanete.

V poslednej chvýly ju zahránia,detektív zabije mladého syna milliardára,všetci   ujdú pred prenásledovníkov a utečú na menšiu lod´,  v malej skupinke ludí.

Detektív im krije hrbát, ktorého žial prenásledovatelia zabijú.

Aby unikly prenásledovatelským lodiam, majú jedinú šancu nájsť tajomný ostrov, kde vraj žijú obrovské netvory.

Najskvôr plávajú na krásnom,( – medzi tým vzikne medzi Jeanetkou a jedným mladíkom horúca láska – )šírom mory, no napokon sa dostanú do obrovského tajfúnu.

Ešte neskvôr plávu v bezvetri a v nepreniknetelnej , hustej hmle.

Padá na nich melancholia, z čoho sa skoro zbláznia.

Náhle sa mraky roztvoria, a v obrovských príbojových vlnách uvidia ostrov.

Divoké, bizarné skaly, hory vyzerajú, ako keby boly vytvorené inteligentnýmy bytosťamy, ako keby bolo všetko nejaký obrovský umelý objekt, ale už dávno pokritý novšímy usadeninamy, zeminou a  zarastený tropickou zelenou.

V dalších častiach  príbeh v podstate kopíruje príbeh filmov z roku 1931, 1976, ako aj z roku 2004 – (tak, že objektom Konga sa stane mladúčka, krásna Jeanetka ) – až do zostrelenia  King-Konga z New-Yorského mrakodrapu.

Naše protagonisti vše sledujú akoby zo zamlženej , inej dimenzie.

Pri tom získajú z ostrova dôležité stopy po “zlej”, mimozemskej entite.

A zároven´ zjistia, že obrovské monštrá- ako King-Kong, alebo gigantický, 7. hlavý drak –  na ostrove kedisy, pred tisiročamy vytvorila technicky síce vyspelá, ale morálne padnutá mimozemská civilizácia pre účely biologických zbraní.

 

  1. Opera. “Král Artorius”.

 

Poznámka : tento príbeh z časti navezuje na film z r. 1995 s názvom ”
Prvý rytier”, ako aj na film “Artorius”, z rokuí 2004.

Naše protagonisti v pátrani –  prenesený z domu pri mori pomocou časoprístroja – sa dostanú do 5. storočia, ked´ , bývalý generál rímského vojska , Artorius , zjednotí Britániu, a vytvorí spravodlivú, a múdru ríšu.

Má získať , ako manželku, krásné dievča.

Má mu prinesť mladý rytier.

Ovšem medzi tým sa navzájom bláznivo  zamylujú do seba , stretnú sa v noci, a pri východe slnka, ked už témer dôjde ku telesnému kontaktu, prepadnú ich bojovníci krála Artoriusa.

Král Artorius je ale velkorysí, odpúšťa im, a požehná ich lásku.

Medzi tým Merlín – ktroý je v skutočnosti entita z velmi vyspelej, mimozemskej civilizácie – zjistí, že “padajúca”, zlá entita ohrozuje nie len ich v 5. storočí, ale aj celú hystoriu ludstva.

Musí zakročiť. Vysvetlý naším protagonistom, že ostrov Atlantis, ktorý už dávno zmyzlo  zo zemského povrchu, ako aj tajomný ostrov kde žije King-Kong, ako aj další , premiestnejúci, a neviditekný ostrov (Peter a Eva zjistia, že je to ostrov známy zo seriáluí “Lost”) v skutočnosti tvoria tri časti, kedisy jednotnej , umelej miniplanetky, obrovského kozmického korábu velmi vyspelých mimozemšťanov.

Jedná časť, Atlantis , má opeť prileteť, a pomôcť ludstvu v boju proti “Padnutej” entite.

Temná entity, beztvarý mrak sa začína rozprestierať.

Ale v Atlantis skutočne prilietá , všetci prítomný majú vytvoriť obrovský kruh a prežívať pocit lásky a šťastia. Následkom toho sa rozplyne hroziacá temnota.

Ludia spievajú piesen´ šťastia a lásky.

 

  1. Opera – Car Mikolás II. – Stalin.

 

Na začiatku našich protagonistov navštívia opeť – v dome pri mori – velmi vyspelé, mimozemské entity, a zdelia , že zem je opeť ohrozená dalším “padajiúcím” “homo spiritus angelus”-om, prinášajúc temné zlo.

Pod vplyvom chriechu závisti a pýchyv vypadnuté, pôvodne duchovné , energetické bytosti na vrchole evolúcie, teraz existujú za hranicou univerza – multiverza, za hranicou horizontu, tam kde už nevládnú fyzikálne zákony, ale asbsolútny khaos.

Z tejto naddimenzie chcú preniknúť do univerza a vytlačiť z nej veškerú zákonnosť a svetlo.

Pre tento účel chcú získať podporu menej vyspelých civilizácií, ako napr. sú ludia na planéte Zem.

Na planéte Zem ale už majú niekolko tisíc rokov  predsunutého komplica , ktorý používá pre svoj účel,  – a aby získal ludských komplicov,-  hostitelské telá ludských bytosti, respektíve schováva sa v nejakom predmete.

Asi na začiatku 20. storočia sa oslobodil, a začal sa šíriť cez hostitelské telá.

Počkal na nástup vyspelých sietí elektrických technolo´gií v druhej polovičky 20. storočia, a cez nej sa šíri, po pri tom zabijá jednotlvé hostitelské telá, alebo ich núti ku spáchaniu hrozným zverstvám.

Môže sa schovať naráz aj vo viacerých ludských hostitelských tiel.

Pri tom núti hostitelské telá ku zverstvám a vraždám a s tým jednak bere pre seba energiu, a jednak pripravuje Zem na nástup asbsolútnej temnoty.

Naposledy bol zpozorovaný v čias cara Mikuíláša II.-ho.

Peter a Eva sa musia sa tam vrátiť , iba ako pozorovatelia.

Vidíme Kremel v rokoch 1. svetovej vojny. Na opustených chodbách sa nahánajú dcéry cara, už v rannom pubertálnkom veku.

Dostávajú sa na čoraz opustené chodby, – po pri tomv nich začína narastať temné erotické vzrušenie – až narazia na temnú a opustenú sálu, kde stoja staré stojacé, vysoké hracie  hodiny.

Avšak už, ked sa blížily k hodinám v temnej sále, začaly cítiť až neznesitelné seksuálne nutkanie, – a ked začaly hrať hracie hodiny –  nakonec sa začaly plaziť po zemi štvornožky, a zozadu sa masturbovať.

Pri tom z zpoza skrine vykukuje na nich  – s diabolským zmyselným úšklebkom – Rasputín : “Len to robte dievčatká, ochvílu vás všetkých ošukám.”

Neskvôr idú carové dcéri cez klučovú dieru zpozorovať, že čo robí v  kuchyni Rasputín so slúžkamy.

Vidia , ako Rasputín delá hromadnú súlož s mladýmy slúžkamy, pri tom všetko vyzerá odporne, pekelne, ale  zároven carové dievčatká sú natolko vzrušené, že by sa chceli najradšej pridať ku slúžkám.

Medzi tým aj car Mikuláš II. zjistí, že s Rasputínom nie jie všetko v poriadku.

Naše  pozorovatelia , Eva a Peter, zjistia, že v hodinách bol uložený starý kamen, a asi v tom bol uviaznutý duch “Padajúceho”  – pôvodne energeticko-duchovného –  ,ale teraz už ” zlej” entity.

Myslia si, že teraz je už vo Rasputínovom tele , a ovplivnuje ho, ako aj všetkých naokolom , najme carové dcéry.

Medzi tým carské dôstojníci, ako aj tajný agent z Velkej Británie, zabijú Rasputína, ktorý – pod vplyvom zlého ducha – akoby bol nezabytelný.

Ale medzi tým sa”zlému duchovy”  sa podarilo  presťahovať sa do tela mladéhio dôstojníka, ktorý sa neskvôr stal pomocníkom Jozefa Džugasviliho, t.j. budúceho Stalina.

Našepká budúcemu stalinovy , že vytvorí najvyspaelejšiu spoločnosť na svete, ale nemá sa pred ničím zastaviť.

Stalin tomu uverý, a začína byť čoraz a čoraz krutejsím diktátorom, po pri tom sa usvedčuje sám seba, že jedine on je vyvolený uskutočniť ideály socializmu a komunizmu.

Pri návšteve Ribentropa – cez Molotova-Skrjabina sa presťahuje sa aj do Ribentropa, neskvôr do Hitlera,

Aby azskal energiu , prinúti Hitlera, ab konečne dopravdy uskutočnil “konečné riešenie”, t. j. holocaust.

Ale neskvôr, cez dvojitého agenta sa dostane aj do tela Howeray, a cez neho aj do daslších ludí, ktoré sú vedúcimy rôzných medzinárodných bank, korporácii a vlád.

Postupne sa rozšíruje po celom svete, a to hlavne v telách významných vedúcich činitelov medzinárodných finančných inštitúcií, a korporácií., ako aj nabohatších ludí z Waal-Street , ako napr. Swordsmann, alebo Koch.

Tieto vedúci sa potajomky sa schádzajú s cielom, aby sa zabránilo hocijakému smerovaniu k lepším spoločenským systémom, a naopak podporovať všetok zlo – antisociálné , extrémne sobecké celosvetové sociálné systémy – a úpadok ludstva.

Všade chcu zabrániť šíreniu alternatývnych, volných a lacných energií a technolo´gií a všade podporujú neutešený daný stav, zaostalosť, úpadok ludstva  a zlo.

Nech l´udská civilizácia smeruje k duchovnmu úpadku, ku duchovnej a posléze telesnej genocíde.

Mimozemské entíty vrátia Petra a Evu do súčasnost a do prítomnosti.

Ale zároven im zdelia, že musia vypátrať pôvod kamena v hracích, stojatých hodinách. Musia sa vrátiť do dávnešiej hysto´rie.

 

  1. Opera -“Ludvik XVI.” (1. aktová opera.)

 

Mimozemské entity prenesú dvoch protagonistov – z domu pri mori – do druhej polovici 18. storočia, ked už sa začala francúzská revolúcia.

Ludvik XVI. podporuje experimenty Montgolfierovcov, nakolko cíti , že to jie prvý krok k tomu , aby sa ludstvo sa dostalo ku hviezdám.

