Doctor who – cloud atlas…2 fantasy scifi novel-movie-opera part B

143
Publikované 1. júla 2020 od

2016

complet ungar text -continuation :

the second fifth:

 

—————-

Ugyanez (161)iskolai év, – Okczyl záro´, abszolvensi iskolai éve.

A´prilis elseje. Okczyl egy nagy filozo´fiai koncepcio´ kezdeteit dolgozza ki. U´gy nevezi, hogy “synthétikus filozo´fia” – mej megpro´báll az idealista, teista, és a materialista, ateista irányzatok ko´´zé hidat verni, szinthézisbe hozván o´´ket.

Eddigre , a korábban o´´t “sikanállo´” diákok nagy tiszteletben tartják , a városuíkba hívják, a legjobb zongora diáknak tartják.

———————

De(169) sajnos ezido´´ben Okczyl allig allig komponáll, szinte csak maroknyi  zongora darabok kezdeteit, s egy oldal vono´snégyest.

Persze belu´´lro´´l rengeteg terve van.

A probléma az, hogy még eddigre sem érte uto´l a kor  gyorsan halado´ , extrém purista, mindég csak egy és egy zeneszerzési technikát preferállo´ ” modernizmusát”,(punktualizmus, serializmus, aleatorika,stb.).- másfelo´´l pedig Okczylnak mindég az a vágya, hogy keverék zenéket komponálhasson  – késo´´bb ezt polysistémos, poly szeméjiiségu´´ nek nevezi el , fo´´leg Ives és Schnittke, valamint Williams  mu´´vei alapján (de akkor ezeket vagy nem ismerte, vagy akkor még nem is léteztek) .

——————-

Az abszolvensi koncert – rendkívu´´li esemény, mivel általában négynek van egy estén abszolv. koncertje, de Okczylnek egészestije van, mégpedig igen hosszú és nehéz repertoírral.

Utána gratulálnak, s ott van a (175)szomorú tekintetu´´ Gyémánt E´vike is.

(Megjegyzés: Ezt jo´val-jo´val késo´´bb, úgy 2016 tájékán méginkább bánta, volt egy éjtszaka, amikor to´´bbszo´´r azt álmodta, hogy – persze mint úgy húszegynéhány évesek, Gyémánt  E´vokével randevúzik.)

Ekkor Okczyl rádo´´bben, hogy talán még sem kellett volna abbahagynia a kapcsolatot . Ezt jo´val késo´´bb bánta is.

Persze az is igaz, hogy ha már cso´kolo´zásra keru´´lt volna a sor, akkor talán másként alakúlt volna az egész.

———————————–

Ismét (177)egy megjegyzés : A zsido´ származású, végig nagy kultúrállis funkcio´kat beto´´lto´´családi barát, aki annak idején 11 – 12 – 14 évesen bemutatta o´´t a fo´´városi világhíru´´ konzi igazgato´jának – akkor tájt, s késo´´bb is gyakran s fojamatossan (egésszen a 2014-es haláláig) kihangsújozta, hogyx Okczyl nem azért oj magányos, mert eleve ij természetu´´ és ezt az életformát vállasztotta, . Okczyl nagyon is társasági lény, a társaságban (legalábbis ido´´nként) érzi jo´l magát, s vágyik a társaságra.

Persze ijenkor sohasem fojtatta az okfejtést, itt mindég abbahagyta, s nem tért rá a valo´di okokra, – talán azért, mivel o´´sem tudta (pedig igen mu´´velt, s okos ember volt) az igazi okokat.

—————————————–

LT1/ A tolsztoj kastéj. A házasság estéje.

Egyedu´´l Leo´ és az új , még csak 18 éves, felesége, Zso´fia.

Tolstoj olvassa neki a sexuállis élményei naplo´ját,hogy to´´bbek ko´´zo´´tt mit végzett nem ritkán 2-3 fiatal prostituált leánnyokkal,  – mej annyira zaftos, hogy még jo´val késo´´b is csak vagy egyáltalán, vagy igen megvágva lehetett kiadni.

Zso´fia pironkodva és szégyenkezve hallgatja, de nem tehet semmit , Leo´ szinte kényszeríti reá, hogy halgassa végig az egészet, szégyenkezve , o´rákon keresztu´´l.

————————-

1944 Június. (29) Ko´´zépkelet europa – felvidék. Egyszép kastély , hatalmas parkal ko´´ru´´lo´´tte.

A parkban játszik 7  – úy 6 – 10 év ko´´ru´´li gyermek. Három ko´´zu´´lu´´k szemmelláthato´lag valamivel jobb gyermekruhában, mint a másik négy.

Megérkezik (36)auto´val egy 65 év ko´´rzu´´li, elegánsan felo´´ôto´´zo´´tt úriember.

Kiszáll  s a gyermekek hozzá rohannak:

“Géza bácsi, Géza bácsi… hát megjo´´ttél… mit hoztál neku´´nk…?”

Az ido´´sebb úriember kiszed az utazo´táskájábo´l néhány ajándékot s mind a hét gyermeknek átad valamit.

Az úriember odamegy mind a hét gyermekehez, ku´´lo´´n, ku´´lo´´n mindegyiket megsimogatva:

“Hát jo´l viselkedtél-e lányom… és te is jo´l viselkedtél fiam?”

E´s a to´´bbi, és ato´´bbi..

Kijo´´n (40)a kastéj oldal ajto´´ján egy viszonylag szép és fiatal aszzony, kezében s hét sonkás szendviccsel:

“Júlia néni… Júlia néni!”

S hozzá rohan as héz gyermek:!

“Mit hoztál neku´´nk?”

(Kissé lengyeles akcentussal)

“Finom sonkás szendvicseket.”

Ekkor a  kertész jelenti, hogy valmijen idegen ko´´zeledik.

“Bocsássa be, mi mindenki számára nyitva vagyunk, kint is és bent a szíveinkben.”

Bejo´´n (45)egy fura ku´´lseju´´ – da magyaros bocskay-huszár díszruhában , de ugyanakkor igen félelmetes , bizar benyomást kelteve –  férfi – s némi elleplezett gúnnyal:

“(51v)O´h – micsoda idil!

A gro´f úr (s fo´´ldig hajol elo´´tte, levevén az utazo´ sapkáját) egyu´´tt a parasztság s cselédség gyermekeivel ”

A gro´f::

“Kérem vegye vissza a sapkáját , fejre valo´az.”

“O´h-o´h-o´hh.äero´´s gúnnyal).. a Hamllettet idézgetju´´k…méjen tisztelt Gro´f úr…?

Maga is bizonyára annak képzeli magát.

Teljessen megvagyok hato´dva (s sírást mímelve)eme paradicsomi idil  látványáto´l…a paraszt és úri gyermekek egyu´´tt játszanak…”

Ekkor a gyermekek ijedten a Károly bácsi kabátja mo´´gé bújnak s suttognak :

“Károly bácsi, ez az idegen nagyon ijeszto´´, fura, s félelmetes :

“Ahá ! tehát félnek a gyermekek, …ne to´´lem féljenek, hanem atto´l, ami néhány nap múlva elkezdo´´dik.”

“No de kérem áljon már végre elo´´ azzal, hogy mik a szándékai?”

“Engedje meg , hogy bemutatkozzam”

S takarossan haptákba, szalutész po´zba vágva magát.

“(56v)Báro´ von vitéz Waltifjúi- Waltsándorry  A´rpádvaltsdorffay  Zongor vagyok.”

“No de ritka, már megengedje ne sérto´´djo´´n meg a báro´ úr , kissé bizar neve van…

… no dde oda se nekki …áljon elo´´…vagyis hogy

nos végu´´l is és mit o´´hajt, mi járatban van a báro´ úr?”

“Nézze eme ko´´nnyeket fakaszo´ idil – a cselédség gyermekei egyenrangu´´an falatoznak  a gro´fi ivadékakkal, akiket a tisztelt uraságaitok egyenrangú gyermekekként kezel – nos ez a szépséges és csodállastos idil csak hamar véget ér egy szo´´rnyu´´ politikai to´´rténelmi viharban.”

“Nocsak-nocsak…”

“Higyék el… én ezt jo´l tudom… nyakunkon a to´t felkelés, mej – higyék el – ide is elér, s ami még rosszabb, a muszkák irto´ hadjárata, amej ko´´vet ko´´vo´´n nem hagy, s ami a legeslegszo´´rnyu´´bb, szibériai, dermeszto´´ hideg haláltáborok, “.Málenkij robotok”, elo´´re megrendezett halál perek, fojtassam még?”

 

“S talán majd elmeneku´´lhetnénk… amíg ez as borzalom véget nem ér?”

“Nos azt várhatják az ítélet napig, de legalábbis 40 – 50 évig, de aztán sem lesz már semmi úgy, mint most.”

“No de hát o´´n csak emiatt fáradt ide, hogy mindezt bejelentse, riogatván minket , nos meg ezen ártatlan guyermekeket is?”

“E´ n tudnék megoldást:

Az o´´no´´k rokona amerikában él, s aki ismerte az o´´n távoli rokonának a szerb unokáját.

Eme – geniállis tudo´snak – ojan találmányi vannak, egyelo´´re csak félig készen, amit elku´´ldhetne a német vezetésnek.

Ezek oj ezko´´zo´´k, hogy egy szempillantás alatt a semmivé tehetné Moszkvát, Leningrádot, so´´tt szinte az egész muszka fo´´ldet.”

“No de hát… az ott élo´´ emberek?”

“Azokat ne sajnálja… amazok csak amojan muszkák, basztardok, nem emberek…úgynevezett ember alattiak-unter menschek”

“Hogy mire akar az úr minket rávenni… tíz, so´´tt száz millio´ ártatlan civilt kiirtani genocídiummal?… Micsoda báro´ o´´n , …micsoda nemes úr o´´n?

Pista – kísérd ki az urat, azonnal távozni szándékozik.”.

A távozo´ vissza kiabálva :

“Még jo´l gondolja meg az ajánlatomat a Gro´f úr.”

————————-

RW1/ Richard  (73)dolgozo´szobája. E´ppen a Pasrszifalon dolgozik – valamint egy tervezett germánmytologiai mu´´vo´´n

Ekkor (85)bejo´´n két, igen fiatal , úgy ko´´ru´´lbelo´´l 16 éves ko´´ru´´li, cseléd leányka.

Richard  meglátja, hogy mij csinosak, oda megy hozzájuk, elkezdi fogdosni o´´ket.

A lányok:”… no… no mit csinál mu´´vész úr… ez nem járja…”

De Richard egyre izgultabb, kezd benyúlkálni a szoknyájuk alá, s a lányok is egyro jobban felizgúlnak.

Richard ledo´´nti o´´ket a fo´´ldre, s ott kezdi o´´ket fogdosni, s ko´´zben beszél:

” Ezt fel fogom használni a készu´´lo´´ operámban… mint az istentelenség erotikus részletét.”

S eko´´zben richárd nézi a fali festményeket, mythologiai, meztelen no´´kkel teli jelenetekkel.

“U´gy csináljuk, ahogyan eme képeken látszik.”

Ekkor az egyxk lány elkezdi vetko´´ztetni Richardot majd reá lovagol. A másik lány lerántjy :”E´n is akarom!”

S felváltva u´´zik mindezt.

(97) Richard ismét feláll s dolgozni kezd.

Ekkor (110)bejo´´n egy fura ku´´lseju´´ idegen – mintha a mythologiábol keru´´lt volna ide, s néha mintha ijeszto´´ boho´c lenne, néha meg mintha fura, ijeszto´´ katonai egyenruhában díszelegne.

“Uram! O´ nagy mester! Van egy ajánlatom: dolgozzon egy oj mu´´vo´´n , amej egyéttelmu´´en kihangsújozná a germán nemzet-faj felso´´bbrendu´´ségét, s annak szu´´kségességét, hogy csak eme fajnak van joga továbbra is sokasodnia.

Cserében egész háremnyi fiatal, kamaszleányt biztosítok o´´nnek.

Ekkor (126)Richárd, mintha  látomásként, félelmetes sucubus szeru´´ , igen fiatal , leány némbereket látna

Richard kidobatja o´´t.

————————————–

AE1/ Egy (129)zsido´ család. Ulm – 1879 március 14.

Az anya vajjúdik, s nagyon fél:

“Istenem, add hogy ne legyen baj, hiszen már csaknem egy ho´napja meg kellett volna szu´´lno´´m …”

Az orvos:”Bízzon assszonyom… s lám-lám máris jo´´n  a kis baba… kisfiú…”

Az anya karjaiba veszi.

Az orvos :”Asszonyom mit írjak be – mij nevet ?”

Az anya :!” Albert … Albert Einstein….”

—————————————-

1942 május 22.

Illionis állam – USA.(148)

Egy anya vjjúdik :

“Istenem hát mégis csak megjo´´ttek a fájdalmak…”

Az apa és az orvos : “Csaknem egy ho´nap késéssel…”

Az orvos:” Adjon hálát asszomyom, ha még egy napot késik, már csak a császármetszés segírhetett volna.”

Megjo´´n a kisbaba:

“Istenem… kisfiú… a kis Ted… Teodor …”

“írja be doktor úr … Teodor John Kaczynski…”

————————–

 

AH1/ 1889 április 20. éjfél után. (157)Ausztria Braunau.

Egy any vajúdik. :!

“Istenem add, hogy ezúttal megszu´´lethessen.

Az orvos:

” …az a baj , hogy majdnem egy ho´napja kellett volna szu´´lnie… nem tudom…nem tudom… de azért bízzon aszonyom…”

Az anya:” Pedig nagyon sokat imádkoztam, hogy ezúttal hagyja meg nékem az Isten.”

Végre megszu´´letik a kis baba.

Az orvos:” …ez kész csoda… adjon hálát az Istennek… egészséges kisfiú…”

Megmosdatják az anyja a karjaiba veszi gyo´´ngéden.

Az orvos:!”… de be kelll nevezni a nevét… mit írjak be…?””

Az anya :!” … Azt hogy Adolf… Adolf Hitler…”

————————————

BB1/ Erdéj.1906. egy ifjú zeneszerzo´´ – a fo´´városi friss zeneakadémiai tanár – Béla néprajzi úton (173)ko´´zép Erdéj egyik falujában.

