Esmeralda – Art Pop Album 1997 With Adrika Gyetvay -1

108
Publikované 17. novembra 2019 od

1997untreated, fragment ungar text:

Celková koncepcia, charakteristika CD “Esmeralda”,                                                                                              ako aj krátky obsah (pôvodne v angličtine) textov                                                                                   a (prípadných ) videoklipov. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vačšina textov (aj hudby) navezuje na román “Dr. Faustus”                                                                 (Th. Mann – život vymisleného skladatelˇa Adriána Leverkhu´´na)                                                      – a trocha aj sleduje “život Adriána”.                                                                                                              (Dalo by sa povedať zjedndušene, že je to zhudobnený román                                                                                 hudbou techno-disco, apod…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jednotl texty, (charakteristika, obsah klipov,…) :                                                                                                1/ (v klipe prinesú babetko bosorky) “babetko tančí a naučí                                                                    tančiť celú rodinu, mesto, celí svet – bude tančiť podla neho”                                                                                (v klipe možno zostríhať ukážky z rôzných americk. filmov                                                                                  – napr. z trilo´gie “Omen” , ako aj z iných filmov na túto tematiku)                                                     2/ Hra detí (spolu s Adriánom)                                                                                                                        3/ “Mi sme omenské deti, kukuričné deti (v klipe ukážky zo série                                                             filmov “Kukuričné deti)                                                                                                                                  4/Hra detí v lunaparku, Chlapček-Adrián, a dievčatko – ako Tadžú                                                                   a Tadžína (narážka na “Smrť v Benátkach , Th. Mann) – sa zamilujú                                                            ako kedisy Tristán a Izolda (v hudbe citácia z operi).                                                                                             5/ V texte pikantná narážka “pošmykol som sa ” na  sliny vznikajúce                                                                   pri (prvom) pohlavnom vzrušení, pri libide – uvedomenie pohlavnej                                                             zrelosti, a  vzrušujúcu radosť pred prvým rande.                                                                                                 6/ V texte je citácia z románu – opis “Esmeraldy” prostitútky s ktorou                                                                     mal Adrián prvý pohlav. stik, a ktorá ho nakazila telesne (ale aj                                                           podlˇa  Adriána a duchovne, “diabolsky”) .                                                                                                  V závere zbor spievá latinsky (citácia z románu) cc. “už niet rozhriešenie,                                       tvoja duša je navždy zatratená…” – (v klipe videť Adriána plačúceho,                                                                prosiacého o odpuštení  – v kostole, ktorý sa premení na kostol z                                                         Elm Street 5. – ukážka z kostolnej scény z filmu -s obráceným krížom)                                                        7/ Táto časť je narážka na 25. kap. v románe, kedˇ Adriána (podlˇa lekárov                                        mal halucinácie v rámci progress. paralízi, rozkladu mozgu, – podlˇa                                                                  Adriána možno bola to sktutočnosť, aj kedˇ zo začiatku polemizoval so                                           zjavujúcou postavou ” ty nie si , ti si len moja halucinácia….”) údajne                                                                navštívil diabol, uzavrieť s ním zmluvu.                                                                                                      (V klipe možno citovať z Lynchovho filmu z r.96 postavu čerta)                                                          V tomto klipe Adrián sa ocitne na luxusnej výletnej lodi, kde tančia techno,                                            – on má hrozné, kontroverzné pocity, láka ho luxus a ženy, ale cíti v celej                                                 situácii niečo nečistého, zatracujúceho.V začiatku 2. časti zbor spevá (v                                                    štíle hip-hop “hell sex game” – neskoršie uvidí ostrov sirén, kde v                                                           necudných po´zach  ho obklopia rusalka (z románu), dievčatká( ktoré ho                                                  navštivujú v románe), ako aj Esmeralda.                                                                                                                     V 3. časti v podvečer pri mori sa chystá na technozábavu,  z dˇalekého                                                     kostolíka počúť zvonenie – Adrián náhle dostane clivú túžbu zmeniť svoj                                         život k lepšiemu, – no žial náhle sa zotmie, a vábivé kočky (“sucubusy”)                                              ho nenávratne prilákájú do začínajúcej zábavy.                                                                                                    Pred záverom 3. časti videťpredobraz pekla.                                                                                              Poznámka: zvláštnosťou tejto hudby je, že struktúra je totožná so                                                     záverečnou piesnˇou na CD “Adieau”, – ale tam sú zwo´´lvtonradi                                                                   skrité, kím tu zhuštené, – tá istá struktúra je použitá aj v skladbe 3.                                                                 