Je to velmi vzdelaný a osvietený panovník, žial na zlom mieste a v zlom čase.

Naši protagoniosti zjistia, že už vtedy tam boli hracie hodinky s ukritým kamenom, ktorý ovplivnil najme Robespiera ku spáchaniu krvavým jatkám.

Ludvik XVI. je nútený v kočári so svojou rodinou utiekať.

No čoskoro je zajatý, a neskvôr popravený.

Umierá, ako šestný francúz , národovec,osvietený královský demokrat,  ktorý nadovšetko miloval svoj lud.

 

  1. Opera – “Praotec Abrahám”.

 

(Poznámka : Je to tretie pokračovanie mini trilo´gie – Car Mikuláš II., Ludvik XVI. , a Praotec Abrahám.)

 

Mimozemské  entity zdelia Eve a Petrovy,v dome pri mori ,  že kamen  – kde je schovaný “padnuítá”,pôvodne  “anjelská” entita – má pôvod v čias praotca Abraháma, cc. 8 tisíc rokov pred naším letopočtom.

V tej dobe ešte stredozemné a mrtvé more oddeloval iba úzký pás zeme, kde vysoko na kopci – medzi dvoma rozvlnenýmy moramy – sa nachádzal dom Abraháma.

(Poznámka : Velká časť libretta – odohrávajúca v čias Abraháma – je napísaná v takzv.”biblickom-apokryfom” jazyku – ovšem iba v madarštine. )

V jeden den , doobeda uvidí Abrahám na nebi obrovské , žiarivé kotúče, veliké ako velmesto, z ktorých padajú rôznofarebné, žiarivé lúče.

A ozve sa hlas, ktorý zdeli Abrahámovy, že národ Júdejský- Izraelský  má rozšíriť pravdu o jedinom, neviditelnom, nevyslovovatelnom bohovy, a s s tým  rozšíriť vyššie morálno-etické princípy  po celom svete .

ASbrahám to oznamuje  radostne svojej žene , Sáre, – pri tom opeť sa zjavujú svetelné kotúčea ažiary  na nebi.

A zároven to oznamuje  aj zhromaždenému ludu.

(Poznámka : Dej naznačuje,-napriek biblicko-apokryfnému jazyku –  že zjavenia na nebi, ako aj návštevy svetelných bytosti  , sú zjavenia z velmi  vyspelých , mimozemských  civilizácií, ktoré sú už témer na úrovni duchovno-energetických “anjelských” bytostí, a ktoré su akýmsy poslamy božských princípov univerza. )

V dalších častiach sa odvíja spletitý dej, počas toho Abraháma viac razy navštevujú svetelné, “anjelské” bytosti.

Posléze ho  – v podobe falošného Boha _ obchádza aj zlý duch, “vypadntý” “anjel”, ktorý nakonec ho nahovorí aby zabil svojhio syna.

V poslednej chivíly zakročí svetelná bytosť, a zdelí Abrahámovy, že to nebola božia vôla, ale vôla zlého ducha , ktorý sa tým sa chcel  vysmiať Bohovy, že hla , aké poslušné, ubohé bábky stvoril na svoj obraz.

Tento “zlý duch” sa ale začína ovplivnovať, aj iných duchovných vedúcich, nossitelov monoteizmu.

Monoteizmus sa postupne rozšíri v okolitých krajinách, pod vedeným rôzných duchovných vedúcich, z ktoré niektoré sa dostali pod vpliv “padnutého  anjela”.

Abrahám ich vyzíva svojích duchovných vedúcich k jednote, oni ale neposluchnú, a strašne sa pochádajú, pobyjú sa pod vplyvom zlej entity.

Abrahám ichu preto zakleje, že celé tisíc ročia bude strašný nesvár medzi následovníky monoteizmu.

Upadne do komatu, svetelná bytosť ho oživý.

Abrahám  zjistí podstatu zlého ducha, a pomocou svetelnej bytosti ho schová  do špecialného kamena.

Nakonec Abrahám v miery umierá.

Eva a Peter sa vrátia do prítomnosti.

Mimozemské entity im zedelia, že už vedia pôvod kamena.

Pomocou  velmi vyspelej, už duchovnej “technolo´´gii”  zlého ducha  opeť schovajiú do kamena.

A na záver príde posolstvo  – cez tisícročia  – priamo od Abraháma, kde vyzíva následovníkov monoteizmu k opetovnémuí zjednoteniu, ku zjednoteniu judaizmu, kresťanstva, a islámu – aby nastala svetlá éra ludstva.

Na záver počúť hymnu o láske, asbožieho svetla.

 

  1. Opera. – “Nikola Tesla – zmyznutý novodobí Prometheus ludstva.

 

Velmi vyspelé mimozemské entity opeť navštívia našich známych protegonistov , v dome pri mori  , Petra a Evu.

Vysvetlia im, že v celom univerzuísa začína šíriť niečo záhadné a strašlivé :

Zaprvé sa na rôzných planetach sa objavuje tajomný odkaz “5-6-7” , ktorý  zároven  oznamuje plán špeciálnej klietky s vysoko jedovatou náplnou, ktorú majú zhotoviť.

C´oskoro deti oznamujú príchod “5-6-7”, a zároven sa z ničoho sa objavý v klietke zvláštný netvor. Zároven hlas oznamuje, že “5-6-7” žiadajú velkú časť detí z planéty , pre ten účel, aby mohly z ich energie nasiaknúť sílu, niečo  ako drogi.

 

Za druhé niektoré planéty sa z ničoho v okamžiku zmyznú, anihiluíjú sa, čo ale odporuje známym fyzikálnym zákonom.

Zatreté na niektorých planétach , pod neznámzm vplivom, objavujú sa rôzne , umelé “zombi” tvorovia, ktoré vstupujú do celoplanetárného  počítačového systému, a chcú všetko ovládať.

Aby sme  mohli ubrániť planétu zem,- zaprvé by mohla  pomôcť mytická osoba, pod názvom Doktor who.

On jazdý v celom univerzu v špeciálnom časovo-priestorovom priestroji  , a všade chrání všetky možné entity, až tak, žev kritickej chvíly je schopný  radšej sám sa obetovať. Je to akési všeuniverzálný “humanista”, “civilizacionista”, “moralista”.

Avšak žial ťažko sa navezuje na neho kontakt.

Druhá možnosť je, že sami obyvatelia planéty Zem sa ubránia sami seba.

Súčasná zdanlivá technologia je ale na to privelmi zaostalá.

Ovšem  ale skrytá skutočnosť je trocha iná :

Na zemi žil nedávno vedecko-tchnický génius, asi največší (po pri Izakovom Newtonovy) v dejinách ludstva – Nikola Tesla .

Zˇial jeho  odkaz a prácu zahrabali pod zem, do tajných laborato´rií.

Nevieme o všetkom na čom pracoval, ale s velkou pravdepodobnosťou  mimoriadne predbehol svoju dobu.

Pracoval na mnochých projektov, ktoré sa síce uskutočnily, no ovela neskvôr, a často pod iným menom.

Sú to náčrty, plány s kompletnou technickou dokumentáciou celej, dnes pouížívanej elektronickej technologie (TV, Hollogram, Leser, tomograf, kamerový mobil, mikrovlna,elektromagnetickorezonančná diagnostika,náčrt urychlovača častíc, náčrt mikročipu,-integrovaného obvodu, pokusi s robotikou, a náčrty nanotechnolo´gii, atd.,atd.,atd.).

Ale čo pre nás dôležité , že už  pracoval aj  na teorii kvantovej gravitácie, teorii gravitonov, tachyonov, Hyggs bozonu, Hygsové pole, skalarného pola, ovládanie druhého zákona termodynamiky, teorie negatívnej energie, ovládanie G síly,pracoval na teorii magnetickom monopoly,náčrty medziplanetárného a medzihviezdného cestovanie, údajne už načrtol teorii strún, plankových častic, teorie teleportácie,teorie previazanosti plankových častic mimo času a priestoru, , teoretické náčrty ohýbanie časoprietoru, teorie studenej fúzie,náčrt fúzného reaktoru, pracoval na teorii ELF (extreme long frequency)žiarenia , pomocou ktorých by sa daly ovládať počasie, zurodniť púšte, ale použíť ho aj ako superzbran (dialkovo ovladánej anihilácii- demolícii, zemetrasení, tsunamy,atd.) , na dialkovo ovládanej mysle daného človeka pomocou elktromagnetickej rezonancie, atd.,atd.,atd..

Okrem toho asi našiel v starom, pravoslávnom kláštora náčrty dávno stratených časti z  biblie, kde je údajne opísaná technolo´gia, ktorú používal král Dávid, a získal ho asi od velmy vyspelých “nebeských” civilizácií.

Naši dvaja mladí vedci by sa mali vrátiť do obdobie , ked žil Nikolas Tesla.         Vidíme malého Nikolu, vysoko nad morom v dedinke, pred pravoslávným kostolom.

Nikolka vidí hroznú biedu okolo seba.

Je rozhorčený, a prísahá, že ked bude dospelý, vytvorý spravodlivejší svet,  – ako je to napýsaná v biblii  –  božie královstvo na zemi.

Okolo idúci sú žasnuté múdrosťou malého Nikolky, hovoria, že nikolôka je , ako malý Ježíško .

Dalšie scény ukazujú mladého Teslu, jeho prvé velké objavy, priatelstvá.

Na čas sa stane ateistom, no ráz vo sne vidí krásnú ženuíň – možno, že  svoju už mrtvú matku, aslebo panenku Máriu, aselebo či mimozemskú bytosť  ? – ktorá ho vráti ku viere v Boha.

A povie mu ,   že sa má  stať “Prometheom” novodobého ludstva, a že má pre ludstvo darovať volnú energiou dostupnú zadarma ato  pre všetkých ludí na svete.

Začína pracovať vo svojích mnochých laboratoriach, najme v Colorado Spring,  Warderclyfe, atd..na princípoch volnej energie , dostupné zadarmo pre celé ludstvo.

Postupne prichádza na nové a nové objavy, teorie, náčrty, ktoré predbiehajú jeho dobuí o 50 – až 150-200 rokov.

Einstein ho nazval : “Thie Great Lord of science”.