Estefelé. Bé mene egy vendégfogado´ba. Bent heji népzenészek játszanak s egyes vendégek serényen táncolának is. Odamene  hozzá, egy – magyarúl is tudo´ – román férfi.

“Hallottam , hogy errefelé kutatgat. ”

Béla :” Valo´ban így van.”

A férfi  sokat mondo´ ábrázattal, hunyorgatva:

“… tudjuk ám , amit tudunk… no de ne mondjon semmit sem… mi mindnyájan készen állunk… csak a maga szavaira várunk…Gerillaskenu  vagyok, … (suttogva)… de ezt már o´´n régo´ta tudja…(S jelento´´ségteljessen hunyorít egyet)”

Béla :” semmit sem értek… nem téveszt o´´ssze valakival?”

Gerillaskenu :”…no persze … az itt jelenlévo´´k miatt magának konspirálnia kell, hu´´jét csinálni o´´nno´´nsmagábo´l , – mintha semmiro´´l sem tudna – mert hiszen itten még a falaknak is fu´´le van…. de mi tudjuk azt , amit tudunk…úgy bizony…”

S ismét jelento´´ségteljessen hunyorít a szemeivel.

Béla:” Kérem ne hunyorogjon már annyit… még netántán kiesik  a szeme… ”

Gerillaskenu:”… na persze értem… magának csúcsfokon kell konspirálnia…

… na de sebaj… majd még megkeressu´´k a to´´biekkel egyu´´tt…”

Barto´k értetlenu´´l néz maga elé.

A férfi odamegy egy másik asztalhoz, s stuttogva mondja az ott u´´lo´´knek:

“… o´´ az … ez biztos… persze nagyon u´´gyesen konspirál… de ha eljo´´ csakhamar az ideje, a mi ido´´nk, akkor ro´´videsen kitisztítjuk ezt az elnyomo´ magyar bagázst…”

A to´´bbiek:”… s a fegyverek…?””

Gerillaskenu:”… atto´l ti ne féljetek… szereztu´´nk néhány fegyverraktárra valo´ puskát, még gépfegyvereket is… s csakhamar lesz ágyúnk is…!

…de fo´´ az, hogy o´´ a mi emberu´´nk… a vezéru´´nk…!”

 

——————————

PC-H

RO4/ Okczyt (0)kivállo´ eredménnyel fo´´lvették az egyik zenei egyetemre, s a felvételin megismerkedett Gabival, akibe o´´ru´´lten szerelmes lett.

De sajnos a ritka találkozás ( s ezúttal is semmi cso´k, kézfogás, mint egyébként is)  leheto´´sége (egyszer egy évben néhány o´rára) , valamint a nagy távolság ( 800 km.) miatt egy éven belu´´l elhaslt.

Amikor 67 nyarán az apja auto´jával meglátogatták a leány családját egy csodállatos mesterséges halasto´ ko´´rnyékén, az éjjeli s hajnali erdo´´s, dombos félsziget a Tristán második felvonására emlékeztette. Késo´´bb, jo´val késo´´bb, 2009-ben (7)ez az akkor csak képzeletben lévo´´  élmény bekeru´´lt az “Artus kiráj” második felvonásába – mint egy reminiscenciaként a Wágner zenéjére (de ekkor már Gabi már 60 éves “mu´´tyu´´rkés” néni lett – akárcsak a schubert “doppelngengerében)..

Tovább fojtatva a 67-es évet:

Még(9) a nyár alatt ku´´lfo´´ldi o´´szto´´ndíjat kapott Budapestre, a Liszt egyetemre.

Megérkezvén  a szu´´leivel , kellemetlen meglepetés éri o´´ket, mivel újbo´´l kell felvételeznie, s szinte semmi remény sincsen arra, hogy felvegyék, mivel nyugati gazdag ku´´lfo´´ldiekre van szu´´kségu´´k.

Talán be tudnák préselni egy kezdo´´, jelentéktelen tanárhoz, de hogy a tanszék vezeto´´ tanárhoz  keru´´lhessen- ki szeméjessen ismerte annak idején Berget, Strausst, s még sok mindenkit – , de  fo´´ként  a zseniállis tanársegédhez keru´´lhessen , arra abszolút semmijen eséj sincsen.

A felvételin Okczy észrevette, hogyx nagyon kellemessen mosojognak, illetve, hogy a tanszékvezeto´´ tanár feszu´´lten figyel és hozzáérto´´n kérdez.

Kissé késo´´bb Okcsy kint u´´l a fojoso´n, elmennek mellette a tanárok ko´´zo´´mbo´´s arcal.

Ekkor odamegy a tanszék vezeto´´ tanár :”

“… ja még meg kell beszélnu´´nk hogy kedd-pénteken, vagy hétfo´´ csu´´to´´rto´´ko´´n lesz az o´´rád… ja mellesleg nállam leszel az osztájomban…”

Ekkor Okczyl majdnem leesik a székro´´l az igen kellemes  meglepetésto´´l .

Kivállo´tanárok  és diák társak ko´´zo´´tt fojtak a “tanulmányai”.

————————–

Mint(17) már említettem, Okczylnek még az elo´´zo´´ felvétel o´ta, akadt egy nagy szerelme, azaz pláto´i szerelme – Gabi.

Még pontosabban mondva , a felvételin  – minek után rendkívu´´l tetszett neki az ismeretlen, szintén felvételizo´ lányka,  – egyszerre csak azon kapta magát, hogy a lány úgymond , ahogyan a jo´ psycholo´gusok mondani szokták, “kivállasztotta o´´t, azt aki majd kivállasztja a leányt.”

A baj csak az, -mint már említettu´´k – hogy a leányka oj messze lekik, hogy csak egyszer egy évben van eséj találkozni vele, s akkor is legfo´´ljebb egy fél napra. Gyakorlatilag még egy nyomorúságos randevúig sem jutahatott el eme kapcsolat .

Ko´´zben

—————–

Pesten(24) felkeresi o´´t az édesasnyja.

Ekkor(28) az egyik osztájtársno´´ megkérdezi :

” …nem értem azt, hogy az édesanyád oj szép csinos, te meg éppen az ellentétje vagy…. hogy lehet ez…?”

Ekkor halja, hogy a lány fiúja hátra hívja a lányt s szidni kezdi :

” …hogy  lehetsz ennyire bután tapintatlan…”

———————

 

Néhány (32)nap múlva egy másik osztájtársno´´ :

“… nem tudom, hogy miért, de nem tudom elképzelni azt, hogy te egy lánnyal jársz…”

————————–

Okczy (36)másod éves, s még mindég nem kompnáll – habár a legto´´bb osztájtársának az a véleménye hogy Okczy a filozo´fiára és a zenetudományra iszonyú koponya.

———————

Az (40)operában megismerkedik egy lánykával.

U´gy néz ki, hogy a lány hajlando´ vele járni.

A baj az, hogy a pillanatnyi elso´´ benyomás után Okczynak kezd nem tetszeni a leányka.

Néhány koncert, opera, bál találkozás után – ismét kézfogás és egyébb nélku´´l – to´´bbé nem pro´bált vele találkozni.

———————————-

Okczy (44)egyik szobatársa –  egy nagy darab, korlátolt, mu´´veletlen és buta ,otromba basszus énekes – fojton fojvást kinullázza Okczyt :

” …te egy senki vagy , egy lelki nyomorék, egy nagy nulla, a leg hu´´jjébb itten…sohasem lesz no´´d, se szereto´´d…”

———————–

Az (49)édesaspja elmondja, hogy a vonatban megismerkedett egy hejes leánykával, aki szerinte illene Okczylhoz, s ezért elmennek a ko´´zeli városkába meglátogatni a családot.

Megérkezvén a szu´´lo´´k fogadják o´´ket, a lány fo´´nt van az emeeleten.

Fo´´lkiáltanak néki s amikor a lány jo´´n le a lépcso´´n kedvesen s o´´ro´´mtelien mosojogva, s meglátja Okczyt lent u´´lve,  – (53)elfojtva ugyan, de szemmelláthato´lag – elborzad, elszo´´rnyu´´lko´´dik, s atto´l kezdve a beszélgetés kínos , “kellemes”, udvariasággal fojtato´dik.

————————————

Otthon (57)váratlanúl egy lányka – Lidka (egy kissé butuska és egyu´´gyu´´cske, de lényegében igen csinos , kislányos, szlávos arcú és alakú) – érdeklo´´dni kez Okczyl iránt, a házukba hívja, nincsen senki sem otthon, de Okczy csak barátilag beszélget vele , mivel akkor a nagy szerelme a távoli Gabi, no meg még nem eléggé merész ahoz hogy bármijen mo´don ko´´zeledjen hozzá.

Ko´´zben kideru´´lt, hogy Lidkát ismerte már gyermekkorában is.

De azért imponál neki a kapcsolat, s az hogy egyszerre úgymond két szerelme, no´´je van. egy kissé – mivel akkortájt sokat hallgatta – a Kalaf , Turandot(Gabi), s Liu  háromszo´´gben képzelte el magát.

De a nagy távolság miatt – szu´´lo´´város és Budapest – ezen lánykával is csak nagyon ritkán találkozhat.

Persze 69 nyarán egy egy napos kirándúláson vettek részt, Lidka barátno´´je és a fiúja, s Lidka és Okczyl.

Fu´´rdo´´ruhákban a fu´´ben, a bertátno´´ s fiúja o´´nfeldten enyeleg, Okczyl is ugyanezt szertné csinálni az igen csak kívánatos Lidkával, – aki le volt b arnúlva, mint egy mulat leányka – az talán szeretné is, de sajnos mindvégig uralkodnak Okczylon a gátlásai.

 

———————

Azon(65) év májusában, a vonaton utazva hazafelé, megismerkedett Vraštiák Máriával, – azaťz Gyilkos nevu´´ – aki igen heves benyomást tett benne, szinte mintha egy boszorkány lányka lenne, pedig csak 16 éves volt .

Júliusbasn felkereste a lányt a városában, egy este alkalmábo´l.

A lányka szinte macskás egér játékot u´´zo´´tt vele igen csábosasan viselkedett, ko´´zben kihanagsújozta, hogy van egy komoj fiúja.

Aznap éjjel Okczy már otthon arra riadt, hogy egy vérell teli pohárban egy piros ro´zsa van. Arra gondolt, hogy valo´ban boszorkány e lányka.

Másnasp – hosszú kiesés után – az elo´´zo´´ esti, éjjeli élmény és a Wozzek hatására – elkezdett egy zongora cykluson dolgozni. V. M. címmel.

Természetessen o´´ volt a Wozzek és a a Marí a V. Mária.

De mint oj sokszor, itt is csak a második darab elejéig jutott.

(Késo´´bb, jo´val késo´´bb egy teru´´leti színházban C katego´riájú színészno´´ cske lett.)

———————–

Az (73)elkészu´´lt zongoradarabnak nagy sikere volt a zeneszerzést végo´´ egyetemi diáktársai ko´´zo´´tt – némejik egésszen geniállisnak mondta.

Még a tasnszékvezeto´´ tanár iss megdícsérte.

Viszont amikor a hallatlanúl szigorú  – akkor még nem ismert, de késo´´bb vezeto´´ világhíru´´ zeneszerzo´´ – zongorasegéda tanárjának eljátszotta, az lesujto´ – de lényegében igaz – kritikát mondott ro´la:

“A rossz zenék egyik fo´´ sajátossága, hogy nincsen bennu´´k kielemezheto´´ dallam, hozzátevén persze, hogy ez nagyon sok híres, fo´´ként 19. századi zeneszerzo´´re jellemzo´´ – pl. Bruckner, Skrjabin, stb..

A zene ijenkor szétfojik (késo´´bb Okczyl ezt úgyx pontosította, hogy nincsen bennu´´k kimutathato´ “alakisági o´´sszetartás”), s az egész csak egy pancsolás. ”

(Adorno´ ír erro´´l, hogy  Strawinskyj egy korai ko´rusmu´´vében már-már skrjábinossá vált, s ekkor megrému´´lt, s valo´színu´´leg emiatt lett eme zenékre ojanyira allergiás, s esett át a lo´ túlso´ oldalára – “Katona to´´rténete” s egyebek.)
Okczyl elfogadta a tanár intelmeit, s egy -két napon belu´´l írt néhány igen ro´´vid zongora darabot, amúgy a tanársegéd akkori stílusában, s azzal a céllasl, hogy bemutassa néki.

De ujjabb néhány napon belu´´l ojannyira megbénúlt a tanár hihetetlen szigoráto´l (s nem utolso´ sorban a mindent átszúro´ tekintetéto´´l), hogy sohasem mutatta be neki.

So´´tt, – s ezt valo´ban így érezte – a ko´´vetkezo´´ csaknem 10 13 évre ojanyira megbénúlt, hogy szinte végérvényessen abbahagyta a komponálást – néhány gyermekdal zongora feldogozását  s azok némejikének ko´ruasra valo´ átdolgozását, valamint két Kodájos stílusú o´´nnállo´ ko´rusmu´´vét nem számítva, de amiket Okczyl egyértelmu´´en “alkalmazott” zeneként ko´´nyvelt el.

Az ezt a korszakot késo´´bben talállo´an úgy jellemezte, hogy ha a zeneszerzést a tu´´zho´´z (esetenként, mint pl. már 2007  tájékán már apokalyptikussan lángolo´ tu´´zo´´zo´´nho´´z)  lehetne hasonlítani, akkor pl 1975-ben ha valaki megnézné ezt a tu´´zet, szemmelláthato´lag már kialudtnak mino´´sítené, – illetve, ha nagyon tu´´zetessen, hosszantan nézné a so´´tét és kihalt , hideg  templom belsejében , akkor felkiálltott volna : ” Várjunk csak, várjunk… itt mintha még égne egy allig láthato´ , parányi kis , igen halvány lángocska, mej jelzi, hogy Okczyl valo´sínu´´leg, talán még valaha fog komponálni.”