sláčikový kvartetto, v 4. časti, so sopránovým so´lom na text tiež                                                         “Adieau” (v románe citovanej podlˇa Kaetsa), – ale v kvartete sú                                                         zwo´´vltonradi viditelné, v štíle 2. wiedenskej školi.                                                                                                Koniec poznámky:                                                                                                                                            V samotnom závere 25. kap. soprán spievá záver. slová z 25. kapitoly                                                              adresovné Adriánovy :”…tvoj život bude odteraz studený ako lˇad,                                                                      nesmieš nikoho milovať”, (ak porušíš  zmluvu, objekt tvojej lásky                                                         zomrie).                                                                                                                                                                (Nakolko táto melo´dia je z časti citácia pesničky z filmu “Sandmann”                                                               – zo scény, kedˇ ešte živí malý chlapec zabije svojho otca, (ktorý ho                                                                  neustále bije), už nevidržiac neustále ponižovanie, – a stým nenávratne                                            sklzne na cestu “zla” – možno použíť v klipe túto ukážku z filmu.)                                                 8/V texte primitívný subjekt spievá o primitívných, prízemných radosťoch                                          života – v španelštine.                                                                                                                                        9/ V texte sa spievá o krásných ženských postavách z Lynchovho filmu                                                             T.P., – ktoré záhadne zomrely a ocitli sa v “démonickej” čiernej jaskyni                                                     ako sucubusy (aj hudba cituje z tohto filmu, – možno citovať aj v klipe)                                       10/ Podobne , ako v pesničke č. 8..(Po prípade možno citovať v klipe z filmu                                                   Th.Mann-Visconti:Smrť v Benátkach – a to scénu, kde skupina primitív-                                                   ných spevákov spievá v zahrade luxusného hotela.)                                                                         11/ Názov je z Barkerovho filmu (možno citovať v klipe z tohto filmu), a v                                            texte sa hovorí o nešťastných Night Breed, napoly netvorov-upírov,                                                         vytasených na okraj jestvovania.                                                                                                                            12/ Celý text je pôvodný z románu – But ´n hones.                                                                                   13/ Celý text je z románu (pôvodne Kaets) “Adieau” . V klipe v molovej                                                  časti možno ukázaťchmúrny život nešťastných ludí, ktorý sa občas                                                                náhle sa ocitnú (dúrová, jásavá časť) na exotickom ostrove (možno                                                                    citovať z filmu Rapa Nui, kedˇ prebiehá velká súťaž o získanie vajíčka).                                                Pozn.: Texti = autor (ak nie je iné uvedené).

Az “Esmeralda” CD általános jellemzése,                                                                                                    valamint z (eredetileg angolra fordított) szo´´vegek                                                                                   és (az esetleges) video´klippek ro´´vid tartalma. :                                                                                                                                                                                                                                                                               A legto´´bb szo´´veg (s részben a zene is ) a “Dr. Faustus”                                                                        regényre (Th. Mann – egy mithikus zeneszerzo´´,                                                                                        Adrián Lewerku´´hn élete) utal – s kissé ko´´veti is “Adrián életét”.                                                 (Azt lehetne mondani, leegyszeru´´sítve, hogy ez a regény                                                                      megzenésítése, tchno-disco…zenével.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          Az egyes szo´´vegek, (a klippek jellemzése).:                                                                                                              1/(a klippben a csecsemo´´t elhejezik a boszorkák)                                                                                      “a kisbébi táncol, megtanítja a táncra az egész családot,                                                                          az egész várost, országot, világot – mindenki o´´  szerinte                                                                            fog táncolni (a klippben lehetne idézni az “Omen” trilo´giábo´l,                                                               ill. egyébb ij tematikájú filmekbo´´l).                                                                                                        2/  A gyermekek játéka (a kis Adriánnal egyu´´tt).                                                                                     3/”Mi vagyunk az o´men gyermekek, mi vagyunk a kukorica                                                                                   gyermekek (a klippben lehet idézni a Kukorica gyermekek                                                                                 filmciklusbo´l).                                                                                                                                              