Ovšem začína si uvedomovať, že morálne ešte nevyspelé luístvo je ešte nezrelé na takéto objavy.

Preto zatial témer nič nepublikuje vo vedeckých časopisoch.

Neskvôr  prestane úplne publikovať, a uchylý sa do ustranie.

Svoje pokusy velmi  tajý, iba sem tam sa niečo sa presiakne pre verejnosť.

Občas síce demonštruje niektoré výsledky  svojích pokusov  , ako napríklad  elektrické autá čerpajúc energiu z dialky na  princípe elektro magnetickej rezonancie , – alebo elektrické autá,  ktoré  čerpajú energie z okolitého priestoru -(snad z negatívnej energie ?), – alebo takzvané pevné svetlo bez zdroja, – ako aj takzvaná tunguzská událosť.

Postupne sa od neho odvracajiú bohatý mecenáši, ked zjistia , že mu nejde o zisk, ale nasopak , o dar zadarmo pre celé ludstvo.

Zˇial , časom sa pribudajú nepriatelia, intrikáni, a sato najme z oblasti korporácii pre fosilné energie.

S týmy silamy sa dostáva do čoraz urputnejšieho konfliktu. Pokladajú ho za samotárského blázna. Dostáva sa do čoraz večšej izolácii. Jedine Einstein sa o nom nadalej  vyslovuje v Hymnických superlatívoch.

Medzi tým (možno , že na základe tajných spisov z biblie ?, alebo pomocou technologii získaných z budúcnosti pomocou aantigravitačného prístroju?- kto vie ?)  vytvorí pomocou nanotechnolo´gii  pre seba idálného dievčenského, ženského partnera .

A to  najsámprv v skúmavke, z ktorého vyrastie posléze dievčatko , neskvôr mladé, krásné dievča.

Pomenuje ju, ako Anaira.

Zoberie ju za manželku.

A tu sa začinajú  – výsledkom ešte nie celkom ovládaného časovej technolo´gii – nepredvýdatelné časové smyčky.

Najprv sa stretne s ešte malým dievčatkom  o ktorej ešte nič nevie -lebo on bol v dobe ešte pred tým , ako vytvoril nanotechnolo´giu .

Ale dievčatko ho už viac razi stretla  v vinej časovej dimenzii,  ako uja Nikolu, a má ho velmi rada.

Neskvôr, ked ju zoberie za manželku, a je s nou , bozkávajúco ju , ako osemnácť  ročnou manželku , naráz sa ocitne v inej časovej línii, ked nano žena je  iba šesťročné dievčatko,ktorá boskáva uja nikolu,  a opeť vzápetí je v pôvodnej časovej dimenzii, ked Anaira je už dospelá manželka. .

Medzi tým sa  – pomocou časovej technologii – obaja sa vrátia z medzi vojnového obdobia, do roku  1908, ked chce vyskúšať ELF technolo´giiu nad severným polom, pomocou tajnej veže v kalifornských chorách.

Manželka je proti tomu lebo pokladá to za velice nebezpečnú technologiu, pokladá to za superzbran. Vytika Teslovy, že nemôže sa hrať na Boha.

Tesla to chce pouížíť, ako odstrašujúcu zbran, aby už nikdy neboli vojni.

Dôjde k dramatickej roztržke. Napokon ELF technologia minie ciel, a demonštruje sa nad tunguzkou tajgou.

Tesla to olutuje. Nechce ho viacej využíť.

Radšej pracuje na technologii ovládanie ludskej mysle na dialku, pomocou špeciálnych elektrorezonančných lúčov.

Chce odstrániť zlo, závisť, nenávisť, zlo z ludských myslí.

Ale medzi tým jeho niektoré náčrty sa dostaly k nacistom, ktoré extremne tajne pracujú  na nich (projekt “zvon”, Foo-fighter, Sro´´der-Stranc, Diebner , t.j. nukleárna bomba vyrobená v malom domčeku), a to žial v službách zla.

Nakonec, ako 87 ročného, ale ešte neustále vo vytálnej síle, ho predchodca CIA dá zavraždiť v apartmáne v hoteli Walsdorf-Astoria v New-Yorku.

A zároven mu zoberú celoživotné dielo, obrovské kvantá náčrtov, rovníc vo kvantách fascyklov.

Unesú ich do tajných , podzemných laborato´rií.

Majú totiž obavu, že napokon Telsa predsa  poskytne pre ludstvo volne dostupnú technolo´gii, ale zároven aj  v období vrcholiacej 2. sv. vojni by chcely niektoré prvky (napr. zneviditelnenie, alebo teleportácie bojových amerických lodí , antigravitačné lietajúce objekty, atd.) ešte počas vojny využíť .

Pred smrťou (umelo vyvolaný infarkt ) mu ešte cynicky-diabolsky zdelia, že jeho technologia nebude použitá pre prospech, blahobyt a napredovanie ludstva, ale naopak, zostane v najhlbšom utajení, a ak sa použije, tak lenv službách zla,  pre zlé, ničiace účely.

Dvaja protagonisti sa vrátia do prítomnosti. Mimozemské entity konštatujú, že nedozvedeli príliš vela. Musí sa dalej pátrať.

V epiloque vidíme polytbiro KSSZ , kde Hruščovovy premietajú film, ako porazily pomocou ELF zbrane obrovskú armácdu čínanov.

Hruščov je vydesený, a zakáže túto “diabolskú” technolo´giu pouížítť.

 

 

  1. Opera. – “Dávid – výťazný král Izraela a Júdei.”

 

 

 

Mimozemské entity opeť navštívia dvoch mladých vedcov,v dome pri mori,  Petra a Evu, a prenesú ich do obdobia krála Dávida.

Predtým ale ešte upozornia ich, že z mimočasupriestorovej dimenzie absolútného khaosu a temnoty chce preniknúť do našweho sveta armáda vypadnutých (pôvodne “anjelských” ) bytostí, a chce ovládnúť náš svet.

Pravdepodobne už aj Dávid bojoval proti nim s technolo´giu, ktoré mu odovzdaly svetelné-energeticko-duchovné (“anjelské”) bytosti.

(Poznámka :Od teraz  celé libretto je napísaná  – ovšem v mladarštine  – v apokrifnom, biblickom jazyku, až do návratu dvoch ,mladých do prítomnosti.)

Vidíme mladého Dávida, v rôzných dramatických situáciach, mimo iné, ako bojuje proti nepriatelom, filinsteušom , proti Goliášovy.

Neskvôr Izrael napadnú rôzné nepriatelia, viackrát aj filisteuši.

Raz v noci má sen, ked mu nebeský anjel oznamuje, že má sa hrániť,ako  aj chránkiť svoj lud, lebo z jeho krvnej línii zide messiáš, počatý v nebesiach, vynosená od pozemskej pannzy, ktorý bude messiášom celého ludstva, a rozšíri ideu lvesmírnej ásky po celom svete.

Neskvôr ale obklučia Izrael všetci okolité nepriatelia, spolčia so sílamy temnoty a chcú z ničiť Izrael,a s pomocou síl temnôt, vytvoriť obrovský kráter na mieste Izraela.

Prinesú so sebou sklenenú klietku, kde je netvor, aktorý hovorí o sebe, že je “5-6-7”. Nie je z tohto sveta ,a dokáže všetko zničiť.

Môžu sa zachrániť iba len tak, ak všetci muži pôjdú do otroctva, musia prevziať pohanskú vieru, a ženy budú prostitútky.

Dávid je zúfalý . V noci sa s plačom prosí Boha o pomoc.

V noci vidí oslnivú žiaru na neby, a v žiarivom lúči zostúpy z neba svetelná bytosť.

Zdelí Davidovy, že jeho prosba bola vyslišená, a že dostane náčrt novej archy úmluvy , aj s prislušnýmy pomôckamy.

Je v nej obrovská síla, ktorá bola iba pri stvorení sveta.. Ale pozor , može ho použiť iba bezuhonný človek, a len pre dobré účely, v opačnom prípade archa zničí používatela.

Ráno dávid zdelí radostnú správu pre lud Izraela.

Pred nepriatelom demonštruje sílu archy úmluvi : Trocha jho pootvorý, a víde z nej lúč, ktorý v okamlžiku zničí, vypachlý nedaleký ostrov na mori.

Celé nepriatelské vojsko sa zlakne a ustupuje.

Ale netvor a sklenenej klietke zahrmý :        “Teraz zničím ťa , la všetok lud Izraela.!”

A vyjde z neho strašlivý, temný mrak, ako aj kamenné, krištálové hlavy.

Z krištálových hlav   vyjdú  hrôzostrašné dunicé lúče.

Ale v tom Dávid ešte viacej otvorý archu, a lúč, vychádzajiúci z nej, na prah a popol zničí krištálové hlavy , ako aj klietku s netvorom. .

Nepriatel bezhlavo ustupuje.

Ešte vela výťaztvá získal král Dávid.

Napokon umierá v miery pri západe slnka.

Naši mladí vedci sa vrátia do prítomnosti, výtajú ich mimozemské entity. Konštatujú, že toho ešte nevedia príliš mnoho, ale pomocou technolo´gii v arche úmluvy by mohli mať šancu poraziť síly temna. Musia sa ale spojiť s ešte vyspelejšímy entitamy , abi im poradili, kde a ako – i ked nemaly by zasiahnúť do života nižších entít.

 

  1. Opera. – “Batlestar Galactika 2023”.

 

Je rok 2023. Naše protegonisti , Eva a Peter  ešte nadalej sa majú velmi radi, a ešte na svoj vek vyzerajú dobre  a aj sú velmi mladistvý.

Nadalej bývajú v dome blýzko mora.

Konštatujú, že ludská civilizácia sa ženie do záhuby : Pouíživanie, čoraz drahšiej ,primitívnej, predpotopnej energie z fosilných palív, nebettičné, do neba volajúcé sociálne rozdiely, a nespravodlivosť , čoraz večšia nekontrolovatelná moc úzekej vrstvy ludí (z Waal-Streetu, ako napr. Swordsmann, a Koch, ,nekontrolovatelné popmaffiánske korporácie a medzinárodné finančné insštitúcie,atd.) na jednej strane extremná dezintegrácia, a na druhej strane extremná globalizácia, atd., atd..