————————

Ekkor (79)tájt Okczyl o´´nbizalma ojannyira megszu´´nt ( as no´´k iránt s a komponállás is abbamaradt), hogy úgy érezte, hogy Raskolníkovi tettként, meg fog a so´´tét parkban ero´´szakolni valamijen ismeretlen lányt.

———————–
Egy fél év múlva.

Gabi(81) már rég a múlté, valahogyan ojan oroszosan “bárisnyássá” változott.

Ekkor karácsony elo´´tt, 23.-án (A 23-as szám akkoriban Okczy végzetes száma volt, minden e számmal fu´´go´´tt o´´ssze  – persze akkoriban A.Berg eme tulajdonságáro´l még nem tudott ), Lidka hajlando´ lett feljo´´ni a családi házukba – egy kissé pityo´kás volt – s egyszerre csak végre , elo´´sszo´´r életében, 23 évessen!) elkezdtek cso´kolozni, o´´lelkezni so´´tt majdnem , csaknem szeretkezni.

(Tulajdonképpen azért nem to´´rtént meg “minden”, mivel feljo´´tt a mandzard szobába Okczyl nagymamája, másrészt Okczylban még mindég ero´´s volt a korábbi , bizonyos értelemben vett , gátlásosság.)

Hazafelé kísérve a lánykát, a lány arro´l beszélt, hogy mij szép lenne, ha egyu´´tt élnének mint házasok.

Ekkor még Okczy nem gondolt ij komoj kapcsolatra, csak imponált neki, hogy végre cso´kolo´zott és majdnem ko´´zo´´su´´lt.

De karácsony 25-ére virrado´ éjjel arra ébredt, hogy elo´´sszo´´r érez méj szeretet – vagyis nem csak szerelmes – vagyis azt , hogy nem baj, ha a Lidka egyszeru´´ s kissé butuska ( úgy hívta o´´nmaga s az egyetemi osztájtársai elo´´tt, hogy “Butácskína”), de valamiféle hihetetlen s elmondhatatlan boldogságot érzett az elko´´vetkezo´´ házasság miatt , vagyis azt, hogy  mij boldog lesz Lidkával.

Egy kissé Goethera gondolt, aki szintén egy megleheto´´ssen primitív no´´t vett feleségu´´l s állíto´lag boldogan élt vele, persze egy kissé oj mo´don, mint Arthur Miller Marilyn Monroával (akait kissé amojan kísérleti, “pygmalion” alanyként kezelt).

Fel kellett volnas hívnia o´´t két nap mkúlva, s találkozni, de Lidka mindúntalanúl kifogásokat mondott.

Végu´´l is megtudta, hogy Lidka valamijen fiúk és leány berátno´´k  társaságában a heji vendéflo´´ben volt, o´´nfeledten vihogva.

Elo´´sszo´´r éktelen haragra gerjedt, majd végu´´l is úgymond lelkileg “ejtette” Lidkát.

———————

Az 1970-es év elso´´ három (89)ho´napja fojamán minden iránybo´l igen nagy nyomás, rábeszélés nehezedett reá, hogy az igazi élettársa az elso´´, 16 éves korabeli szerelme,.Ilona lehetne.

Okczy végu´´l is engedett a nyomásnak- mivel végu´´l is ismét “szerelmes”?, megszerette a távollévo´´ Ilonát  –  s írt neki egy levelet, mejben házastársi egyuí´´ttélést jasvasolt neki.

De amikor egy hét múlva találkozott Ilonával, az nagyon fuía volt, nem mondott semmi konkrétumot, illetve csak annyit, hogy Okczy bizonyára nem szereti a népies muí´´zenéket, o´´ meg fo´´leg csak azt, s már csak emiatt sem illenének o´´ssze.

Okczy hamar túltatte magát Ilonán

———————

Ugyanazon (97)év július eleje.

Okczyl meglátogatja a korházban Lidkát, kimennek a ko´rházi parkba.

Meg kell jegyezni, hogy  akkorra már Okczyl o´´nbizalma egy osztájku´´lo´´nbséggel ero´´teljesebbé vált  s a  lányokat nem veszi annyira végzetszeru´´en, so´´tt, egy kissé bu´´szke arra, hogy úgymond egy kissé quási “Don Juan”-kodhat – s szinte azonnal cso´kolo´dznak o´´lelkeznek, miko´´zben Okczyl “szépeket ” mond Lidkának – valo´jában Alvát idézi a III. felvonásbo´l, amiket Lulunak mond.

Lidka persze semmit sem sejt s nagyon tetszik néki, hogy mij szépeket mond néki Okczyl.

Az egész hangulatot megero´´sítette a június végi megvilágított, szello´´s naposparki  légko´´r , az oldalro´l bejo´´vo´´ metvilágítás – az édes Alva cso´kok (“Ha nem tudnám, hogy mijen vagy azt hinném, hogy a leggyermetegebb leányka vagy a fo´´ldo´´n”)

————————–

Megjegyzés-kitéro´´:

Ha a normál férfiúi, no´´k iránti aktivitást példáúl 60-80 pontal jelo´´lnénk meg ( a 100 pont a hyperaktív, qusi “Don Juanôkodás”), akkor Okczyl legfo´´ljebb egy ponton volt 23 éves kora elo´´tt, lehet, hogy mégcsak  egy -két ponton lehetett.

A Lidka , stb  ido´´  tájékán már mondjuk, hogy 7 – 10 ponton lehetett..

Akireva után már legalább 25 ponton.

S jo´val-jo´val késo´´bb , cc. 2014 után már legalább 45 – 50 pontra keruí´´lt, vagyis oda, ahová a férfiak úgy 25 – 30 éves korukra keru´´lnek. Megjegyzés befejezve.

————————–

Ugyanazon (101)júliusban ismét meglátogatja V. Máriát, este, sétálva, s Okczyl iniciatívára  cso´´kolo´zni kezd Máriával, aki ezt szemmelláthato´lag nagyon is élvezi.

Okczyil o´´nbizalma ismét fo´´lfelé to´´r.

Már már “Don Juannak” érezte magát s ez igen csak imponált o´´´nno´´nmagának.

Megjegyzés : Az o´´sszes – jo´részt bulvár – “lélektani” teszteken az jo´´tt ki, hogy Okczyl szélso´´ségessen polygám , s Okcyl úgy érezte, hogy ez valo´ban is így van. Megj. befejezve.

——————

Az 1970 év nyarán(105) – az akkortájt olvasott “doktor Faustus ” regény hatásaként –  írt egya tollal írt levelet – idézvén a Faustusbo´l – ami afféle szerzo´´désformájúra sikeredett.

Alá akrta írni a saját vérével, de nem tette meg.

Egy kicsit Leverkhu´´nnek érezte magát – no valamivel késo´´bb Ulrichnak ( a felno´´tt To´´rlesznek).

Megjegyzés: Ezt mások is állították, hogy Okczyl Leverkhuí´´nre emlékezteti o´´ket.

Második megjegyzés: Ez ellen Okczyl kissé berzenkedett, de ez nem akadájozta meg o´´t abban, hogy jo´val-jo´val késo´´bb, hogy a Faustus kritikus zenei leírásait megvalo´sítsa az apokalyptikus  “Terezíni requiem-orato´riumban”.

(Valamint, hogy 1972-73-ban Akirevát (H.E.-E.H.)  az esmeraldával azonosítsa, to´´bb szempontbo´l is)

——————-

Egy(113) azon évi társas utazáson egyszercsak úgymond “kivállsztotta o´´tet”  – a négy évvel ido´´sebb – Cs. Marika, akivel szinte azonnal cso´´kolozni kezdtek, s ha ott lett volna alkalom talán minden is megto´´rténhetett volna.

Cs. Marika ugyan úgymond “fo´´iskolai aszisztensno´´ ” volt, de valo´jában általában és kultúr teru´´leten is igen csak úgymond  a “szirupos-limonádé”, “Izaora-telenovella” konzumens jellegzetes képviselo´´je volt.

Az elválás után írt egy levelet Cs. Marikának, amiben házasságot ajánl neki.

Marika azt válaszolta, hogy  ez nem reállis a nagy , fordított korku´´lo´´nbség miatt, mire o´´ már ido´´so´´do´´ aszony lesz Okczyl még fiatal ember lesz, mivel amúgy is legalább  8 10 évvel fiatalosabbnak látszik s sokkal fiatalossabb.

(Ezt általában mindenki ki hngsújozta. So´´tt még32 évessen is azt hitték hogy 15 évessen megy felvételezni as konziba.)

De mivel e(121) társas utazáson részt vett Ilonka is, Cs. Marika mindúntalan, fojton fojvást felhívta Okczyl figyelmét arra, hogy érzi, hogy Ilonkának nem ko´´zo´´mbo´´s Okczyl, s hogy emiatt szenved, hogy elo´´tte járnak kézen fogva, szerelmessen Okczyl és Cs. Marika.

Okcsyl hiába mondogatta, hogy Ilonka cc. 3 ho´napja  úgymond, quási “visszaautasította ” a komoj ajánlatát.

Megigérte Cs. Marikának, hogy megismerteti Ilonát egy barátjával, aki nagyon is feleséget keres.

U.I. I´gy is to´´rtént, 2 nap alatt eljegyzés, 2 hét alatt házasság, ami szo´´rnyuí´´ szenvedésbe torkoltatta  Ilonkát, s 4-5 ho´nap alatt vállás, egy kisfiúval a nyakában.

————————-

Ez (129)ido´´ tájékán abban a várokában, ahol az egyetemen tanított, a délelo´´tti tavaszi, vagy esti sétái ko´´zben találkozott egy szimpatikus családdal,amint  a szép – cc. 12 éves – kislányukkal sétálgatnak a fojo´ menti parkokban.

(Akkor még nem is sejtette akkor, hogy cc. 5-6 év múlva egy szo´´rny´´ tragédia s az évszázad egyik lerejtéjesebb s megoldhatatlanúl paradox drámája éri eme családot , azaz a kislányukat – mely szinte o´´sszemérheto´´en a Kenedy , Diana,  valamint a szeptember 11.-i u´´gyekkel .)

————————–

1971-V.Marika (145

)mégis csak írt egy levelet Okczylnak, hogy talán mégis o´´sszeko´´thetnék az életu´´ket. Nyáron el is utazott Okczylék házába, ahol  akkor éppen Okczyl csakis egyedu´´l lakott , egyedu´´l egy nagy házban.

Délelo´´tt megérkezett, forro´ o´´lelkezések, cso´kok, kint a sétán is estefelé.

E´jjel aztán Okczyl bemászott V. MLarika szomszéd szobai ágyába, s elkezdte az úgymond “elo´´játékot”.

  1. Marika viszont nem volt “lentro´´l” megmosakodva, s Okczyl nem tudta, hogy ez esetben a no´´k mennyire bu´´zlenek. Borzaszto´an zavarta a bu´´z, de pro´bálta túltenni megát ezen és fojatni az “elo´´játékot”.

Ekkor Marika elkezdett hu´´jjén ro´´ho´´gni.

“Mivan Marika, miért nevetsz?”

“Mert az egész szituácio´ számomra roppant fura, bizar , nevetséges, ojan mintha Tristán és Izolda Lennénk, rettento´´en groteszk az egész.

Ekkor már Okczyl elvesztette a maradék “férfiasságát “is, lemászott, visszament s másnap Marika elutazott.

Konzekvencia:

Ez is egy abszurd paradoxon Okczyxl életében (mint sok minden egyébb) , mert mivel egyfelo´´l elvesztette a “szu´´zesséaét”, de másfelo´´l mégsem, hiszen már úgymond behatolt a vagínába és mégsem.

S ez a két állapot ko´´zti fura lebegés to´´bb , mint két évig tartott, egésszen az Akireva nászéjtszakájáig.

—————————–

Diploma év . (153)

Okczyxl kamarázgatott egy csellista lánnyl, aki egy , Okczyl barátjába volt szerelmes, egy zeneszerzo´´ no´´vendékbe.

Pedig Okczyl – s ezt meg is mondta a csellista lány osztájtárno´´jének – hogy el tudná vele is képzelni az életét.

De ojannyira barátok lettek, hogy nagy sétáket tettek, nagyon sokban megértették egymást.

Amikor as lány szu´´lei feljo´´ttek a fo´´városba , megro´´ko´´nyo´´dtek :”L/nyom, hiszen mindenki azt fogja joggal hinni, hogy Okczyllar jársz, so´´tt azt fogja mindenki hinni, hogy o´´ a vo´´legényed”

A csellista lány ojanyira tisztelte Okczylt, oj nagy koponyának tartotta, hogy egyenessen azon keresztu´´l mért le másokat, hiogy mij véleményen vannak Okczylro´´l.

Ha valaski debilnek, o´´ru´´ltnek, senkinek tartotta Okczylt – s nagyon sokan voltak ijenek, a to´´bbség – akkor az o´´szmében ezek is debilek, senkik voltak, nyomorékokká su´´jedtek le.

Ha valakki rendkívu´´l okosnak tartotta Okczylt, akkor az az o´´ szemében is okosnak számított.

————————

Nem sokkal késo´´bb.

Okczyl magyarázza a csellista lánynak, hogy bizonyára azért vannak problémái a lányokkal , mivel – nagyon enyhénszo´´lva – kissé fura, ku´´lo´´nc a viselkedése.

De a csellista lány oponálva azt magyarázta, hogy szerinte nem ez a baj.

” A ku´´lso´´dben van valami, amit útálnak a lányok, ami visszataszíto´an hat rájuk, valami gyerekse, kisfiäús.”

Okczyl:” ,,,de hiszen as lányoknak éppenséggel tetszenek as kisfiús fiúk…”

A csellista lány: “… igen, de másképpen, benned ez valasmi grotszku´´l, valo´ban gyerekessen hato´ vonás, mintha valo´ban gyerek lennél.”

U.I. Okczyl  to´´bb, mint 40 év után do´´bbent rá, hogy az az általa elnvezett “Ted Kaczynszky szyndroma” megnyilvánulása, de nevezhetnénk a késo´´n szu´´letettek szyndro´májaként is.

S ezt a syndro´mát csak egy amerikasi tudo´s cc. 2010 tájékán írta le, de eme elnevezés, hogy “Ted Kaczynszky syndro´ma”  nélku´´l.