4/ A gyermekek játéka a vidám (luna) parkban, – a kisfiú Adrián,                                                             és a kislány – mint Tadzsú és Tadzsína – szerelmesek lesznek,                                                       mint Tristán és Izolda (a zene itt idéz az operábo´l).                                                                           5/ A szo´´vegben kétértelmu´´, pikáns utalás az(elso´´)  libido´nál                                                              keletkezo´´  nyálkákra – a nemi éretség tudatosodására, az elso´´                                                              randevú elo´´tt érzett izgato´, édes o´´ro´´mre.                                                                                            6/ A szo´´vegben idézet hangzik el a regénybo´´l – Esmeralda jellemzése,                                                                     – a záro´ ko´rus latin nyelven énekli a másik idézetet “….késo´´ bánat,                                                                 a te lelked o´´ro´´kre elkárhozott…” ( a klipben látjuk ko´´nybelábadt                                                                  szemmel bu´´nbocsánatért esdekelni, – egy anti templomban – lehet                                                           idézni az ElmStreet 5. templomi jelenetébo´´l , felfordított keresztel).                                        7/ Ez a rész a regény 25. fejezetére utal.(A klippben fel lehet használni                                                                   a “kurafi” jellemzésére Lynch filmjébo´´l (Lost Hygway) az illeto´´                                                      alakot.) Adrián egy kirándulo´ luxushajo´n találja magát, ahol állando´                                      technopárti fojik, – de Adriánnak igen kontroverzio´s  érzései vannak,                                                     vonza a luxus és a csajok, – de érez az egészben valami tisztátalant,                                                                  félelmeteset, kárhozatbavivo´t.                                                                                                                      A 2. szakasz elso´´ részében a ko´rus énekli “hell sex game”, – majd a másik                                                 felében Adrián egy exotikus szigetre keru´´l, ahol a kis sello´lány, az                                                               éjjelentte neki éneklo´´ kislányok, s Esmeralda fogadják, buján felkí-                                                                nálva magukat.                                                                                                                                                  A 3. szakasz estefelé (viharutáni) tengerparti luxusfu´´rdo´´hejen                                                                     kezdo´´dik – Adrián egy éjjeli technodisco´ba készu´´l vonzo´ “sucubus”                                                    csajokkal, – a távoli kis templomocska haranghangja szíszorongato´                                                                  érzésekkel to´´lti el, – még minden jo´ra fordúlhatna, megmenthetné a                                                lelkét, – de leszáll az éjjel  – s a buján csábosan vonaglo´ lányok a kezdo´´-                                                  do´´ discopártiba csalják.  A 3. szakasz vége elo´´tt látjuk a pokol elo´´                                              képét, – majd a legvégén a no´´i ének a 25. fejezet záro´, into´´ szavait                                               idézi “…életed legyen hideg, mint a jég, ne szeress senkit…” (akit megsze-                                           tetsz, az meghal). (Megj.: mivel e dallam részben idézi a “Sandmann”                                                egyik jelenetét – amikor a még kisfiú már nem bírja az o´´ro´´ko´´s                                                                      verést s mego´´li a részeg apját, s menthetetlenu´´l a “rossz ” útjára                                                                      tér – a gramofon ko´´rbe ismétli e dallmocskát, – ezért lehetne e jelenetet                                             idézni e filmbo´´l.)                                                                                                                                         8/ A (spanyol) szo´´vegben  a szubjekt az élet primitív o´´ro´´meiro´´l                                                       énekel igen primitív hozzáállással.                                                                                                            9/ A szo´´vegben a szép lányokro´l van szo´  akik rejtéjessen haltak                                                                     meg s eltu´´ntek a fekete barlangban – utalás Lynch filmjére.                                                                10/ Hasonlo´ a 8. dallhoz (a klippben lehetne idézni Visconti film-                                                             jébo´´l – Halál Velencében – azt a jelenetet, amikor egy fura                                                                    énekes társaság beto´´r a luxushotel kertivendéglo´´jébe).                                                                      11/ Night Breed – a szerencsétlen, mindenki által megvetett számki-                                                                      vetettek, éjjeli vámpírszo´´rnyek. (Utalás Barker filmjére.)                                                                               12/ A regényben szereplo´´ szo´´veg teljes idézése.                                                                                     13/ Az egész szo´´veg a regénybo´´l (Keats) van megzenésítve.                                                                               (A kliúppben a mo´los részbena  a boldogtalan, reménytelen                                                                emberek szomorú  életét látju, – majd a dúros részben egy                                                                                       színes exotikus szigeten találjuk magunkat – lehetséges idézni                                                              a Rapa Nui film tojásverseny jeleneteibo´´l.)                                                                                             Megj.: A szo´´vegek = szerzo´´ (kivétel megjelo´´lve).