A navyše všetko ovláda nezmyselné a paradoxné trhové hospodárstvo, ktorá nie je založená na skutočných hodnotách, ale iby na možnosti umiestnenia sa na trhu, čo je na hlavu postavený stav, a práve preto vrcholne antyhumánne , prinášajiúc duchovnú a telesnú devastáciu , ba až genocídu.

TRhové hospoeárstvo, pre ktorého jedinou modlou a “hodnotou” je čo najvyšší zisk, a nakolko najvyšší zisk prináša zbrojenie, drogy, a bielé meso, tak že nie je nádej, aby nezmyselné zbrojenie, uímelo vyvolaná poptávka po drogách čoskoro zaniklo.

V tom náhle k nim pribehnú traja ludia, ako sa vysvytne, Staršia pani , Jamie, investigatívna novinárka, a dvaja mladíci , Troy a Dylan.

Ako vysvitne , sú to tri osoby, ktorý boli protagonistamy z roku 1980.

(Poznámka : Sú to osoby zo nedokončeného sci-fi seriálu z roku 1980 “Galaktika 1980″.)

Začínajú strmhlav, prekotne, navzájom skákajiúc do reči, vysvetlovať, že ludstvo na planéte Zem je z vonka ohrožená a že vlastne prečo pribehly tak zanáhlo.

(Poznámka : Od teraz dej , t.j. príbeh, ktorý vyprávejú Troy, Dylan a Jamie, v podstate kopíruje dej zo sci-fi serálu z rokov 1978-1980 :”Batlestar Galaktika” – a “Galaktika 1980”, ovšem autorom libretta trocha upravené. )

Troy a Dylan sú členmy vyspelej civilizácie – ale ktorý sú iba asi o niekolko storočí pred ludmi  na planete Zem (sú to evolučne vzato taktiež iba Homo sapiens-sapiens)

Do nedávna   bývaly v dalekej galaxii  (teda nie v mliečnej dráhe) , vo svojej  materskej hviezdnej sústave (ale aj na okolitých hviezdných sústavách )  ,a hlavne  na planéte Caprica.

Majú rovnaké DNA s pozemskýmy ludmy, lebo v dávných časoch, v období mladšej doby kamennej na zemi, od nás ovela vyspelejšia  civilizácia roznesla kolonie homo sapiens-sapiens do mnochých galaxií.

Na planéte Caprica vyvinuli WARP technolo´giu, – ohýbanie časoprostoru – pre medzi hviezdné a medzigalaktické cestovanie, technikuí zneviditelnenie sa, a mnoho dalších vymožekostí, ktoré v oficiálných správach na zemi ešte vraj neexistuje.

Capričania žijú velmi dlho, napr. Troy a Dylan majú už niekolko sto rokov, i ked vyzarajú ako mladíci. Vyvinuly superinteligentných robotov, takzv. Cylonov.

A právu tu sa začínaly problémy.

Cyloni sa chcely osamostatniť a mať plné práva.

Capričania im zprvu nechcely dať, respektíve im daly až príliš neskoro.

Začala sa vojna. Nakonec zjednaly mier, a Cyloni sa odsťahovaly na dalekú planétu.

Po 54 rokov ale invazívne a zákerne napadli planetárnú sústavu, kde patrí aj Caprica.

Pomáhal im v tom capričan Gayus-Baltar, ktorý sa pridal k cylonom.

Niekolko millionová Caprická kolonia sa dalo na útek v obrovských vesmýrných korábov (ale cylony milliardy z nich vyvraždilly).

Po dvojročnom putovaní došli do blízkost zeme v nádeji , že zemská civilizácia  je rovnako vyspelá , ako Caprická.

Medzi tým sa u nich sa dostal kojenec, hybrid : Matka bola na úrovni témer homo angelus spiritus, otec capričan.

Ked už mal 15. rokov , inteligenciu dealeko previšoval capričanov.

Volal sa dokor Zé.

On zjistil z hrôzou, že planéta Zem je ovela zaostalejšia, ako ich civilizácia, a navyše vládne na planéte Zem nesmierne antisociálný systém, založené na nezmyselnom trhovom hospodárstve.

Vše ovláda úzká skupinka polo mafiánských antihumánných boháčov

Na Caprice to už dávno,  – pred tisic rokmy –  prekonaly. Až do invázie cylonov, tam existovala všeplanetárný spravodlivý systém, so všeplaanetárným vedením na čele s radou múdrcov. Každý mal – všeplanetárnou ústavou zaručené – právo na dôstoný ludský život.

TRhové hospoeárstvo, pre ktorého jedinou modlou a “hodnotou” je čo najvyšší zisk, a nakolko najvyšší zisk prináša zbrojenie, drogy, a bielé meso, tak že nie je nádej, aby nezmyselné zbrojenie, uímelo vyvolaná poptávka po drogách čoskoro zaniklo.

Civilizácia na planete Zem sa rúti do záhuby, ak by sa ludská civilizácia nevytvorilo zásadni iný, všeplanetárný sociálný systém, centrálne riadené na zásadách všeobecnej solidarity a demokracie.

Tak že vysvitlo , že nie že im pomôže Capričanom planéta Zem, ale naopak, oni by, Capričania  mali pomôcť planéte zem.

Medzigalaktická kolonia Capričanov, krúži v okolitých hviezdných sústavách v obave, že kedykolvek môžu ich objaviť cyloni.

Ale ovela večší strach majú o zemskú civilizáciu, nakoloko oni by boli naprosto bezbranný voči útoku cylonov.

Treba urychlene aspon čiastočne rozvinúť zemskú technolo´giu, a to naprosto v tajnosti , aj pred širokýmy vrstvamy obyvatelstva planéti Zem (aby sa nezrútila už aj tak krechká pozemská civilizácia ), ako aj  – o to najme –  pred cylonmy.

Začínajú velmi potajomky , ale horečnato rôzne aktivity .

Tajné vyslanci na úplanetu Zem , Troy a Dylan naviaže kontakt s niektorýmy pozemskýmy vedcamy a pomáha im v tom investigatívna novinárka – vtedy ešte mladá – Jamie.

Nakonec doktor Zé zjistí, že v inej galaxii sa nachádza planéta, daleko od cylonov, kde sa môžu zabydleť.

Odsťahujú sa.

Uplyne 25 rokov, ale cyloni opeť objavily novú planétu capričanov.

(Poznámka : dalšie vyprávenie Troya a Dylana sa schoduíje so sci-fi seriálom s rovnakýn názvom – “batlestar Galactika” – z rokov 2005-2006- ovšem trocha zmenené autorom libretta. )

Ale do teraz vyvinuly (pomocou caprickej a cylonskej nano technologie ) nano bytosti, akési duplikáti capričanov, ktoré často ani nevedia o tom, že v skutočnosti nie sú oni.

Jedna taká krásna nanožena  – “č.6” _ naviaže kontakt so sinom Gayusa – Baltara, s mladšímk Gayusom _ Baltárom, s ,laldým , geniálným vedcom.

Gayus – Baltar (mladší ) je velmi rozporuplná, kontoverzná osobnosť, a velký záletník pre ženy.

Pomocou ml. Gayusa – Baltara nanožena – “číslo 6.” – prezradí obranné koordináty pre cylonov.

Dôjde opeť k masakrálnému útoku.

Pôvodných capričanov opeť   zdecimovaly, a caprická civilizácia opeť sa vydala na cestu , tentoraz ku inej planéte, kde kedysi bývali ich pokrvný( – rovnakýmy DNA -) príbuzný.

Po asi dvojročnej odisseje, najdú síce hladanú planétu, ale už pred tisicrokmy zničenú , inýmy cylonmy – ktoré vyvinuly kedisy dávno tamojšie obyvatelia.

Ale najdú ešte jednú neobývanú planétu a tam sa usadia – tentoraz “č.6” sa pridala k ludom, a čaká dieťa s ml. Gayusom-Baltárom.

Uplyne asi 16 rokov , a pozorovatelia cypričanov hlásia, že cylony asi ich už zase  objavily, ale čo je ovela horšie, objihavily aj planétu Zem, na ktorý majú zálusk.

Situácia – čo sa týka cylonov – je ovšem už daleko komplikovanejšia :

Vznikly tri skupiny Cylonov.

Zaprvé skupina pôvodných , takzv. invazívných, “zlých” cylonov, ktorý chcú zničiť ludstvo na planéte Zem.

Zadruhé, –  najpočetnejšia skupina s mnohýmy už humanoidnýmy nano bytosťamy – je už menej agressívny. Dalo by sa s nimy dojednať mier.

A malá skupinka už sto percentne humanodných nano cylonov-ludí.Táto  tretia skupinka chce jednoznasčne žíť v miery s ludmy, ktoré obom prináša vzájomné ovocie.

Druhá skupinka je schopná žiť v mieri,  ovšem iby za podmienok, ak na planéte obyvanýmy ludmi vládne všeplasnetárný jednotný, humánný, všesociálný a spravodlivý systém, a kde najnovšie výdobytky vedi sú dostupné pre každého člena planéty, a kde technolo´gia je už natolko vyspelá, že takzv. “dobrý ” cyloni môžu sa opierať o túto technologiu   v boji proti “zlým” cylonom.

A práve tu je problém : Na planete Zem nevládne všeplanetárný, spravodlivý sociálny systém, a vyspelá technolo´gia síce už existuje v podzemných laboratoriach , ale je uítajená  pred obyvatelstvom planéty – s výjimkou hrstke, 70 – 80. -tých ludí .

Ináč na celej planéte Zem  sa nadalej pouížíva predpotopná,  zastaralá, energetická technologia  , založená na  fosílných zdrojov.

A navyše drvivá večšina obyvatelstva je postupne posúvaná ku duchovnému úpadku a devastácii, ba až ku duchovnej  (možno  aj telesnej ) genocýde, pod vplivom devastujúcej pop kultúry.

Cˇo teraz. Nakolko Doktora Zé navštívily príbuzné jeho matky – bytosti témer už zo svetla a čistej energie – prezradily doktorovy Zé , že na planéte zem býva párik, Peter a Eva, ktoré prešli s istou mutáciou, tak že by mohli Dylonovy a Troyovy pomôcť.