———————

Még egy fontos jellemvonás. (161)

U´gy a fo´´városban, mint egyebu´´tt , számtalanszor mondták Okczylnak, hogy ojan mint ha kiesett volna eme korbo´l, mintha a századfordúlo´bol visszamaradt o´´sko´´vu´´let lenne – s ne is menjen a fiatalok mulatozo´ táraságaiba, mivel vagy rendo´´rnek, vagy elmaradott kispolgárnak hinnék.

Ezt még elo´´segítatte az a tény is, hogy az anyja, aki továbbra is kisgyerekként kezelte az immár 23-26 éves Okczylt , szu´´rke, o´´reges elavúlt , abszolút divattalanruhákba o´´lto´´ztette o´´tet.

 

—————————-

PC – I (rapsodia 2)

AD1/ 1931 A szovjetúnio´ – Gorkij. (0)

Az amerikai segíto´´ munkások és mérno´´ko´´k negyede.

Az utcán játszanak az amerikai gyermekek, de ko´´ztu´´k van a kis Sanyika is, aki már addig habár  to´´rve , de beszélgethet velu´´k angolúl. Persze o´´k is tudnak, s a Sanyiika is , némileg oroszúl.

Egyu´´tt footbaloznak, s lelkesen beszélnek arro´l, hogy mennyire tetszik nekik az , ami az új szovjetúnio´ban to´´rténik.

Persze sokat bdeszélnek Sanyikának az amerikai életmo´dro´l.

Sanyika megjegyzi :

“Tudjátok… én is csaknem Amerikában szu´´lettem… de végu´´l is a hazánkba, Csechszlovákiába ko´´lto´´ztu´´nk vissza. ”

Az amerikai gyerekek o´´t hol Alexnek, hol Szasának, hol meg Sanyinak hívják.

———————————–

1933 júl. 21. Megérkezik Johann a box mérko´´zésre, a haja szo´´kére festve, a teste fehér lisztporral bvehintve.

“Mi van veled?”

“Hogy mi?- Végre én is ária vagyok.”

Ekkor oda megy hozzá egy fura férfi :

“Waltráczko-Waltsokheresz vagyok s segíteni jo´´ttem.

Amerikában sok cigány rokona él s ismerik azt a zseniállis serbet, aki a csoda fegyvereken dolgozik.

Nos megtudná to´´lu´´k eme fegyvereket szerezni s – éns segítenék neked aktiválni o´´ket – általuk kiirtani az egész német gadzso-bagázst.!”

“Hogy én népirtást? – soha!”

“Jo´l gondolja meg, mostanto´l kezdve csak veszíteni fog, eltiltják a boxto´l, a fronton hiába excellál, lefokozzák, táborba viszik kiherélik s végu´´l laspátokkal agyonverik.”

Akkor sem csinállok népirtást – vállalom a ko´´zo´´sséget a roma sorstestvéreimmal.”

 

————————————

TK1/ USA 1961. Egyetemi (41)diákok vesznek részt egy érdekes kísérletben :

Keresztu´´l mennek egy sokfázisos teszten, ami azt a célt szolgálja, hogy a vezeto´´ psycholo´´gus megállapítsa, hogy mi kell a jo´ u´´gyno´´knek, spionnak. Azaz mikor s mito´´l omlik o´´ssze s mond cso´´do´´t, akár a legjobb u´´gyno´´k is.

A legto´´bben már 20 22 évesek, de ko´´zo´´ttu´´k van a csak 17 éves Ted Kaczynszky, az ifjú matamatikai és filozo´fiai zseni, kit 2 évvel korábban vettek fo´´l az egyetemre.

Ted  – a kora ellenére- exceláll, mindenben a legkíválo´bb.

Elnevezik ” az , aki betartja a társadalmi normákat”.

A záro´´ teszteken o´´ a legjobb.

Persze senki sem sejti hogy hátra van még egy borzalmas meglepetés.

Kell írniuk magukro´l s világro´l egy értékelést, amiro´´l azután beszélgetni fogna egy értékelo´´vel.

A Tedé a legjobb.

Végu´´l egy – kellemesnek beharangozott – megbeszélésen kelll résztvenniu´´k.

S itt jo´´n a “fekete leves”:

A (50)psycholo´gus megbízta a beszélo´´ partnert – hogy kideru´´ljo´´n, hogy  a jo´´vendo´´beli spionok mennyiben lesznek képesek kibírni  a borzalmas meglepetéseket – , hogy semmize, nullázza ki, gúnyolja ki, alázza meg a megbeszélésen, értékeléssen résztvevo´´ partnereket.

A legjobban Tedet, mivel o´´ excellált a legkíválo´bban. .

“Te egy  senkiházi nulla vagy , nem éredemled meg egyáltalán , hogy éljél.”

Mindenki o´´sszeomlik, de legjobban Ted.

Allig tudják felszedni ” a padlo´ro´l”.

Teljessen szinte ko´mába esett.

Végu´´l is váratlanúl gyorsan o´´sszeszedi magát s másnap már fojtatja az egyetemi tanulmányait.

———————-

1002 Austria. Iskola. (61)

A 13 éves Adolfot ko´´ru´´lveszik a diáktársai s moho´n “sikanálják”.

Adolf észreveszi, hogy to´´bbnyire zsido´ szármaszásúak. :

Hu´´lye Adolf, o´´ko´´r Adolf!”

———————–

Valahol ausztria 1904. Gymnázium.

Adolf (66)rajzokat készít, grafika, színes ceruzák, itt- ott aquarel.

Odamegy egy tanár :”Nocsak, nocsak… egészen u´´gyesek, de még sokat  kell tanúlnod.”

Odébb megy , de oparohannak a diák  társaid:

“Micsoda hu´´jeség… csak tán nem akarsz “festo´´ ” lenni…”mu´´vész”?”

Adolf észreveszi, hogy to´´bbségu´´k zsido´:

“Miért ne lehetnék… Igenis festo´´mu´´vész leszek!”

A diákok hangossan ro´´ho´´gnek és (73)széttépik a rajzokat. :

“Na itt vasn neked… nesze neked te “nagy mu´´vész”.

Adolf o´´sszesik. (74)

Odarohannak  a tanárok s felsegítik.

 

———————-

AD2/ Sanyi immár 17 éves s ko´´zépiskolába (78)jár.

Berohan az apa.:

” Rohanunk haza Csechszlovákiába, mivel itt nincsen biztonságban az életu´´nk, A Bucharín per o´ta úgy hullanak s tu´´nnek el az emberek, mintha mindez gyári futo´szallagon zajlana le..

Azonnal csomagoljatok… csak a legszu´´kségesebbeket… mert lehet… hogy… holnap már… szibériába visznek… vagy ami még …rosszabb… a bito´fára… s a … temeto´´be….”

“…dehát akkor apa… ez milyen demokrácia…?ô

“.Hát látod kisfiam… hogy mijen…”

“…no hát én nem ijet szeretnék… igazi szocialista demokráciát…”

 

—————————-

AM2/

1909 – Muir(Miu´´r) Kytiyvel beszélget:(91)

” az eljegyzési hiremet ne a társadalmi rubrikában keresd, hanem a gazdasságiban…(mondja gúnyorossan).

——————-

Muir (95) mino´´ségu´´ szenet akar, hogy az acél jobban megedzo´´djék.

—————-

Muir(97) vendéglo´´ben találkozik  So´fiával.

” Ki volt az a no´´, akivel a fojoso´n találkoztál..?”

“So´fia- egy gazdag ember elkényeztetett lánya.

——————-

So´fia és (99)etta (aki egy lázado´ munkásjogi harcosno´´)

“So´fia, miért jársz ezzel a fo´´úri fiúval, hiszen o´´ nem tartozik ko´´zénk?”

So´fia:”O´ -o´´  nem tartozik ko´´zéju´´k , az urak ko´´zé , o´´ más.”

————————

So´fiát (102)ja, hohy Muriellel csalk titokban találkozik.

————————–

Muriel- nézi(105) mikroszko´ppal.

“Az acél belso´´ szefkezetében apro´ repedések vannak… még nagyobb nagyétás kell”

—————-

Márkus(107) keresi a gyermekét  egy hivatalnoknál:

” Ha meg is találjuk , valo´színu´´leg a to´´rvények szerint nem kaphatja vissza a gyermekét.”

 

————-

Az (113)detlen munkások sztrájkmenetet szerveznek, s részvevo´´k egy részét kirúgják, ko´´ztu´´k Violettát, aki aztán – az apjas mlegro´´ko´´nyo´´désére – kocsmában kap állást.

Az egyik strujkvezeto´´ munkásno´´ férjét lelo´´vik.

————-

Miur ko´´veteli a jobb mino´´séget, de ez sokkal drágább.

Az intrikusok pro´bálnak keresni valamit ellene.:

“Ki kell o´´t minden áron rúgni!

Ráadásúl úgy néz ki, hogy már-már védi a lázado´ munkásokat.”

—————

A kocsmában (124)kideru´´l, hogy egy lányba két munkás szerelmes, az egyik tisztességes a másik apro´ tolvaj.

E´ppen o´´t keresik a lázado´,  – “o´´s  IRA – gerillák . Megtalálják s felesketik a hu´´ségra

” Te leszel az észak írországot  felszabadíto´ titkos hadsereg ujjabb katonája.”

————–

Doktor (126)Miur felhívja a figyelmét a vezeto´´ségnek :

“Vagy ketto´´s fenék kell az új hajo´nak, vagy felhevu´´lt állapotú nittelés.. Ahogyan a hadihajo´knál teszik.”

Az igazgato´:” Miurnak igaza van… valamit tennu´´nk kell… de a részvénytársaság ellene lesz.”

—————-

A (128)munkásoknak csak éhbért fizetnek, ko´´vetelik as magasabb bért, ku´´lo´´nben sztrájkba kezdenek.

Az igazgato´sági u´´lésen ez nagy probléma. Az igazgato´ elismeri, hogy a munkások ko´´vetelése jogos, s nem lehet o´´ket kidobni, mert nem készu´´l el idejében a hajo´.

” Felelo´´séget kell válalnom a hajo´ért is, de a munkásokért is.”

A vezeto´´ség leszavazza.

A munkások sztrájkolnak, a vezeto´´ség nem enged.

Az igazgato´ felkéri Miu´´rt , hogy pro´báljon ko´´zvetíteni a munkásokhoz.

Miou´´r felkéri So´fíát a ko´´zvetítésre.

Egyes munkáscsaládoknak már nincs mit ennie. Az ido´´sebbek hejtelenítik a strájkot.

Ku´´lo´´ssen Michael családjában, ahol Michael a strájk vezeto´´.

So´fia ko´´zvetít Michaelhez, de a no´´i o´´zvegy nem hisz neki:”Ez hátha csak kelepce.”

Végu´´l is létrejo´´n a strájkvezeto´´ és a lord Pyry, az igazgato´ ko´´zo´´tti némi, ideiglenes egyezség.

Lord Pyry bejelenti :

“Megegyezhetnénk, én felemelem a béreiket, de o´´no´´k kitanítják az új  munkásokat s ido´´ben befejezik a munkát.

——————-

Kytyt (135)végu´´l is eljegyzi a kikent-kifent ficsúr  – ahogy Kyty mondja gúnyossan , egy “jo´ u´´zletet ko´´to´´ttek(aki persze mit sem sejt kyti legújabb titkos ténykedéseiro´´l, válakozásairo´l.)”.

Kytyt mindúntalanúl érdekli, hogy ki lehet Miu´´r rejtett szerelme.

—————

A (137)németek, az angolok régi ellenségei , titokban fegyvert adnak el az o´´s “IRA” tagoknak.  Az új “IRA” tagot felveszik az egyik ko´´zeli erdo´´ben.

—————

So´fia és Miu´´r elmennek a tengerpartra kirándulni.

Este végre egymáséi lezsnek , szeretkeznek.

———-

A(146)z intrikusok beszédjét kintro´´l lehalgatja Kyty (Bent az apja a ficsúr férje, egy Miu´´r ellenes lord).

Az u´´lésen  nem as Miu´´r javaslatairo´l esik szo´  , hanemarro´l,  hogy ki is valo´jában Miu´´r.

Le akarják váltani. s o´´sszevesznek lord Pyryvel.

Lord Pyry : “Az a fontos, hogy mijen szakérto´´ s nem az , hogy katolikus”

A to´´bbiek:” Ki kell o´´t tenni.”

Lord Pyry ezt be is jelenti – kénytelen, kelletlen Miuí´rnek.

Lord Pyry bejelenti a társaságnak:

“(149v)Nagyon buta elhatatározást tettu´´nk , ezt még nagyon megfogjuk bánni”

Az irodában gúnyolják Miu´´rt az angolpárti munkatársak. A lázado´ munkás o´´zvegy – s Sofia – lelkessen halgatja mindezt, majd amikor nagyon megalázo´an beszél a felettese a katolikusokro´l, leo´´ntik tintával:

” (155v)Gazember”.

“(156v)Micsoda… ki vannak  rúgva.”

————-

Az (157)o´´s “IRA” tag volt munkás titokban találkozgat a szerelmével, kint az erdo´´ben. A volt munkás apro´ spion munkára kéri fo´´l a szerelmét.

————-

A silvestri (159)apa megtudja, hogy a lánya titokban Miu´´rrel jár:

“Mond azt , hogy nem adtad neki a legértékesebbet… mond?

S a keze u´´tésre emeli.

So´fia csak halgat.

——————-

Londonban (163)bemutatják Miu´´rt az ifjú Lord Churchilnak.

“Sokat hallottam magáro´l , sok jo´t , doktor  Miu´´r.”

“Az bizony ( – szo´lal meg mellettu´´k egy hosszú barnas kasbátos férfi – ), … (mintegy magában, de Miuí´r halja ) de valami készu´´lo´´ben van… ami valami másként fu´´gg o´´ssze a készu´´lo´´ hajo´val , ahogyan gondolnánk… talán Lord Churchillal, de sokkal késo´´bb, talán a pincében régo´ta elrejtett maradék o´cska bádog figurával  fu´´ggne o´´ssze?”