Doktor Zé zjistil aj to, že na planéte Zrm už existuje velmy vyspelá technolo´gia,na ktoreji pracoval v pozemských rokov 1898 – až 1943 genálný vedec Nikola Tesla – ale v prevážnej miery iba len na papiery, v rovniciach.

Medzi časom niečo sa dostalo aj k zrúdným nacistom (projekt “Zvon”, Foo-Fighter, Sro´´der-Stanc), ktoré ale nevedely túto technologiu plne zprejiazdniť, a niečo aj k sovjetom, ktorý ho ale držia v supertajnosti.

Po jeho (asi násilnkej ) smrti v pozemskom roku  1943 gro z jeho pozústalosti – ako aj spolu do USA odvlečenýmy nedokončenýmy nacistickýmy technolo´giamy , ako aj s odvlečenýmy nacistickýmy vedcamy – sa dostalo do supertajnýcj podzemných laborato´rií (Area51, HAARPER, pod bermudamy, na odvrácenej strane mesiaca, a asi aj na planéte Mars) .

Tesla pravdepodobne pracoval nastakých rovniciach, ktoré o 100 – 150 až 200 rokov predbehly vývoj.

A to všetko v utajení, lebo ludstvo pokládal za morálne príliš nestabálnú na prijatie až tak vyspelej vedy a technolo´gie.

Tesla pravdepodobne pracoval už asi (cc.v rokoch  1898 – až do smrti v r. 1943 )  na kvantovej gravitácii (aantigravitačný stroj s elimináciouí G síly) , na teo´rii skalárného pola a kvantovej previazanosti (možnosti teleportácie ) , na rovniciach pre zmiernenie účinkov druhého zákona termodinamiky (perpetuum-mobyle) , na technolo´giu založené na ELF (extremni nízké elektromagnetické frekvencie ) žiarenie (ovládanie počasia, ale aj ako superzbranˇ, t. j. umelé zemetrasenia, anihilácia a demolícia na dialku,atd.), na princípoch a rovniciach morfického pols ludstva a jednotlivcov ( možnosti dialkového ovládanie mysle konkrétnej danej osoby), na rovniciach negatívnej energie (volná energia pre ludstvo  zadarmo, výroba zadarmo , možnosti medzi hviezdného cestovania ),  na rovniciach vákuovej energie a energie hygsovho pola (volná energia zadarmo ) atd.,atd.,atd.

A nakolko bol hlboko náboženskzá založený, chcel vytvoriť akýsi ráj na planete Zem, – ” Božie královstvo”.

Okrem toho v rokoch 1885-89 vypracoval mnohé technologické princípy, ktoré sa síce už uskutočnily, ale často až s 50 –  80 ročným opozedním , a často pod inýmy menamy (globálna sieť kamerových mobilných telefonov už v roku 1898! , Tv sieť, fax, mikrovlna, tomograf, magnetickorezonančná diagnostika, radar a antiradar, princíp integrovaných obvodov- mikročipov, návrh urychlovača častic,hologram, leser, atd.,atd.,atd. – t.j. nespočetné technologické vymoženosti.

Mnohí zemský vedci , kým žil, o nom vyslovovali, “on bol ten, ktorý vytvoril celé 20. storočie”.

Zˇial už dnes jeho meno a dielo je takmer úplne zabudnuté.

Lepšie povedané, zaharabané do supertajných, podzemných laboratorií na planézte Zem, ale asi aj na okolitých planétach.

Postaraly sa o to hrstka supertajných agentov v záujmuí “diabolských vedúcích polomafiánských penažných inštitúcií (Koch a Swordsman z Waal.streetu) , medzinárodných koorporácii, t.j. v záujme čoraz menšiej hrstke ludí, ktorý ovládajú celú planétu Zem.

Posteslova technolo´gia (dialkové ovládanie mysle, ELF žiarenie ) bola niekolko ráz použitá iba v záujme zla (Henry Lee Oswald, 11. september,alebo napríklad  pokusi na ludoch v mestečku Nomi na Aljaske )

Dalej doktor Zé navrhuje, aby malá skupinka ludí (Troy, Dylan, Jamie, Peter a Eva ) prenikly do supertjných podzemných laborato´rii, ku post Teslovej technolo´gii, a postupne odtajnili ju.

A tak už tentokrát 5 členná skupinka konšpirujúc prenikne do jednej tajnej základne pod skalistýmy horamy počas prudkej búrky, vyvolanou “caprickou” technolo´giou.

Prinesú celú technolo´giu, no najme technolo´giu založenej na morfickom poli, t.j. s možnosťou ovládanie mysle jednotlivca a skupin.

Zjistia ale, že táto technolo´gia bude použitelná pre dobré a humánné účely iby v prípade , ak sa jedná o skutočných ludských bytostí.

Ak ešte u nich existuje najzákladnejšia ludská vlastnosť, a to svedomie.

Doktor Zé sa odvoláva na myšlienky filozofa-knaza z malého štátika, Slovenska, na biskupa Bezáka , ktorý tvrdil vo svojich prácach, že ak človek už nemá svedomie, prestal byť človekom, je už v podruíčí “démonických” sil .

Práve preto bol biskuíp Bezák odstavený.

Totiž ked dotyčná osoba už vplivom chriechov pýchy , lakomstv a závisti – ako aj pod vplivom mimozemských “démonických” entít ,  prestal byť už ludskou bytosťou, na neho táto technolo´gia už nebude účinkovať.

Bude účinkovať iba výlučne v službách  zla,  – a títo- už neludské  – bytosti budú ešte horšímy a sobeckejšímy.

Svolávajú akúsy stretnutie najvyznamnejších vedcov na planéte Zem : Sasskind, Michio Kaku, Geret lízi, Tegmark, Turok.,  Bart, Hoowking, Fran de Aquino, Sˇipov ,Kozyrev, Searl, Frank Tippler, atd.,atd.,atd. – z ktorých sa aj mnohý sa dostavia.

Pri čítaní Teslových rovníc prichádzajiú z jedného úžasu do druhého, že ako bol už vtedy Nikola Tesla dopredu s vedou. Nenanadarmoho  nazýval Einstein “The Great Lord of science”.

Vypracujú dalšiu stratégiu.

Majú všetkých dobrých ludí pomocou elektromagnetickej rezonancie ožiariť v záujme vyššieho dobra, tak , aby získaly vyššiu pozitívnú energiu, aby  morálne-duchovne sa povzniesly, a zbavily sa ponižuíjúcej, devastujúcej úrovni pop kultúry, – tak aby odmietly pop kultúru.

A zároven aby začaly kolektívne bojovať –  pod vplivom pozitívnej energie – za spravodlivejšiu pozemskú spoločnosť, na základe všeplanetránej ústavy a vedenie planéty Zem.

Troy a Dylan, začínajú spúšťať teslovú technologiu, s cielom vytvoriť lepšiu pozemskú spoločnosť.

S cielom,- ak dôjde k boji s cylonmy –  aby stredná skupina videla, že na planéte Zem vládne spravodlivý, všeplanetárný sociální systém.

Iní vedci začnú pracovať na základe teslových rovniciach, – ako aj na rovniciachu valstných – na superzbraniach, ktoré bi boli schopné odraziť útok  zlých cylonov, a a presvedčiť strednú skupinu, že sa oplatí ochrániť ludskú pozemskú civilizáciu.

Naši piati protagonisti, pomocou Caprickej technolo´gii všetko sledujú z dialky.

Vidia, že na celom svete v hlavných mestách sa začnú vytvárať velké zhromaždenie ludí, ktorý žiadajú spravodlivejší všeplanetárný sociálny systém.

Tieto zhromaždenie sa postupne prerastajú do akéhsy karnevalov, hapenyngov.

No največšie zhrmaždenie je pred budovou OSN (ENS) , ako aj pred bielým domom a pred kapitoliumom.

Americký prezident , a večšina vedenie OSN výta zhromaždenie, no niektorý poradcovia prezidenta, ako aj členovia OSN, sú zásadne proti.

V zhromaždení – na základe vzoru naších príbuzných z planéty Caprici –  sa postupne sa zformulujú základné požiadavky :

Treba vytvoriť všplanetárnú ústavu, vytvoriť systém zjednotených štátov sveta na základe kresťansko- demokratických a ako aj na princípoch demokratických moslimských (teda nie militantne – ortodoxných) a judaistických  zásadách.

Treba vytvoriť  – všeplanetárne volitelnú, kontrolovatelnú, a odvolatelnú – svetovládu skladajúcich z z radi múdrcov.

Vytvoríť všplanetárnú ústavu, ktorý zaručuje základné ludské a sociálné (s dôrazom na slovo sociálné ) práva pre všetkých ludí na planéte Zem.

Vytvoriť zásady všeplanetárného plebistici.

Najvplivnejšie osobnosti medzinárodných finančných inšitúcií, ako aj medzinárodných korporacií musia byť všeplanetárne volitelné, kontrolovatelné a odvolatelné.

Treba vytvoriť mocnú ,všeplanetárnu úplne nezávislú armádu, mocnejšiu, ako armády jednotlivých štátov (vrátane USA ), ktorá riadená iba všeplanetrárnou radou.   A ktorá zasiahne v prípade neprávosti, vraždenie, genocídy (napr. proti militantným islamistickým extremistom) .

Ovšem táto armáda nesmie používať smrtiace zbrane , iba uvrhnúť nepriatela do bezvládnej komy.

Nepriatela treba potom zhromaždiť v prevýchiovných strediskách, kde s maximálne huímánnými spôsobomi premenia ich mysle na kresťanské, alebo moslimské demokrati.

Celé zhrmoaždenie postupne prerastá sa do veselého karnevalu, všede hraje hudba, kapely, ludia v skupinkách tančia, a škandujú heslá zo svojiích požiadavok.

Len v samotnom Washingtone je najmenej 3 milliony ludí na uliciach.

Prehovorí aj americký prezident, a víta zhromaždenie a jeho požiadavky.

Neskvôr  – napoly násilne, napoly dobrovolne  – predstavitelia zhhromaždenie obsadia palác OSN.

A v nej vytvoria zárodky medzinárodnej svetovlády , a iných inštitúcií,- inštitút celoplanetárných plebiscit, všeplanetárných sociálných práv, medzinárodné vojsko, atd. –  ktoré boli zahrnuté v požiadavkách zhromaždenie ludí.

Na balkone prehovoria zástupci kresťanov, moslimov, judaistov, a ateistov demokratov.

Dav ich nadšene víta.

Prebiehá celosvetová “nežná revolúcia”.

Ale odvolávajú sa aj na idei českoslovenkej jari v r. 68.

Ale schyluje sa k večeru, a v ovzduší cítiť strach a dusno.

Síli “zla” sa asi tak lahko nevzdajú, a zrejme zaútočia.

Nastáva hrozivá noc, všade cítiť napetia.

Cˇoskor pride armáda kukláčov a bez označenie. Zrejme je to tajná medzinárodnjá skupina hrdlorezov, v službách polomafiánských korporacií, a finančných inštitucií, ktoré sú tajne držané v zálohe pre kritické situácie.

Objavý sa aj helikoptéra, a hlas z amplionu vyzíva zhromaždenie, aby vyprádnily  budovu OSN, a aby sa okamžite rozišli.

Nikdo sa nepochne. Na balkone budovy OSN sa objavý rečník, ktorý oznamuje, že budova OSN patrý ludom na celom svete, zastupuje ludsdtvo planéty Zem.

V zápetí je zastrelený.

Výstreli opakujú zo davu a zostrelia helikoptéru.

Amplion opeť opakuje výzva na rozchod, v opačnom prípade začnú strielať do davu.

(Peť člená skupinka protagonistov je zhrozený, ved v dave je plno detí, matky s deckamy.)

A kukláči sa ukážu, akoby boly v nacistických uniformách.

Situácia je na najkritickejšiej možnej hranici – “quaiter Limits”.

V tom ale zachytia hlas prezidenta, ktorý oznamuje, že vojsko, ktorý obklúčil budovuí OSN, je protizákonné a ilegálne. Posielá proti nim regulérne amlerické vojsko na obranu ludských práv, tak ako to robil pred 80 rokmy prezident Kenedy.

Nastane krátka prestrelka , ale čierný kukláči ustúpia , respektíve sú zajatý.

Zhromaždenie oslavuje výťazstvo.

Troy a dylan ale konštatuje, že bude to ešte nejaký čas trvať, kým požiadavky sa dostanú do zákonného obehu , kým bude možné  odtajiť a predať pre ludstvo celú eslovú tecchnolo´giu, tak , aby sa nezrútila dezintegrované a suoperglobalizované hospodárstvo.

Cˇoskor príde správa, že stredná skupina  cylonovi sa pridalo  na obranu planéty Zem, a tí zlý zutekaly do inej galaxie.

Na záver pri mori sa stretnú protagonisti, a priletí aj cylonský viper, a vystúpí z nej krásný pár s krásným dievčaťom , ich deckom.

Je to Gayus – Baltarmladší  s manželkou –  “č.6” a ich krásna dcéra.

Potom priletí ešte jeden viper a vystúpia z nej dvaja velmi starý , zničený, ale dobrosrdečný ludia –        čestný velitel Adama (sin velitela Adama z rokov – “Batlestár Galactica 1978 – 1980” )- a bývalá prezidentka utečencov z Caprici.

Potom priletí tretí viper, z ktorého vystúpi – ešte vždy mlado vyzerajúci Starback známy z  rokov 1978 – 1980, ako aj jeho dcéra, pekná žena, Starback mladšia, známa z rokov 2005-6.

Dojato sa privítajú a potom sa rozlúčia.

 

  1. Opera. – “Doktor who”.

 

(Poznámka : Pre nedostatok miesta sú vynechané dialo´gy, kde sa prejavuje špeciálny doktorúv humor, a humor celého príbehu, ako aj mnohé vedecko-filozoficko-duchovné vysvetlovania.

 

Naši dvaja hlavný protegonisti – Peter a Eva – v roku (cc.) v roku 2023 v auguste- stoje pred ich domom , blízo mora.

Uvažujú o tom, že na planéte Zem sa začínajú množiť záhadné udalosti – akoby vraždy :

Nekdo prežije úraz, upadne do dočasnej komy, prebudí sa, ale asi o 8 dní z ničoho nič urobí niečo desivé, po pri tom aj on zomrie  – bud urobí hromadnú haváriu, s mnohýmy mrtvýmy, alebo vtrhne do baru, oblečenký , ako šašo, s nápismly “Zlý vlk”, a postrielá mnochých ludí, atd.,atd. -jo to všetko  hrozné a záhadne.

V tom počujoú , už známy hukot a prídu už známé mimozemské entity .

Oznamujú , že sú velmi znekludnené z toho , čo sa deje na planéte Zem , ale oni z  ich evolučnej výšky už   nemôžu zasahovať do života na  planéte Zem.

Upozurnujú, že zneklidnkujúce javy sa zdaleka nevyskitujú iba na planéte Zem , ale  začínajú sa objavovať aj na iných , civilizovaných hviezdných sústavách.

Ale okrem hore spomínaných javov sa objavujú sa aj iné zlé javy, znamenia  – ak napríklad  prípady s “5-6-7″( opísaný v predošlých operách operného cyklu) , alebo záhadné zmyznutie celých planet, tak že pred tým sa objavý celoplanetárný nápis, viditelný iba z kozmu, “zlý vlk”, atd., atd..

Dalším javom je v niektorých civilizovaného častiach našej galaxií , že  napríklad dôjde k celoplanetárnému výpadku vedomie, ktorá sa pravidelne opakuje ( a aj to samé už spôsobuje  vela úmrtí ), až nakonec dôjde k výpadku na 666 minút , a potom všetci obyvatelia planéty umierajú, alebo zmenia sa na zombíkov.

V celej galaxii, ba až v celom multiverzu  sa dejú velmi znkeklidnkujúce javy, a súvisia s pojmom “zlý vlk”.

Potrebuíjú pomoc niekoho, kto ešte nie je príliš daleko od stavu homo sapiens-sapiens, no jeho civilizácia bola v kontakte s témer “andelskýmy” entitamly , a zdedil  od nich čo najvyspelejšiu technolo´giu, a nkavyše pozná planéty , ako je napr. Zem.

Takouto osobou je mytický a záhadný, ale aj velmi vtipný a dobrácký pán , známy pod menom “Doktor who”, alebo aj “Pán času”.

Vlastní takzvaný  “Tárdis”, ktorú zdedil na svojej  rodnej planéte “Galifrei” od témer “andelských” bytostí, a ktorý je schopný produkavať tú témer najvyššiu technologiu, napr. ovládať aj čas, zregenerovať mrtvých, atd..

Vlastni aj takzvaný ” sonický šrobovák”, ktorý taktiež môže produkovať témer neuveritelné veci.

Tieto možnosti majú aj už známí mimozemské entity, ktoré sú práve na návšteve u Petra a Evi, ale oni – nakolko sú už evolučne na ovela vyššiej úrovni –  nesmú zasahovať do života civilizácie , ktoré sú ovela nižšiej evoluíčnej úrovni, ako naspríklad na akej sa práve nachádza civilizácia na planéte Zem.

Ale doktor je práve ideálný kandidát, nakolko je tak  trocha  ešte ako zemský ludia  , sle zároven valstní už technolo´giu na ovela vyššiej úrovni ,  ako napríklad už znéme mimozemské  návštevníci .

Ale aby ste neboly prekvapené,  – ako sme už povedali, je velmi vtipný, žartovný, žoviálný pán.

Vedeli sme ho sem privolať, čoskoro sem príde, ale mi už odchádzame

Mimozemské entity odídu.

O chvílu počúť zvláštný hukot, a uvidia na neby prichádzajúcu čudnú , malú budkuí, akoby od telefonu..

Pristane a vystúpi z neho usmievavý, milý pán(David Tennant) v dlhom, hnedom kabáte.

Uvidí na stole čerešnové koláče, a ihned ich ochutná, po pri tom šťastne cmúlá ústamy.

Uvidí na lavičke pred domom  slabý nápis vyrezaný s nožom “zlý vlk” – a zamyslene sa počuduje.

Potom všimne si čudnú rýhu na lavičke, a blízo podobnú rýhu aj na zemi. Ukáže, že opodial ja presne taká istá rýhia aj na nedalekom poli, ale v ovela večšiopm  rozmere. .

 

Sú  ale ešte dalšie znepokojúce javy v našej galxii, ale aj na planéte Zem, o čom mnohý ani nevedia ešte.

Okrem tých , o čom už vedia na zemi, a o čom naše  adepty sa dozvedeli od mimozemských entít – hrozia aj iné nebezpečenstvá, na ktorých postupne poukáže aj doktor.

No največšie nebozpečenstvo hrozý, že v centrách niektorých galaxií, – aj v mliečnej dráhe – sa rodia superquasary, také , ktoré nie len že zničia celú maťerskú

galaxiu, ale zničia aj niekolko sto galaxií aj v okolí.

Z neznáma prúdi do supermassívnej čiernej diery obrovské množstvo singulárnej “hmoty”, výsledkom bude to, že centrum galaxie bude obsahivať viacej  hmoty, ako niekolko sto galaxií. Bude to hmotnejsšie , ako NGC1277, a môže dosiahnúť rozmery a hmotnosť až Large Quasar Group.

Ak sa aktivizuje v podobe Quasara, môže požrúť nielen našu galaxiu, ale značnú časť vesmíru okolo našej mliečnej dráhe.

Podla doktora asi vše súvisí s tajomnýmy rýhamy a so nápismy “zlý vlk”.

Nemá ešte ucelenú teoriu, ale možno, že nebude vedeť pomôcť ani on.

Ovšem existuje ešte jedna možnosť, asíce , že – ak sa mu to vôbec podarý – privolá kapitána na pomoc.

V tom sa objavý kapitán Harkness (Poznámka : Je to postava zo sci-fi seiálu “Torchwood” , a taktiež z “doctor who”.) s úsmevom na tváry, a ihned začne kurizovať Eve.

Doktor mu povie, že nemyslel na neho , ale na največšieho kapitána – kapitána vesmíru, ba až celého multi vesmíru.

Vysvetluje, že on je kapitán na stredne telesno-energetickej úrovni.

No na ovela – na najvyššiej – úrovni je princípom syntézi, integrácie, a “lásky”.

V extremných prípadoch dokonca sa môže ponížiť sa až na telesnú úroven homo sapiens-sapiens.