—————–

Kyty (168-69)ott hagyta a ficsúr férjét és táncosno´´ként lép fo´´l Londonban – kissé más identitással, miután az apja kirúgta.

Bejo´´n hozzá Miu´´r s bevalja, hogy van egy nagy szerelme.

——————

A volt (172)munkás, ma titkos elo´´ “IRA” tag a moziban találkozik a szerelmével, aki gyermeket vár to´´le.

Odajo´´n a rendo´´rség s el akarja fogni, de o´´ elszo´´kik.

 

———————

LS1/ 1945 A´prilisa .

Bejo´´n(179) Ludvík. A to´´bbiek haptákba vágják magukat.

” Csakhamar megyu´´nk haza, tábornok elvtárs..”

Ludvík leinti o´´ket :

“Ez nagyon jo´, s még jobb lesz, ha a szociaslizmuíst kezdju´´k építeni a megujhodott Csechszlovákoában… de atto´l félek, nehogy ezt a szo´´rnyu´´, brutállis , gyilkos, embertelen változatát ero´´szakolják reánk… ezt mindenféleképpen meg kell akadájozni…”

Odaszo´ll az egyik barátjához, halkan, suttogva:

…ez a volt klérus no´´vendék nem kényszerítheti reánk az o´´ által létrehozott,  itteni diktatúráját…”

Majd hangossan:” Nálunk demokratikus szocializmuszt kell építeni…”

A to´´bbiek:”… mi is így gondoljuk tábornok elvtárs…!”

———————————-

Alex-Nanara1/

Ido´´pont: 2553 – Egy (186)világ zajto´l messzebb távolabb lévo´´ kutato´ intézetben dolgozik Alex, ki zseniállis ifjú tudo´s. Egy  vidéki, eldugott hejen van az intézet  szép erdei ko´´rnyezetben, hegyek ko´´zo´´tt.

Alex igen félénk a no´´kkel szemben, ráadásúl  egyxkissé fura a viselkedése is, igen gyerekes, mivel szántszándékkal a szu´´lei mesterségessen késeltették a szu´´lést annak idején, hogy a fiuk zsniállis lehessen – de válalván ezáltal azon vonásokat , amiket jo´val korábban úgy nevweztek , hogy Ted Kasynszky syndroma” veszéje s a velejáro´ áldatlan állapotok sokasága  : “Indigo´ gyermek”, sohasem felno´´vo´´ “helikoptér” ifjú, ADSL gyermek, hyperaktív, de a lányokkasl szemben u´´gyetlen, a belu´´lro´´l kisugárzo´ gyermeteg jellege miatt visszataszíto´ a korabli lányok számára.

Alex – mivel késo´´n fejlo´´do´´, de annál hevesebb , ido´´nként már-már perv erz, sexualitással rendelkezett –  to´´bbszo´´r pro´bálkozott ko´´zeledni a lányokhoz, de azok rendre-mo´dra (némejiku´´k igen durván )visszautasították, mondván, kinek kéne ij nyim-nyám fura ember.

Tudta, hogy a nagyobb városokban már elterjedtek a nanit lények, ko´´ztu´´k sok szép -( állíto´lag akárcsak mint  – sexuállis partner) lány is , mint a nagy ko´´zpontokban kisegíto´´ nanitlények leány változatai, , kiket úgy kreáltak, mint klassikusan szép, pubertáskorabeli , szinte még kislányos arcú lényeket.

Itt-ott látott a hollografikus világkereso´´n át néhányat – csodállatossan néztek ki.

De a materiállo´zo´, to´´bbvtízezer vagy to´´bbmillio´ sD-s technolo´gia mu´´ko´´dtetése, csak a nagy ko´´zpontokban volt egyelo´´re lehetséges.

De itt, mintha megállt volna a világ, habár az amin dolgozott, abszolút csúcs tudomány.

Ekkor érkezett egy   – a dro´t nélku´´li, elektromagnetikus- morfikus mezo´´n át (mert azért eme technolo´gia már itt is megjelent, eme világvégi hejségben)  – hogy egy ido´´re az egyik  – egyesu´´ltvilágállambeli  – fo´´városba hívják tudományos kutato´ munkára.

—————————–

A doktor és John. (200)

A doktor: “atto´l félek, hogy az alien invadersek még esetleg valamit kipro´bálhatnak:

A már megto´´rtént to´´rténelemnek, az egyes kritikus pillanatokban más irányt is adhatnak, azaz mindkét irány egyaránt érvényes lanna a quantum megktto´´zo´´dés értelmében. s avégett csinálnák, hogy kipro´bálják az egyes alternatívákat. ”

“Miért nevet?”

“Mert lehetséges, hogy esetleg a másik alternatíva egy jobb irányt is adhatna az emberiségnek… na persze akár vérfu´´rdo´´t is okozhat , pusztulást.

ez egy igen nagy morális kérdés, a kritikus pillanatban mi a hejesebb… példáúl ellenállani a rossznak, gazságnak, zsarnokságnak – kozkáztatván ezzel sok-sok ember életeket, vagy meghunyászkodni alamuszi mo´don???”

—————–

Moskva 1941 július (208)

A rádio´bo´l Stálin hangja:

“Elvtársak! A betolakosás teljességgel to´´rvénytelen. A´ljatok ellen. O´´ssznépi ellenállásra szo´´lítalak titeket. Alkossatok partizán egységeket.. U´´zzétek ki a betolakodo´kat.!”

(Megjegy.: Tudjuk hogy hogyan ért véget – a betolaskodo´k végu´´l is kénytelenek voltak engedni.)

———————

1979 Afganistán. A nem hivatalos rádio´ :

Mudzsahedinek! Testvérek

A betolakosás teljességgel to´´rvénytelen. A´ljatok ellen. O´´ssznépi ellenállásra szo´´lítalak titeket. Alkossatok partizán egységeket.. U´´zzétek ki a betolakodo´kat.!”

Megjegy.: Tudjuk hogy hogyan ért véget – a betolakodo´k végu´´l is kénytelenek voltak engedni.)

 

———————-

Moskva 1991 aug. 19.

A fehér ház elo´´tt a barátai mindenáron le akarják beszélni Borisz Nikolájevičet arro´l, amire készu´´l.:

Borisz Nikoljáveič ! Ezt semmiféleképpen ne tedd,  lelo´´nek, s még sok itt jelôenlévo´´ sok százeres to´´meget, anyákat gyerekekkel. Vérfu´´rdo´´ lesz. Nwe tedd!”

Mindhiába. Borisz feltápászkodik a tankra, ko´´zben odasúgja a katonának:

“Ti nem vagytok az ellenségeink, ti nem tehettek semmiro´´l sem.”

Majd a tankro´l:

Elvtárskak- Polgártársak!

Mivel a TV és a rádio´ elérhetetlen a számomra, kénytelen vagyok imígyen szo´llani hozzátok.

Az úgynevezett bizotság teljességgel to´´rvénytelen. A to´´rvényes elno´´k nem végezheti a feladatait.

Ne engedjetek! A´ljatok ellen!”

(Megjegy.: Tudjuk hogy hogyan ért véget – a pucsiszták  végu´´l is kénytelenek voltak engedni.)

—————–

Budapest 1956 nov. 4. korareggel.

A parlament  elo´´tt a barátai mindenáron le akarják beszélni Imre bácsit arro´l, amire készu´´l.:

Imre bácsi ! Ezt semmiféleképpen ne tedd,  lelo´´nek, s még sok itt jelenlévo´´ sok százeres to´´meget, anyákat gyerekekkel. Vérfu´´rdo´´ lesz. Ne tedd!”

Mindhiába. Imre bácsi  feltápászkodik a tankra, ko´´zben odasúgja a katonának:

“Ti nem vagytok az ellenségeink, ti nem tehettek semmiro´´l sem.”

Majd a tankro´l:

Elvtársak- Polgártársak!

Mivel  a rádio´ elérhetetlen a számomra, kénytelen vagyok imígyen szo´llani hozzátok

A megszállás  teljességgel to´´rvénytelen. A to´´rvényes parlament és kormáyn ugyan a hején van de akasdájozva van abban, hogy   végezhesse  a feladatait.

Ne engedjetek! A´ljatok ellen!

O´´k nem igazi szocialisták, marxisták – o´´k keméyn bolsevik-stálinisták.

A hadsereg harcban áll. Tehát ti is harcoljatok. Alkossatok partizán egységeket Zoja Kozmodjasnskaja és Oleg kosevoj példáira.

U´´zzétek ki a betolakodo´kat.

Az ENS legitim és to´´rvényes o´´telessége, hogy segítsem eme parányi nemzetországot , mej immár suverén és fu´´ggetlen.

Egy emberként áljon ellen az egész nemzet.  ”

(Megjegy.: Nem tudjuk ,  hogy hogyan ért volna véget – a betolakodo´k kénytelenek lettek volna gyáván meghátrállani(?) – de talán egy megosztás nélku´´li és igazságossabb világ ko´´vetkezhetett volne be – vagy éppen fordítva ???)

—————-

Prága 1968 aug. 21 reggel.

A parlament  elo´´tt a barátai mindenáron le akarják beszélni Dubčeket  bácsit arro´l, amire készu´´l.:

Alex-Sása-Sanyi! Ezt semmiféleképpen ne tedd,  lelo´´nek, s még sok itt jelenlévo´´ sok százeres to´´meget, anyákat gyerekekkel. Vérfu´´rdo´´ lesz. Ne tedd!”

Mindhiába. Sanyi bácsi  feltápászkodik a tankra, ko´´zben megcso´kolja  és odasúgja az orosz katonának  katonának:

“Ti nem vagytok az ellenségeink, ti nem tehettek semmiro´´l sem.”

Majd a tankro´l:

Elvtársak- Polgártársak!

Mivel a TV és a rádio´ elérhetetlen a számomra, kénytelen vagyok imígyen szo´llani hozzátok

A megszállás  teljességgel to´´rvénytelen. A to´´rvényes parlament és kormáyn ugyan a hején van de akasdájozva van abban, hogy   végezhesse  a feladatait.

De a pártbizotság már paralizálva van.

To´´bb leado´állomást széjjel lo´´ttek, ko´´zo´´ttu´´k a kassait is.

Ne engedjetek! A´ljatok ellen!

O´´k nem igazi szocialisták, marxisták – o´´k keméyn bolsevik-stálinisták.

Vegyetek példát a

Zoja Kozmodjasnskaja és Oleg kosevoj útmutatásaibo´l. .

U´´zzétek ki a betolakodo´kat.

Egy emberként áljon ellen az egész nemzet.  ”

(Megjegy.: Nem tudjuk ,  hogy hogyan ért volna véget –  a betolakodo´k kénytelenek lettek volna gyáván meghátrállani (?)- de talán egy megosztás nélku´´li és igazságossabb világ ko´´vetkezhetett volne be – vagy éppen fordítva ???)

(Fo´´l kell tenni a morális kérdést:! Mi a jobb – beho´dolni és beleto´´ro´´dni a zsarnokságba, gazságba, elnyomásba, – vagy ho´´siessen ellenkállani, válalván a véráldozatokat???)

 

 

——————-

AH2/ Mu´´nchen – 1907. A (273)képzo´´mu´´vészeti akadémia.

Felvételi bizotság  – mej javarészt zsido´ származásúakbo´´l áll – kiértékelése.

Elo´´ttu´´k ál Adolf .

“Tisztelt Hitler úr! Sajnos ko´´zo´´lnu´´nk kell o´´nnek, hogy – habár mindenféleképpen van tehetsége – de egyelo´´re nem eléggé felkészu´´lt eme pájára. azonkívu´´l az éretségije sincsen befejezve. ”

—————–

Egy(280) évvel késo´´bb  az iparmu´´vészeti és architektonikus akadémia felvételi bizottsága – mej javarészt zsido´ származásúakbol áll.

“Tisztelet Hitler úr! Habár tehetségesnek találtuk, az elo´´zetes ismeretek és gykorlatok, tapasztalatok hiányai miatt sajnos eltanácsiltuk az skadémiáro´l. Nagyon sajnáljuk. ”

——————-

Alex-Nanara 2/

Alex utazik a megadott lo´´zpontba.

Egy magasban lévo´´ , lényegében energetikai mezo´´vel o´´sszetertott fény -u´´veg hengerben száguldva egy kényelmes jármu´´ben a henger energetikai mezo´´je által hajtva.

Alex a megérkezik a   gigantikus városba , mej u´´rfelvono´´kkal van o´´sszeko´´tve egy 300 kilométer magasban lévo´´ hatalmas u´´rvárossal.

Alex megtudja a levego´´ben megjeleno´´ tájékoztato´n, hogy úgy az u´´rváros, mint a felvono´ az új biorobotnanit technolo´giával épu´´lt :

Beprogramoznak egy szinte molekuláris méretu´´ bionanitrobotot, amej ezután komplett felépíti a teljes város komplexust, recyklálhato´´ és megszu´´nés után a természetbe teljességgel beépu´´lo´´ anyagokbo´l. Megjegyzésként ko´´zli, hogy valo´színu´´leg erre a technolo´giára gondolt az alien názáreti sok ezer évvel azelo´´tt, amikor 3 nap alatt akarta újra építeni a Jeruzsálemi nagy templomot.

Ekkor a felvono´ba oldal u´´rfelvono´n , csatlakozik Leonidas is.

Egyu´´tt utaznak.

Leonidas(298) az egyik világvezeto´´  – mégpeig a sok irányzat ko´´zu´´l a szabadakaratot és a humanizmust  kevésbé preferállo´ irányzatok egyikét képviseli, mint a legfo´´bb vezeto´´k egyike.

Lent és fo´´nt két-két nanit lény-lány  irányítja a felvono´kat.