Bol už na rôzných planetách v telesnej podobe  ,ba  aj na zemi viackrát , ale večšinou v tak nízkej telesnej schránka si nedokázal uvedomiť , že kto je vlastne , a s akým poslaním.

(Medzi tým ale vyskitol sa jeden falošný kapitán, a to Brian. “Vysvetlil som mu aby s tým prestal,l lebo skončí hroznou smrťou. )

Aby si “kapitán” multivesmíru v ludskom tele si uvedomil seba, a svoje poslanie, musia zprostredkovatelské, velmy vyspelé entity najprv zmeniť genetickú výbavu mladej panny tak, aby  – ked jej do delohy vložia plod – vôbec dokázala vynosiť telesnú schránku ducha  až tak vysokého pôvodu.

A musel sa narodiť na presne určenom mieste planéty Zem – museli jeho gravidnú matku dostať na to miesto.

Ale raz sa to podarilo aj na planéte Zem.

V tom sa doktor začíns ukrutne smiať.

Peter a Eva sa opýtajú, že čomu sa smeje.

Doktor odpovie : “Lebo som videl výraz tváre prospechárského, pyšného, potmechúdského Kaifáša, ked mu oznámily, že kapitán v ludskom tele  rozbyl celý chrám, ktorý používal Kaifáš na svoje primitívné obchodíky.”

V tom uvidí extrémne prekvapivý výraz tváre Evi a Petra.

“Tak čo je ?” Snad ste shltly palicu?”

Peter a Eva :”Však vy hiovoríte o Ježíšovy?!?”

Doktor:”Ano, tak ho volaly vtedy na planéte Zem  – Ježíš Nazaretský.”

Dalej vysvetluje rôzne kozmologicko-teoretickofyzikálné- a filizofické súvislosti.

Ešte mimo času, mimo všetkého existovala absolútná jednota  – jednoduchá, propôvodná dokonalosť, stav, ktoré bolo zároven aj “nicota”, nakolko ešte nebolo nič,  – ani fyzikálné zákony, ani čas, skrátka nič.

Bolo to stav , ktorý  tvor na úrovni homo sapiens-sapiens nie je schopný pochopiť, ba ani entity na ovela vyššiej úrovni evolúcie.

Mohly by sme to nazvať absolútným vákuom, kde je iba torzné pole s nesmiernou, nekonečnou a všemohúcou a  nekonečne “dobrou”  proto “energiou” – prvotným “plánom”.

Môžme to nazvať “Tézou” – alebo “prvotnou ideou”.

Ku naštartovaniu procesu tvorby všetkého bolo potrebná antytéza – princíp entropie , ktorý začal tvoriť čoraz kompllexnejších a komplexnejších štruktúr .

Prinášalo to nové a nové roviny všetkého – prinášalo to svetlo – je to princíp “prinášača svetla.”

V tom opeť vidí doktor úžas na Petra a Eve.

“Cˇo je – snad opeť ste spolkly kôl?”

“Ved vy hovoríte o “Luciferovy”.

Dokor:” Ovšem- na zemi to znie velmy zle. Ale pôvodne bez prvotnej idei, plánu, inteligentne dyzajnerského plánu – a hlavne bez princípu entropie, anatytézi by nič nemohlo vzniknúť.

Samozrejme vznik komplexicity, entropie bez szchrnuíjúcej syntézi bi bola deštrukčná.

Práve preto , pre multiverzálnú evolúcie je potrebná vzájomná súhra princípu antitézy (tvorba – “prinášač svetla”) a syntézi (“kaspitán” integrácie “lásky” – nas zemi tkzv.”Nazaretský”).

Problém je to, že pre relatívne primitívných pozemských ludí je lahšie pochopiť základné princípy ked ich personifikujú :

Tézu – prvotnú ideuí, prvotný “inteligentný plán” si  predstavujú , ako starého bradatého pána, antitézu, ako rohastého netvora, a syntézu, ako Ježíša Nazaretského.

Ateisti zasa hovoria iby o zmysluplných prírodných zákonov.

Ale pravda je medzi tým – ani to, a ani to. Ludská mysel ešte nie je schopná pochopiť túto jednotu.

Pravda je ale, že princípu antytézi , alebo ako vy zaostalý ludia ho nazíváte , bez princípu “Lucifera”, by nemohiol vzniknkúť nič, žiadný multiverzum.

Najsámprv existoval iba ” inteligentný plán ” – ktorý naštartoval a riadil muíltiverzálnú evolúciu, no “neskvôr”  aj evolúciu života, ktorá smeruje k stavu, kde vše živé, ba aj celý multivesmír sa pretavý do všezahrnujúcej , nekonečnej inteligencie jednoty a lásky.

Cˇas tu nehraje rolu – či sekundy, či plankové sekundy, či šesť dní, či 13 milliasrrd rokov, či nekonečný čas do minulosti , to je vše jedno – lebo základné princípy, Téza, antitéza, sintéza, sú mimo času a priestoru a mimo kauzality.

Doktor sa odvoláva na Tomáša Aquinského, na Teilrharda de Chasrdina, ako aj na fratera Spitzera, ktoré riešia otázky kauzality, nekonečna, a prvtného príčiny.  .

V tom istom okamžiku  – v “momente prvotnej príčiny, kedy vznikol ajčas, aj kauzalita, a to všade a nikde – mohol vzniknúť nekonečný prietor, nekonečné dimenzie, a nekonečne dlhý čas a kauzalita do minulosti.

A po pri tom celá multiverzálna evolúcia smeruje k stavu, kde prvotná idea, téza dosiahne čoraz vyššiu a vyššiu úroven – t.j. vše sa stane “Božským ” a “láskoplným”.

O týchto princípoch ale už niekroté vedci uvažovaly a uvažujú – naspr.:

Teillhard de Chardin, Nikola Tesla, Fran de Aquino, G.I. Sˇipov, Fr. Spitzer.

Ale teraz už vstúpte so mnouí do Tárdisu!”

 

Vstupia do tárdisu – proteguonisti sú ohromený, že zvonka maličký tárdis je zvnútra obrovský – a vyletia trocha vyššie.

Videť zvýšky , že zem je popukaná v dlžke niekolkých kilometrov, a má podobu malej rýhy z lavičky.

Doktor vysvetlý, že musí ešte niekolko vecí overiť, kým si vytvorí o všetkých týchto znepopkojúcich javov ucelenú teoriu.

Najskvôr sa opýta, že či nevidely v poslednej dobe na mnochých miestách sochy plačúcich andelov.

“Videly sme, aj tu sú v jednej vile nablízko”

Doktor priletí k tej vile, pristanú.

Všede sú okolo sochy plačúcich andelov.

Peter a Eva hovoria, že zvykly tu hrať deti.

Doktor sa opýta, či nezmyzly v poslednom čase nejaké deti .

“Ano- záhadne zmyzly.”

Doktor :”Práve tohto som sa obával.

Sklute nežmúrkať očamy – ani mrk!”

Peter a Eva predsa sem-tam žmúrkajú. a zjistia , že ako-keby sochy nepatrne sa  pohly .

Dopktor vysvetlý, že sú to tvorovia , netvory, predátori ludských duší, z medzidimenzionálnej “nicoty ” – v našom svete bez akéhokolvek subatomárného, a superstrunového pohybu.

Ale na základe Tiplerovho a Schro´´dingerového princípu , ak sa na nich nedíváme, na zlomok sekundy začne aj na nich platiť pricíp Schro´´dingerovho a Heisenbergový princíp neurčitost, – ich superstruny sa začínajú vybrovať a vytvárať rôzné stavy,a chýbajú sa, a to semrom k blízkým ludom, t.j. ku korisťom.

Totož  ak  niektosa  k nim príliš  priblíži – napríklad hrajúce sa deti – tak vytiahnú energiu z nich, a to tak ,že vrátia ich speť sdo minulosti , a tak získávajú energiu zo strateného času.

Doktor vytiahne sonický šrobovák, a andelé sa anihilujú.

 

 

 

V diaslšiej časti doktor zoberie Petra a Evu až na okraj našeho vesmíru.

Vidia roztrúsené informácie z celéj existencie vesmíru.

Doktor poznamená, že v dalekej budúcnosti bude možné z týchto informácií vrátiť k životu každého človeka, tak , že pôvodne zlých ludí bude možno zmeniť  k dobrému, a dočasne budú pobývať v časovopriestorom mieste ,ktorá je ešte na staršom úrovni vývoja , kde doženú vývojový rozdiel.

V dialke, na okraji vesmíru vidia obrovskú , už známu , rýhu, mimoriedne svietiacu,a  velkú , ako mnoho galaxií.

Doktor vysvetlý, že cez rýhu prúdi do našeho vesmíru natrhnuítie “všetkého”, ktorý  môže zničiť celý vesmír, ba až celý mlultivesmír.

 

Doktor dalej  vysvetlý, nebezpečenstvo zániku celej planéty  hrozí aj už na našej planete Zem :

Totiž celé dianie  začína s tým, že z mimozemských, krištalických meteorov vzniknu mimozemské, “zlé” entity, – zrejme pod vplivom niečoho, čo by sme mohili nazvať “zlým vlkom” – ovplivnia celoplanetárný computerový systém, kde vznikne celoplanetárná computerová inteligencia, ktorá prínúti k spolupráci niektorých obyvatelov planéty k spolupráci, ktoré začnú pracovať na umelohmotných, zdanlivo humanoidných bytostiach.

Tie potom vyprodukujú špeciálne takzv. “špeciálné quarky” , ktoré môžu zničiť celú planétu, premeniť ju v beztvarú masu.

A doktor zjistil, že sa to už deje aj na zemy .

Idú navštiviť hlavnú centrálu, kde sa vyrábajú umelohmotné “ludia”.

Dorazia na miesto, vidia tajné nápisy “zlý vlk”, a uvidia v miestnostiach pracovníkov – premenené na zombíkov – , ako aj vo vaniach odpornjnú hmotu z ktorého sa tvarujú odporné umalé bytosti.

Zaútočia na troch návštevníkov, ale dokor s žartovnýmy poznámkamy prekríži lúče sonického šrobováku, a vše rozpadne v beztvarú kašu.

Zombíci-ludia sa prebudia.

 

Dalej cestujú do Tibetu.