Leonidas:” Jo´, hogy vannak eme nanitlények… sokkal jobban mu´´ko´´dik minden…”

Alex : De  egyenrangúvá kell o´´ket tenni, elfogadni végre, hogy o´´k is , hozzánk hasonlo´ emberi lények. ”

Leonidas:”…Még hogy micsoda?… Hiszen ezek csak gépek … szolgálnak… majd a technolo´giább részeiket újra hasznosítjuk, a biolo´giaibbat meg ételnek használjul fo´´l…

Ij nézeteket csak a titkkos emberi és nanit lázado´k állítanak…”

Alex::… ez embertelenség…”

Leonidas:”…de hiszen esek nem emberek…persze a no´´i nanitok csodaszépek… alkalmasok mindenféle , perverz sexre is…!”

Alex:”…no ez rád jellemzo´´… ojan vagy , mint egy diktátor…”

Fo´´lérkeznek, 0(301-302)Leonidas az egyik irányba megy , de Alex megáll egy pillanatra, mivel csodaszép szemeivel reá nézett a liftkezelo´´ nanit leányzo´.

Alex – habár ,ár jo´val elmúlt 30 éves – nem volt soha no´´je , nem járt senkivel – oda megy hozzá:(305)

“(305v)csodaszép leány !”

A nanit lány:

“..(v).hogy micsoda… úgy beszél velem… mint ha ember lennék…”

Alex:

“(306v)…Hogy hívjalak?”

A leányzo´:”Nanarának hívnak itt…”

Alex: “…csodaszép neved van tu´´ndér leány..”

Nanara :”(307v)…soha sem voltál még lánnyal?”

Alex:”… ezt meg honnan érzed ..empátiád van?””

Nanara:”…emberibbé fejlo´´dtu´´nk…érzo´´..gyo´´ngéd lényekké…!”

Alex:”… (311-b)na hát ez…”

Nanara :”…(b)de látom, hogy már hívnak… itt van a név kártya elektronikus sugárképem…”

Megjelenik a levego´´ben a kép s Nanara rányomja Alex kisujjára.

Alex ott, ahonnan jo´´tt nem látott még ijesmit.

Nanara :”Bármikor megdo´´rzso´´lo´´d as kis ujjadat, megjelenik a kárty, rajta az adataimmal és a képemmel a levego´´ben , mint fénysugárban.”

—————————–

SA1/ Chille (316)A jo´´vendo´´ elno´´k , Alende a családja ko´´rében s a barátaival egy elegáns étteremben .

A barátok – mind arisztokraták :

“Ugyan már Alinde, te mijen baloldali vagy, hiszen a legkifinomúltabb arisztokrata életedet éled, arisztokrata allu´´ro´´kkel, szép no´´kkel, a legelegánsabb hotelekben, a legdrágább konyakokka,?”

Alinde: ” E´n nem vagyok komunista!- a Ribera az , no meg talán a Picasso””

A barátok:(nevetnek)

” – úgy vagy te “komunista”, akárcsak as Ribéra, s a Picasso- o´´k is úgy viselkednek , mint az arisztokraták…ha-ha-ha”

Allende :”De ezt a csodaszép országot igazándibo´l csakis egy ero´´s balko´´zép, vagy méginkább baloldali, a néppel egyu´´tt érzo´´ vezetés tudja csak felvirágoztatni.”

(Vége a PC I-nek)

——————————–

PC-J (passacaglia – rondo)

OR5:

Okczyl diploma koncert éve: Soksk szerint kívállo´an interpretálva, de technikailag (Okczyl ezekben az években nem csak hogy allig komponált, szinte véglegessen nem – hanem allig gyakorolt a zongorán, azaz a diploma koncert elo´´tt cc. 10 napig, napi 8-10 o´rákat.) igen sok hiányozni valo´kkal ( Bach-a moll preludium és fúga az elso´´ fu´´zetbo´´l, Hajdn Es dúr szonáta, schubert – a moll szonáta, Liszt Dante szonáta, Skrjabin op. 74) – as tanárai szerint ritkán hallani ily magával ragado´ , elméju´´lt elo´´adásokat.

A diplámázási(0) év utáni szeptember 23.

O/kczylnak eddig, – beleszámítva a teljessen “pláto´i”, távoli szerelmeket is – cc. 22 leány “kapcsolata” volt.

Elo´´re tudta, hogy a 23. lesz a végzetes, s hogy H.E. . -(Haetere Esmeralda a Faustusbo´l) névre fog hallgatni
Az apjával egy iskola meletti (ahol az apja igazgato´ volt)kis házban megismerkedett egy ott lako´ no´´vel, s mellette volt egy még csak allig 18 éves lány – aki nem is, meg igen is  – némileg talán tetszhetett volna Okczylnak.

Szo´ba keru´´lt az is, hiogy esetleg találkozhatnának még, persze ez csak úgy , mintha el sem hangzott volna.

Másnap az apja felkiabált a manzardban tarto´zkodo´ Okczylnak :

“…miért nem hívtad a lányt, hiszen várta a hívásodat.?””

Okczyl:”…nem volt megbszélve… hogyan is hívják?”

Az apa:”Akirewa Tawrohowszky – de a hivatalossan bejegyzett nev Hakirewa Etawrohowszky  (visszafelé Erika Horvát)”

Ekkor Okczyl rádo´´bbent , hogy o´´ az , ez lett kivállasztva, hiszen nem volt semmi sem megbeszélve s mégis csak találkozni akar velem..

Ráadásúl H.E. és a huszonharmadik!.

———————-

Akkoriban (17)Okczyl hosszú ido´´re abbahagyta a komponálást , szinte to´´bb, mint 10 évre, s ráadásúl még mindég nem érte uto´ a kort,( még szinte csak valhol Scho´´nberg, Berg ko´´zo´´tt értette a zenei szerkezeteket, de pl. a Mo´zest és a Jakobsleitert még nem, Webernt allig, szinte nem), valamint a – akkor még e szavakat nem ismervén – polysistémos, poliegyéniségu´´ komponállásro´l nem tudott, illetve a beláthatatlanságba vesztek  eme leheto´´ség realitásai.

————

Megto´´rtént(25) az elso´´ randevú Akirevával, azonnal cso´kolo´dzásokkal, stb. de ( a nászéjtszakáig)
valo´di sex nélku´´l. –

Akireva (33)nem túlságossan tetszett neki, persze azért is, mivel Okczylnak az ojan nagyon no´´ies, lányos, szinte kislányossan o´´lto´´zko´´do´´, de ugyanakkor naívan csábossan viselkedo´´, naív kurva típusok tetszettek  – valo´színu´´leg azért, mert gyermekkorában az édesanyja o´´lto´´zko´´do´´tt így, az akkori csábossan no´´ies divat szerint – , Akireva viszont az akkor divatos, chuligánossa rangasz, és szu´´rke, primitíven mondén divatokat ko´´vette.

Késo´´bb(41) Okczylnak sikeru´´lt rávennie Akirevát, hogy az o´´ képzetei szerint o´´lto´´zko´´djo´´n és viselkedjen, legalábbis ido´´nként, mint egy tu´´ndéri kisleány, csábos, kissé boszorkányos, illetve kilslányos ku´´lso´´vel.

De (49)végu´´l is o´´ru´´lt, hogy végre úgymond “komoj” tarto´s s sok sexel kecsegtato´ kapcsolata van  –  az elso´´ s a to´´bbi, állando´an, naponta (habár akkor Okczyl egy 300 km.-re lévo´´ egyetemen tanított zeneelméleti tantárgyakat, de hetente látogatott haza), fojamatossan – s csakhasmar kideru´´lt, hogy Akireva (lehet, hogy az anyja keríto´´ tehetsége révén) hajlando´ lesz feleségu´´l menni hozzá s valamint hajlado´ lesz Okczyl speciállis sexuállis fantáziáit kielégíteni.

Persze ezt Akireva  – ni meg fo´´ként a (volt bordéjházi kasszírno´´ ankyja , “Weberné numero´ zwei”) rafinált és ordenáré anyja – rafináltan a házassági feltétel teljesu´´léséig húzta ki.

Eljegyzés (57)titokban, mivel Okczyl anyja katego´´rikussan akadájozta a kapcsolatot .

Tavasz fojamán to´´bb Dosztojevszkij regénybe illo´´ képtelen szituácio´k fojamata.

Majd mire Okczyl ténylegessen szerelmes lett Akirevába a ko´´vetkezo´´ év májusára, Akireva anyja szétverte az eljegyzést és o´´sszeismertette ismét o´´t Akireva egy volt szerelmével, egy mozdonyvezeto´´vel.

Egy ho´nap után, minek után Akirevaa titokben Okczyllel is találkozott, a mozdonyvezeto´´ felkérte O/kczylt, hogy mindketten hagyják ott a csapodár Akirevát, s kezet adtak rá.

Okczyl kéznyujtása “júdás” kéznyujtás volt  (vagy Brezsnyev-dubček “cso´k”) , mivel belu´´lro´´l – egy tisztes erko´´lcsu´´´szempontbo´l nézve galád mo´don – o´´ro´´mujjongott, hogy még aznap este Akirevával lehet, aki csak az o´´vé lesz.

S valo´ban, (65)este egy so´´tét sikátorban ismét eljegyezték egymást.

A nyáron a sex remény húzás egyre csak fokozo´dott, Akireva egyre inkább
Okczyl elképzelései szerint o´´lto´´zjko´´do´´tt, s egyre inkább csábítgatta O/kczylt.

Például ojasmi is megto´´rtént, hogy – az akkor még jio´részt hagyományossan vallásos – Okczylt   rávette (no persze Okczyl nagyon is élvezte a perverz szituácio´t)

arra, hogy u´´ljenek a temeto´´ egy eldugott hején fényes nappal egy keresztre egymással  szemben s mímeljenek ko´´zo´´su´´lést.

S amikor ezt meglátta egy távolabb  tarto´zkodo´ fent ing nélku´´li kispolgár, s elkezdett u´´vo´´lto´´zni reájuk, akkor Akireva azt kiabálta neki hogy :”čo ti polonahý chuj!” – “mi van te félmeztelen fasz?”

—————-

Kitéro´´: Okczyl(73) mindvégig érezte, hogy ez nem lesz, nem leehet (!!!) egy tarto´s kapcsolat, neki csak arra kelett, hogy végérvényessen megno´´vekedjék a no´´k iránti o´´nbizalama.

Az egészet kissé o´´ irányította – hogy akireva legyen a “Haetera Esmeralda ” az életében.

Lelke méjén érezte, hogy valo´jában – se ez az egészben az o´´rdo´´gi., “Thomas Manni” , hogy  nem Akireva szedi o´´t rá, hanem o´´, Okczyl , szedi rá Akirevát.

——————————————–

Akireva(81) kihangsújozta Okczyl elo´´tt a (állíto´lagos ) mistikus, “démonikus”, boszorkányos jellegét, amito´´l Okczyl egy kissé megijedt, de másfelo´´l ropant izgatta o´´t , (erotikussan is!). – s megero´´sítette o´´t abban a “hátha” hitben, hogy Akirevát talán a “kurafi” ku´´ldte, amojan “Haetera Esmeraldaként”- mintegy válaszként a két évvel korábbi, alá nem írt , levelére.

Akireva elo´´zo´´ fiúinak a kezdo´´to´´betu´´i (egy betu´´t megfordítva ) a “Mefisto” nevet adja ki.

A hállo´szobája plafonyján volt egy kis piros folt , ami t képtelenség volt eltu´´ntetni, átfesteni.A gyertya lángot el tudta fojtani a tekintetével. S élvezte, hogy Okczyl mintegy tart to´´le. E´sato´´bi ésato´´bbi.

———————————–

SA2/ 1973 9. eleje. Chille.

Aliende(89) szobája. Aliende telefonáll a pártja ko´´zpontjába. A telefonba kiabáll az egyik szélso´´ baloldali pártvezeto´´:

“(v90)Elno´´k úr, pucsot kell szerveznie a jobb oldal ellen, o´´nnek ez a morális kutya ko´´telessége.

Egy perc múlva Pinochett tábornok , aki akkor még a jo´ barátja, telefonál:

 

“(v93)Elno´´k úr! Haladéktalanúl számolj le a pártod szélso´´ baloldai szárnyával, mert ku´´lo´´nben teljes kháosz lesz az országban, fizetés képtelenség, országválság.!”

Pinochet kétségbeesetten:

” (v98)Istenem! Mit tegyek… két malom  ko´´zo´´tt o´´rlo´´do´´k”

Ekkor telefonáll:

” (b101)Ki kell írni az új elno´´k vállasztásokat szeptember 12-re.”

——————————–

OR6/.

Szeptember 8. házasság . Akireva (105)egész nap izgatja Okczylt, a mini szoknyáját emelgeti, néha nincs rajta bugyi, stb. stb..

A házassági (113)ceremo´nia ko´´zben Okczyl édeanyja szo´´rnyuí´´ botrányt csinál, amit Akireva volt kasszírno´´ anyja soha sem fog megbocsájtani. s bosszút forral az ifjú házasok ellen.

E´jfél után a heji hotelszobában Okczyl ojannyira fel van izgúlva, hogy ido´´ elo´´tti mago´´nmlése to´´rténik. Akireva gyo´´ngéden megnyugtatja nyugtatja, majd ojannyira újra felizgatja Okczylt, hopgy szinte perceken belu´´l , ezúttal már endessen (valo´színu´´leg Okczyl elo´´sszo´´r az életében) , ko´´zo´´su´´lnek

Reggel elutaznak  – minek után Akireva anyja szo´´rnyu´´ cirkuszt csináll a hotelben, úgy hogy az ifjú házasoknak futva kell menniu´´k, meneku´´lve  a buszra – egy Tátrai elegáns  – quasi “Grandhotel-Abgrund -Overlock” – típusú elegáns  -hotelbe, egy toronysarki nagy szobába.

—————-

Megjegyzés: 20  évvel(121) késo´´bb, amikor Okczyl látta David Lynch(akivel szinte egy napon szu´´letet Okczyl – 1946 1.22. – 25.) “Twean-Peaks” filmjét (és sorozatát),  észrevette, hogy a hotel ablak alatt van egy fako´´r, mint a Tw. P-ben , ahonnan be lehet jutni a “démonikus” barlangba.

Valamint az egész hotel emlékeztet St.King “Overlock” hoteljére.

—————-

 

Etto´´l kezdve (129)minden nap (legalább egyszer ) igen bonyolúlt elo´´játékú, “perverz” ko´´zo´´su´´lések sorozataira  keru´´lt sor.