Dokor vysvetlý , že ešte v čias antiky sa objavilo tajulní prístroj – rôzne zformované do seba vklýnené kruhy , pod názvom “Nález z antikitéry. ”

V podstate to bol prístroj vopred nasadeného “zlej entity”- ktorý pripravuje planetu Zem na zánik ludstva.

Aktivizoval sa až v 21. storočí, zmenil niekolkých vedeckých pracovníkov na bezduchých zombíkov, otrokov, aby pomocou nich  – a pomocou internetovej suoperinteligenci – vybudoval tajné laborato´rie vo tvare krúžok z antikitéry.

Uvidia z výšky ubrovské budovy vo tvare do seba vklínených kruhov.

Uprostred s obrovským nápisom “Zlý vlk.”

Vystúpia do velkej výšky, a vo špeciálnom spektre tardisu uívidia , že už po celej zemeguli videť známy tvar kruhov s planetárným nápisom “zlý vlk”.                              Doktor vysvetlý , že entita z nicotnej dimenzie, chce spôsobť globálný výpadok celého ludstva na 666 minut s tým by ho navždy zahubil.

Vstúpia do budovy, doktor snaží zjistiť , či sa dá zničiť inernetového tvora.

Zˇial zatial nie, tak poletia dalej, až do Paríža.

V jednej internetovej kaviarničky doktor pomocou sonického šrobováku vytiahne informácie z computera.

Potom idú do velkoskladu vyradených starých – niekolko tesaťtisíc – computerov.

Doktor pomocou sonického šrobováku zprejazdný ich , vznikne obrovská žiara, a doktor vyťahne do šrobováku internetového netvora.

S tým ale deaktivoval aj “tvora”, ktorý pracoval na smrtelen globálnom výpadku vedomie ludstva.

Vrátia sa do tibetu a oživia vedeckých pracovníkov ležiacé v kome.

 

Cestujú do detského tábora.

(Poznámka: pre nedostatok miesta sú vynechané dialo´gy v tejto časti , plného humoru. )

Najskvôr sa hrajú s detmy,- doktor im pomocou  šrobováku predvedie “hololivekino” rozprávku –  potom doktor zjistí, že v jazere, kde steká vodopád, a je tam velká skalnatá stena, žije nejaký neviditelný netvor.

Idú k jazeru, najskvôr deti zaplávu, potom dokor vymršti zo šrobováku žiary, ktoré obídú netvora, – velikého , ako poschodový dom – a tak sa  stane siuleta netvora viditelná.

Doktor začíná netvora ťahať do šrobováku, pri tom ho pomenuje – pri tom vznikne búrka, ako na mori –  , ako “5-6-7”, ako tvora z mimodimenzionálnej nicoty, kde kradne detí, aby ich používal, ako drogy.

Obrovský zápas, až nakonec netvor zymzne v šrobováku.

 

Potom cestujú do Austrálie, do Sydni.

Navštívia tam vozičkára Johna Locka.

Doktor uvidí na vozíku naškrabanú , už známu rýhu, a nápis “zlý vlk”.

Potom cestujú na neviditelný a premiestnujúci ostrov.

Doktor vysvetlý, že je to súčasť kozmického korábu, planetárných rozmerov, ktorého súčasťou bolo aj kedysi svetadiel Atlantis.

Na ostrove je v podzemý centrum pôvodnej energie z tvorby kozmu.

Robily tam desasťročia vojenský prieskum, ale aj rôzné ludskoaktivačné popdujatia s mnohýmy úmrtiamy ludí.

Neskvôr tam havarovalo lietadlo, časť ludí z ostrova  ušlo,ale tie, ktorý   tam zostalý sa dostaly do neustála sa zvyšujúcej časovej smyčky.

Pri tom do Johna Locka sa nasťahoval netvor, v podobe dymového  hada , ktorý chce preniknúť do reálneho sveta, a zničiť všetkých ludí, respektíve premeniť ich na svoju podobizen.

Aby ich zachránily ludí, ktorý zostaly na ostrove, , vrátily sa na ostrov, a daly vybuchnúť termonukleárnu bombu.

Býbuch všetkých vrátil do minulosti, ešte pred haváriou lietadla.

Doktor vysvetluje, že síce cestujúci v lietadle sa vrátily do pôvodného času, ale vplyvom kozmickej eenergie pod ostrovom sa vytvorilo kvantové prepojenie cez čas a priestor  : Všetci sa rozdvojily v kvantovej previaszanosti mimo času a priestoru, to znamená, že okrem pôvodných ludí na pôvodnom mieste a čase, nadalej žijú ich kvantové duplikáty na ostrove.

Tak napríklad v pôvodnom čase vozičkár John Lock v Sydni, a na ostrove v inom čase “John Lock – netvor”- ktorý sa chce dostať  do sveta a vše zničiť.

A tak hrozí , že v Johnovo Lockovy vonzu v Sydnei sa tiež  prebudí dymovohadový netvor.

Na ostrove doktor šrobovákom zničí “Johna Locka netvora”..

 

 

V dialšej časti rátia sa k domu, kde bývajú Peter a Eva.

Doktor :”Skúsím privolať  – pomocou nesmiernej energie , ukryté v  “srdci” tárdisa –  kapitána multivesmíra.

A zoberte ohranné odevy, lebo uvolnia sa tu nesmierné energie.”

Začíná sa, čoraz zvyšujúca žiara okolo tárdisu, až sa objavý známa silueta Nazaretského.

Povie im, že princíp antitézi sa príliš osamostatnil, premohla ho síla pýchy a závisti, chcel sa stať jedinou idoeu multiverza. Ale následkom toho  môže entropia zničiť vše v nicotu, tentoraz v deštruktívnú nicotu, a celý samovývoj prvotnej idei a “inteligentného plánu” víde navnivoč.

Preto treba zmeniť princíp antitézy – “lucifera”. Pôjdem za ním tam, kde prebýva. Presvedčím ho, aby sa vrátil do jednoty tézy, antitézy a syntéza. ”

Zˇiara a silueta načas zmyzne, ale opeť sa objavý, ale tentoraz spolu s Luciferom, ktorý postupne nadobudne krásný andelskú tvár.

“Kapitán- Nazaretský” prehovorý :

” Hla to je môj brat, ktorý stvoril v spolupráci vše.

Slúbyl že prestane ničiť muíltiverzum , prestane robiť “zlého vlka”.

Teraz ho vrátim tam, kde teraz pobýval, kým sa nezbavý hrozných sil závisti a pýchy, ktoré sú najdeštrukčnkejšie síly v celom  multiverzu . ”

A zase zmyzne “Lucifer” , a čoskoro ako aj “Nazaretský”.

 

Vrátia sa do Sydni, anavštívía  Johna Lockavozičkára. .

Doktor- pomocou síly, ktorý pramení z univerzálného kapitána –  ho uzdravý , a John Lock  vstane  z vozíka .

Povie mu , že vlastne sám on seba uzdravil ,  len vaeril tomu, že sa uzdravý, a to v nom prebudilo nesmierné skryté síly energie.

Tak uzdravoval aj “Kapitán – Nazaretský”.

A opeť prejdu inde, a uvidia vo vozíku už 80 ročného, Stev Howkinga, ležať akoby v kome.

Doktor zdelí mu , že musí silno veriť v uzdravení, naapriek tomu,že poslednej dobe sa stal skôr ateistom.

Velmi sa sústredia všetci, a howking sa prebudí z komy a vstane z vozíka.

 

Potom odídu do malého mesta , na malú ulicu, kde nasvštívia jedného, – zatial absolútne neznámého – skladatela v bizarnom dome s bizarným interiorom.

Vonku sú všade umelé kvety, akoby v cintoríne.

Všetko je trocha  bizarné , ba až na hranici gícsu, – no ovšem asi by to velmi páčilo Jakubiskovy, Timovy Burtonovy, alebo Terrymu Gilliamovy.

Doktor: “Zdravým vás pán Ličko, čo práve komponujete ?”

“Pracujem na parodiu vlastnéj hudobnej ammagramy.

Na akúsy sebaparo´diu. ”

Porozprávajú sa.

Skladatel – zároven aj scenárista, a filozof, myslitel – má pochybnosti o svojých hodnotách a o svojej budúcnosti.

Cˇoskor zjistí, že niečo nie ja v poriadku s návštevníkmy, hlavne čo sa týky doktora, a Harknessa.

Zrejme sú asi minozemšťania.

Doktor vezme v tárdisu skladatela do dalekej budúcnosti, asi o niekolko storočí dopredu.

Uvidia nádherné mesto, pôvodné rodné mesto skladatela, kde navštívia múzeum Evi Kováčovej – rodáčky z mesta Riomavská sobota – ,ktorá za svojho života, a ešte dlho bola absolútne neznáma a zabudnutá .

Ale ktorá už v dalekej budúcnosti  je považovaná za največšie poetky hystorie ludstva, spolu s Ho´´lderlínom, Rembaudom, Jo´zsefom Atti.lom.

Potom navštívia grandiozný múzeum Petra Lička, – ktorý je už vtedy uznávaný, ako jeden z največších skladatelov – aj scenáristov, myslitelov – ludskej hysto´rie.

Potom sa vrátia speť, ale pred tým ešte vymaže zo spomienk skladatela nasvštevu v budúcnosti, tak že skladatel o celej návšteve už nevie nič.

Ostatný sa opýtajú, či to bola opravdová budúcnosť.

Doktor vysvetlý, že to bola jedna z možných alternatýv, ale aj to je možné, že aj eva Kováčová, ako aj  skladatel, zostanú nadalej neznámy a zabudnutý.

 

Raz ráno sa Peter zobudí a povie Eve a doktorovy, že mal nádherný sen o intergalaktickej , andelsko-energeticko-duchovnej civilizácii,ale ich členovia   možu prebývať aj v tradičným telách v nádherných medzihviezdných mestách.

Okolo nich sú síce intergalaktické zločinci, ale nemohú ich už ohrožovať, ba ani našu galaxiu, lebo naša mliečná dráha je mimo hlavného prúdu galaktických zozkupení – takmer , ako v opustenej uličke.

 

Na záver doktor vysvetlý mnoho vecí z kozmologie, fyziky, filozofie .

Rozlúči  sa krásnou planetou, ktorú má velmi rád – a odíde .