Akireva , a rafinált no´´ként  megjátszotta azt , hogy elcsábítja és megbu´´nteti a rossz kisdiákot a még ártatlan kamasz fiúcskát..

Nagyon lasssan, de nagyon lassan levetko´´zo´´tt (azon o´´lto´´zékekbo´´l, amik nagyon izgatták Okczylt ), majd Okczylt is levetko´´zteti, reálovagol, s apro´ “szadista” cselekedetek ko´´zo´´tt elégíti ki Okczylt.

——————-

9.11. Déltájban. . (145)A leheto´´ leg ku´´lo´´no´´sebbe aktus Akireva és Okczyl ko´´zo´´tt, rengeteg “perverzitásokkal”.Akireva megjátsza a gonosz, szadista kislányt.

————————-

SA3/. Chille 9.11. Déltájban. (149)

Mindenhonnan támadják az elno´´ki palotát. A gramofonon Mozart kis g-moll symfoniája szo´´ll.

Végu´´l is az elno´´k fo´´be lo´´vi magát.

Az utcán kezdik lo´´ni az embereket a katonák.

S az elno´´ki irodában még mindég szo´´ll a kis g-moll symfo´nia.

—————-

OR7/ 9.11. Déltájban.(153) Akireva és Okczyl tombolva ko´´zo´´su´´lnek, mint két tigris ( emlékeztetve az “If ” film híres sex jelenetére). Akireva igazi boszorkánynak néz ki.

———————-

SA4 –  Az (157)utcán szo´´rnyu´´ mészárlás – mindenfelé hullák, a katonák o´´rjo´´ngve szaladgálnask ide- oda, s szinte vaktában lo´´vo´´ldo´´zik le a kétségbeesetten ko´´nyo´´ro´´gnek az életu´´kért.

———————-

Megjegyzés:(161)

Ku´´lo´´s és fantasztikus, de egyes beszédek Okczyl és Akireva ko´´zo´´tt kísérteties hasonlo´sággal megismétlo´´dtek 20 év mkúlva Laura Palmer és James ko´´zo´´tt, ku´´lo´´no´´ssen az utolso´ találkozáskor, Lauara meggyilkolása elo´´tt.

Megjegyzés: Jo´val késo´´bb, amikor már Akireva a gyilkossága  miatt a bo´´rto´´nben felakasztottaq magát, O/kczyl arra ggondolt, hogy ha tu´´ko´´r elo´´t o´´tszor kiejtené Akireva nevét (mint a Candymanban) , akkor Akirreva megjalanne démonikussan (mint Helen Trevornak). Megj.befejezve.

——————————–

OR8/ 9.11.déltájban.

Okczyl :” ezidáig ez volt a legjobb.

Mindez fojtato´dik 17-ig , amikor haza érkeznek.

Ekkor(169) Akireva anyja megakadájoz minden féle érintkezést a két házas ko´´zo´´tt.

Eleinte titokban találkoznak a városi parkban – de semmi sex.

Ezekben az ido´´kben hangzott el ko´´zo´´ttu´´k néhány mondat, amej kísértetiessen megelo´´zte a 20 évvel késo´´bbi film (Yames-Laura ) néhány szinte azonos mondatait, s jeleneteit.

Végu´´l cc. 10. 4-e tájékán némileg megbékél a két anya s újra indúl a sex.

U´gy  15 tájékán Okczyl végre ténylegessen szerelmes lesz Akirevába, mondhatno´k, hogy szereti, mint egy feleséget.

Végu´´l is sikeru´´l Okczylnek állást s ko´´zo´´s lakást szereznie Akirevának az egyetemi városban.

Hétfo´´n, (177)10.15. én halja a másik szobábo´l, hogy Akireva parázs mo´don veszekedik a volt kasszírno´´ anyjávasl:

“Szeretm o´´t …és uítána megyek…”

“Lányom!… a végzetedbe rohansz… nem engedem, hogyx Okczyl után menjél!”

“Menj a picsába… szeretm Okczylt… s csakazértis vele fogok élni!” s bevágja az ajto´t.

Akireva (185egyre szomorúbb lesz , mintha valamit sejtene.

Pedig nagyon szeretne boldog lenni. ;

Szerdán , (193)a munka hején .

Okczyl még kap egy su´´rgo´´nyt  Akireváto´l, hogy “Jo´´vo´´k s nagyon szeretlek!”

Másnap reggel újjabb su´´rgony:”Este érkezek, nagyon, de nagyon szeretlek.”

A postásnéni is megjegyzei: ” Nahát a maga felesége nagyon szeretheti magát, legyen erre bu´´szke és legyen boldog.”

Okczyl (ismét) a Tristánt hallgatja , illetve zongorázza, igazán szeretve Akirevát.

—————-

De nem érkezikmeg este, sem   s másnap délelo´´tt sem. .

Ekkor megtuídja, hogy Akireva anyja , hopgy végleg szétverje o´´ket, o´´sszehozta Akirevát egy régebbi nagy szerelmével, tiborral, akibe 16 éves korában halálossan szerelmes volt, s tudat alatt mindég o´´volt a nagy “O´”, habár Tibi egy igazi vad chuligán volt, verekedo´´s krakéler.

Okczyl haza megy, ahol Akireva anyja hisztériássan fogadja: ” A végzetébe rohAnt… végre Tibivel boldog lesz…”

Megérkezik Akireva, jéghidegen (mint Laura Palmer Jamessel egyes jelenetekben) , majd odavágja Okczylnak:

“El sem tudod, hogy most mennyire gyu´´llo´´lek.”

Majd  ekkor odavágja  Okczylnak, hogy:

“sohasem élvezteM a veleD valo´ sexet, csak úgy tettem , mintha élvezném.” .

Okczyl jnagyon is o´l tudta, hogy ez nagyon gyakori a házas és szereto´´i társak ko´´zo´´tt, hogy a no´´csak  tettei az élvezetet.

Okczyl ekkor végleg otthagyja Akirevát – kb-o´´sszesen  23 ko´´zo´´su´´lés után.

—————

Megjegyzés: Okczyl(201) pletyka hírekbo´´l és a bulvársaajto´bo´l értesu´´lt arro´l, hogy Akireva ro´´videssen férjhez ment a régi szerelméhez, akito´´l két ho´nap után elvált, minek után a férje naponta verte , majd ismét férjhez ment egy evangélikus lelkészhez, vele 7 évig élt, kezeltette magát , mert nem lehetett gyermeku´´k. .

Majd a vállás után  vadházasságban élt csaknem 15 évig egy ido´´sebb férfival, akito´´l végre leánya szu´´letett.

Majd ismét férjhez ment, de ro´´vo´´videssen  .-a veje, Akireva és a lánya – meggyilkolták a férjet, s elásták egy erdei kútba, s bejelentették az eltu´´nését.

A rendo´´rség mindent kinyomozott, s mindhárman fejenként 14 évi bo´´rto´´nt kaptak. Akireva – aki addigra egy csúnya , hájas elefánt ku´´lsejére változott – ro´´videssen felakasztotta magát a bo´´rto´´nben .

—————————-

Kitéro´´: Akireva ku´´lseje.: Az alakja eléggé nagy darab volt – s a háta csaknem , hogy “púpos”, gyakran go´´rnyedt, amit még a rangasz,”chuligános o´´lto´´zéke felero´´sített.

Ez – fo´´leg eleinte igen zavarta O/kctzylt s nehezen tudta magát ezen túltenni.

Okczylnak viszont a “kislányos” , rakott szoknyás s feltupírozott gumis karú, “tu´´ndérkés” ruhák tetszettek, ezek hatottak rá erotikussan,  – amit persze Akireva a késo´´bbiek során Okczyl unszolására gyakran felvett.

A haját is  – fo´´leg eleinte – rangaszosan “chuligánossan” hordta, O/kczylnak viszont a “kislányos” frufrus, maslis hajviselet tetszett, az hatott rá erotikussan.

Ezt is késo´´bb alkalmazta AkirevyaOkczyl gyakori unszolására.

Az alkaja ku´´lo´´nben úgymond “perfekt” volt, mint egy Palymat alak, fo´´ként a mellei – mintha to´´bbszo´´ro´´ssen szilikonossak lettek volna, holott  – fo´´leg akkor a hazájukban még ismeretlen volt a silikon betét.

Megjegyzés: A Lidka viszont úgy ruházatilag úgy hajviseletileg to´´kéletessen megfelelet Okczyl izlésének s erotikus fantáziájának, akárcasak V. Marika, v. Gabi, akárcsak késo´´bb Zsuzsika, vagy a Tátrában megismert futo´ ismeretség lánykája.

—————————–

Még egy megjegyzés :

Mondhatná valaki, hogy ez a – s legszebb pillanatban elvágott – házasság túl ro´´vid volt Okczyl számára. Valo´jában ezt csak az gondolhatta, aki szinte egyáltalán nem ismerte Okczylt, azaz – mint mindég a legto´´bb úgynev. “átlagos” ember – csakis felszínessen, hamissan ismerte.

Valo´jában Okczylnek van  oj ku´´lo´´nleges vonása, amej már akkor is eo´´teljes volt, de korral egyre ero´´so´´dik, miszerint nagyon-nagyon su´´rrítve képes átélni valamit.

Egy napos kirándulás (hajo´úttal o´´sszeko´´tve) egy ho´nap élménnyel ér fo´´l – s eredménye egy symfo´nikus ko´´ltemény(A Zadari emlékek 2011-bo´´l).

Miondég kihangsújozta az úgynev. “tájpsycholo´gia” vonását, amit mások nem nagyon értettek, hogy mi ez, hogy érti, de Okczyl hozzá tette, hogy o´´ sem érti, de van, csinálja és komponálja.

(Valamijen doku filmet lát pl. Santori szigetéro´´l, s máris úgy érzi, hogy ténylegessen ott van, ott vacsorázik. Vagy a kertben délelo´´tt a kumulus felho´´ket o´riás , behavazott hegyeknek látja, a kék ég mo´´go´´tt – a ko´´zelben – a csendes o´ceán du´´bo´´ro´´g. )

Jo´´val-jo´val késo´´bb, 2014 után, pl. ha lát valamijen boldog családot, s hogy az apa o´´nfeledten játszhik a kislányával, akkor Okczyl szinte úgy érzi, hogy o´´ játszik a kislánnyl, o´´ az apja.

Azaz az Akirevával átélt szint néhány nap az o´´ szemeiben, emlékeiben egy hosszas, sok évi házassággal ért fo´´l.

———————–

Okczyl lényegében már elo´´re tudta (legkéso´´bb o´´sszel, vagy legalábbis a karácsony eljegyzés alatt) , sejtette, hogy ez csak egy nagyon ro´´vid házasság lesz, legfo´´ljebb 2-3 éves. A célja elso´´sorban az , hogy végre legyen már valami, s amik után no´´vekedik az o´´nbizalma és az aktivitása.

———————

U.I. Akirevához.

Okczyl (209)egy-két nap alatt túltette magát az Akireva szakításon , de rejtve még  2-3 ho´´napig éjjelente álmodott ro´la, mint egy kedves szeretett leánykáro´l.

 

O/kczyl írt a Akireva ko´´zeledo´´ évfordúlo´jához egy “gúny” levelet, ahol , buzgún idézgetett dr. Scho´´n mondásaibo´l Luluro´l, s a Faustusban szereplo´´ ikonokkal ilusztrálta o´´t.

Akireva valo´szinku´´leg megértette – mivel lényegében eléggé értelmes, mu´´velheto´´ valaki volt – s elmagyarázta a primitív anyjának, hogy ez mero´´ gúny, s így visszaku´´ldték Okczylnak a levelet.

(Vége a Pc J )

—————————-

(PC K)

LT2/

Az (0)Anna Karenina írásának végefelé, Leo´ egyre nagyobb útálattal fejezi be a regényt.

Utána elhatározza, hogy soha sem ír to´´bbé.

Mondogatta:

“(1b)Ugyan már… Ki is az az Anna Karenina… talán egy no´´, aki a vonat alá vetette magát,?”

“Menjen a pokolba a regény írás, mu´´vészet, no meg az a pogári, semmihaszon zene, holmi Wágnerek, Beethovenek, meg egyebek…

(5v)…Forradalom kell a muzsiknak!

Lángoljon az orosz hon!”

Majd hirtelen meglát az udvaron 4 fiatal, allig 17 éves parasztleányzo´. :

“(13v)Húúha micsoda pipik.!”

S mint a félo´´ru´´lt kirohan.

Sophia ezt meglátja az ablakbo´l:

“Hova rohansz már megint te vén állat diszno´, nem szégyelled magad… s még az mondja hogy o´´ méjen vallásoso…micsoda szégyen…

…még hogy meg akarja szu´´ntetni a jobbágyságot… már rég megtehette volna… de akkor hiogyan u´´zekedhetne tovább eme szinte még gyermeleányokkal…

…s mindenfelé zybigyermekek… de legalább to´´ro´´dik velu´´k…

… még szerenccse, hogy mindezekro´´l kivu´´l nem tud senki… csak hogy a hu´´je mindezeket megírja a naplo´iban…”

 

———————-

TY2/ Kb. 15 év múlva. (19)Az immáron 65 éves Yefferson, aki akkor már néhány éve az egyesu´´lt államok harmadik elno´´ke, ismét hazalátogatott.

Este bejo´´n hozzá a valamikor néger leány, aki addigra már 20 év fo´´lo´´tti, mondhatno´k elegáns ho´´lgyé vált Thomasz révén, aki gazdaggá tette, habár formállissan úgymond még mindég rabszolga.

Forro´n s nagyon erotikussan megcso´koljia Thomast, majd megszo´lal:

“Hozzam be a fiatal , szinte még gyermek és csábos szép néger lányokat- akiket direkt kiválogattam neked?”

Thomas hevesen felizgúlva:

“O´ Igen”

A leányzo´ :

“S csak o´´k vagy én is csatlakozzak hozzájuk?”

Thomas:

“Talán ma nem, csak o´´k, s holnap után lehet veled egyu´´tt, vagy csak veled”

S ismét cso´kolo´znak, majd a lány – ho´´lgy kimegy.

Kisvártatva(25) bejo´´n – még szinte gyermeklányoknak kinézo´´ – három nagyon szép néger lány:

“Itt vagyunk elno´´k úr, a szolgálatára.”

Majd oda mennek Thomashoz, elkezdik vetko´´ztetni és cso´kolgatni.

Kint a már ho´´lgy asszony halgatja a hangokat.

A lányok vihognak, Thomas kéjessen nyo´´gdécsel.

Majd (32-33)egyszerre csak  lányok vadúl kezdenek táncolni, eredeti afrikábo´l eredeztetheto´´ táncot.

Ko´´zben kiabálnak, sikongatnak, vihognak.

—————–

Kint – miko´´zben bentro´´l kihallatszik a lányok vad tánca – néhány munkás ember, szolga..

” El akrja to´´ro´´lni a rabszolgaságot, vagy legalábbis itt az uradalmán, de hát mio´ta mondogatja ezt.”

A másik:

” Szerintem azért nem lát hozzá, mert akkor nem bagzhat fiatal, szinte még gyermek lányokkal, akkor már tiltaná a to´´rvény s o´´nmaga etikai humánus eszméivel keru´´lne szembe.”

A harmadik:” s most is ide hallatszanak le  a bagzás hangjai … s  mindenfelé zabi-bastard gyermekek to´´mkelegei… ”

Az elo´´bbi:”De legalább nagyon is gondoskodik ro´luk…”

A legelso´´:

” … de megtiltotta mindenkinek, nehogyan kitudo´djonj az, hogy valo´jában ki az apjuk ”

A harmadik:”Mindenfelé a ko´´rnyéken állapotos gyermeklányok… micsoda botrány… micsodas ferto´´… s még hogy o´´ a nagy elno´´k, az emberjogi harcos…”

——————

AH3/ cc.1913.

Adolf (42)éppen fest, s bejo´´nnek hozzá néhányan, vevo´´k és egy szakérto´´.

Mindnyájan:

” O´ ezek nagyon szépek , s modernek is… maga mu´´vész úr nagyon tehetséges…”

Adolf tettetett álszerénységgel:

” O´ igazán szo´ra sem érdemes .”

A – zsido´ – szakérto´´ :

” Taníthatnám o´´nt ingyen, vagy szinte ingyen…”

Adolf :”O´ ennek igazán o´´ru´´lnék.”

————————-

TK2/ Ted Kacsynszky (57)már o´´to´´dik éve egyetemi tanszék vezeto´´, nagyon sikeres.

De egy éjjel o´ta állando´an felkísért az “u´´gyno´´k”kísérlet borzalmas élménye.

Eleinte csak a megalázo´ férfit látta, késo´´bb már az egész stáb ro´´ho´´go´´t rajta :

“Te egy nulla vagy, minden hamis benned, tehetségtelen senki.vagy.”

Még késo´´bb már az álmiban ugyanezeket ismételgetik a tanár kollégái so´´t a diákok is.

Nagyokat ro´´ho´´gnek rajta, gúnyos, lenézo´´ mosojjal illetik o´´t asz egyetem diákjai.

Tedben felmeru´´l, hogy hátha igazuk van, o´´ valo´ban egy abszolút tehetségtelen senki.

Psychiáterno´´ho´´z fordúl segítségért, az egy ido´´re eltu´´nteti a tu´´neteket, de azok visszajo´´nnek, ismét kezelés, egy ideig eredményes, majd minden  visszatér.

A psychiáterno´´ beírja a ko´rlapba, hogy “kezelhetetlen nagyon sújos paranoya.”

—————————————-

AH4/ 1913 A zsido´ (76)magán tanárnál:

Kedves Adolf… azt ajánlom, hogy hagyja abba a festészetet, talán tehetséges, so´´tt bizonyára az, de a témái túl egyoldalúask – német lovagok, parasztlányok , várromok, ko´´zépkori lovag címerek stb.”

Adolf o´´sszeto´´rik s elsírja magát.

A szakérto´´:

” O´ ne csak kedves Adolf… fo´´l a fejjel… hiszen oj sok mindent tehet még…”

Adolf sírva:

“De én nagy festo´´ akarok lenni, a legnagyobb…megakarom festeni a németség eredetét és felemelkedését…!”

A szakérto´´:” Nos én mindenesetre nem tanítom tovább, legalábbis nem ingyen.”

Hitler zokogva  kitámojog.

————————-

BB2/. Erdéj (89)belseje, egy kis falu.

Barto´k Bélához ismét odajo´´n a fura, kidu´´ledt szemuí´´, lázado´, forradalmár arcú férfi, Gerillanescu.:

“Halom, hogy már minden meg van szervezve – (ko´´zben sokatmondo´an hunyorog, fojton fojvást)  – mi is mindent megszerveztu´´nk… már csak egy jelre várunk…”

Béla:”…no de hát… maga meg …miket beszél…?””

Gerill.: ” …tudjuk, amit tudunk… az ám…(s csettint a nyelvével)… no persze magának így kell beszélnie, mivel maga zsenállis konspirállo´…na persze úgy tesz mintha csak amojan kis néprajzi úton lévo´´ kis zeneszerzo´´cske lenne,… de mi tudjuk… amit tudunk , az ám…( s ismét jelento´´sen hunyorít s csettint a nyelvével)…”

Béla :!”… no …de …?”

Gerill.:” … akkor csak én fogok beszélni…

…bejárta az egész vidéket… na persze úgymond néprajzi gyu´´jtés u´´ru´´gy´n (s huncutúl mosojog) … mindent megszervezett… már csak egy gyujto´ jel kell…”

———————————–

RW2/. Richard(129 )még mindég a Parsifalon és egy monumenatállis mu´´vo´´n dolgozik, mejben a germán faj isteni muí´´veket alkot – eme két mu´´vo´´n dolgozik dolgozik. Miko´´zben elképzeli a vágtato´ monumentállis dallamokat.

Bejo´´n a szolga:

Mu´´vész U´r! Keresi o´´nt egy idegen férfi”

Richard :”K´u´´ldje be.”

Bejo´´n (141)egy fura alak ämiko´´zben mindúnbtalan változik az arca, hol szolíd, hol boho´c, hol régi lovag, hol démoni):

Richard:”Ki maga s mi járatban jo´´tt?”

E´n Wált Waltonus vagyok s nagyon messziro´´l jo´´ttem.”

Oda megy az íro´asztalhoz :

“A´– , a Pársifal… ez igen… micsoda zene lesz…hm…

… de van egy ajánlatom…”

Richard :”Ki vele!”

Az idegen:”…I´rjon egy libretto´t s komponálja meg… egy gigantikus operát… mejben kihangsújozza a germán faj abszolút felso´´bbrendu´´ségét hasngsújozza ki, mejnek egyedu´´l kell irányítani a világot, egy egységes világbirodalomban, minejután leigázta s egy szállig kiirtotta az alascsonyabbrendu´´ fajokat…”

Tichard :”… no …de hát… ez képtelenség… abszurdum… …”

Az idegen:”… pedig kedves Richárd… az uto´kora égy fogja értelmezni az ouvrejét…”

Richárd:”… no … de hát… mégis…”

Az idegen:”… (162)s látom, hogy mennyire szereti a fiatal pipiket…de amik itt találhato´ak, azokat elég nehezen gyo´´zi meg s ráadásúl sok pénzébe keru´´lnek…  kedves Richárd … szerzek én magának oj szép, kívánatos 15-16 éves lánnkákat , amiket el sem tud képzelni … akárcsak hármat, négyet is egyszerre…s ingyen…

… na mit szo´l ehez…?”

Richard:”… tudja ez mero´ képtelenség, az amit mond… habár azok a szép ingyen lánykák… (s kéjessen nyalogatja a száját)…

… (170)egyelo´´re távozzon… majd meglátjuk…”

Az idegen távozo´ban:”… de azért jo´l gondolja meg…”

———————————–

OR9/ Okczylnak (182)a fokozott no´´k iránti o´´nbizalma ero´´teljessen megno´´tt, de reá jellemzo´´ paradox mo´don – miszerint a reakcio´i késve ko´´szo´´ntenek be .

Lehetséges, hogy azért, mert késo´´ felno´´tt koráig a szu´´lei tettek meg hejette nagyon sok mindent, s kis reflexei is némileg lassúbbak az átlagnál, (ezért teljességel képtelen volt pl. ping-pong, vagy tenisz játékra, veszéjes volt nála az auto´vezetés- habár , jo´val késo´´bb, 1989-ben vezetési vizsgát tett le – s  ro´´vid ideig vezetett, is de volt egy – 1995-ben – eléggé nagy karambolja, s azo´ta rájo´´tt, hogy nem alkalmas az auto´ vezetésre – ,s a sakkjátékban is inkább levelzo´´ sakkozo´ lehetett volna talán).  -A pozitív leányok iránti férfiúi merészsége  csak szinte egy év múlva jo´´tt meg .

Az 1973-ban to´´rténtek végre meghozták az eredményt (persze cc. 1 éves késésselň – 1974 6. és 12. ho´. ko´´zo´´tt.

Persze akkor még nem sejthette (s még sok-sok év után sem do´´bbent rá ),, hogy az 1975 év kezdete volt a rejtéjes, megmagyarázhatatlan no´´i kapcsolat teljes abszenciájának – mej gyakorlatilag 2016-ig , (so´´tt tovább is  ?) tartott.

Okczyl fo´´leg 2015-16-ban rengeteget to´´rte ennek az okán, de egyik magyarázat (“Ted Kacsynszki  syndroma”, tapasztalatlansága, gátlásosság, stb.,stb.,stb.)sem volt logikus .

Bármennyire is abszurd, de az utobbi ido´´kben a  quntumfyzikábol ismert (s egyre inkább igazolt) hypotézis a magyarázat: Az ido´´ visszafelé hatott, hátra :

Ha Okczyl 1975 – 2015 ko´´zo´´tt családot alapít, akkor sohasem hozta volna végre azt az o´riáísi ouvret, ami a leguto´bbi zeneto´´rténelemben szinte páratlan.

De uhyanez vonkatkozik asrra is, hogy miért maradt végi izolált-ismeretlen (nem ritka példa, fo´´leg J.S.Bach) : Ha 1966 és 1986 ko´´zo´´tt /gamond “befut, akkor egy D kategoriás jelentéktelen zenezerzo´´cske lett volna csak, s valo´színu´´leg csak az országon belu´´l ismert, s lokállis , meinstrímes jelleggel. Sohasem jutott volna el odáig, ahová eljutott 1986 után.

Meg kell jegyeznu´´nk, hogy még ekkor is nagyon, nagyon fiatalnak nézett ki, sokan azt hiotték ro´la, hogy a konzi felvételre készu´´l 15 évesként.

Június (190)végén nagyon tetszett neki egy heji internátusi igen fiatal, 18 éves ,  nevelo´´no´´ – s lám-lám szinte azonnal randevú, cso´kolo´dzás, o´´lelkezés, szinte már-már szeretkezés.

De 8 nap igen forro´ s intenzív kapcsolat után váratlanúl és teljességel érthetetlenu´´  ,a lányka furán kezdett viselkedni (Azt mondogatta, hogy azt mondják neki, az ido´´sebb nevelo´´no´´ társai, hogy csak akkor járjon Okczyllal ha komojan gondolja, mivel o´´ egy komoj fiú)…

Megjegyzés: sokkal késo´´bb, úgy 2016-ban az egyik ido´´ssebb dioákno´´je , amikor sok mindent elmesélt Okczyl neki a korábbi no´´ u´´gyeibo´´l, hogy valo´színu´´leg éppen hogy a ko´´zo´´su´´lést várta volna, s emiatt hagyta o´´t el, illetve Okczyl arra gondolt, hogy a ketto´´ (az ido´´sebb nevelo´´no´´k s az amit 2016-ban a diákno´´je mondott, valahogyan o´´sszefu´´gnek: azaz úhymond  : “Okczyl nem szeretkezik , bizonyára csak akkor, ha jo´l nevelt úri fiúcskaként igen komojra fordúl a kapcsolat”).

Persze az is lehet: hogy ez csak egy hu´´je kifogás  volt, s az is lehet, hogy elo´´zo´´leg volt valakije s csak féltékennyé akarta o´´t tenni Okczyllal.

o de sebaj, még aznap Okczyl o´´sszefutott Zsuzsikával, akinek még csak a nevét sem ismerte, de látásbo´l  roppant tetszett neki, mivel a  kislány az apja által igazgatott ko´´zépiskolába járt az év júniusáig , s éppen 18 éves volt.

Még aznap  randevú, cso´k, s szinte minden.

Egy ho´nap múlva szinte már eljegyzés ( a ko´´rnyék meg volt gyo´´zo´´dve, hogy jegyesek – De Okczyl még formálissan nem volt elválva Akireváto´l) , a szu´´lo´´k is o´´sszejártak.

A baj (198)az volt , hogy Zsuzsika elkispolgárosodott  félparaszt származású volt, s mindúntalan Okczyl szemére vágta azt :

” A ti nagy úri ko´´reitekben bezzeg. így meg úgy .. én csak egy egyszeru´´ parasztlány vagyok…”

Volt egy pillanat amikor, bizonyos értelemben úgymond “igaza” volt:

Volt egy nagy árvíz 1954-ben , Okczyl ott maradt segíteni nékik, (de valo´jában mint “katasztro´fa turista”- amivel évtizedekkel megelo´´zte korát, akárcsak a “Stormchasserel”), s valahogyan Zsuzsika kiérezte ezt, s elborzadt (mivel annak  idején még azt sem tudták, hogy a “katasztro´faturizmus” a fán terem, vagy a kennyére kenik, még talán amerikában is allig-allig létezett).

Végu´´l is Okczyl megelégelte, s ezúttal o´´ hagyta el Zsuzsikát… nem szakított vele, hanem egyszeru´´en nem hívta fo´´l to´´bbé o´´tet telefonon, s nem válaszolt a hívásokra.

Kb. egy ho´nap múlva egy exaltált s neonácista “barátjával” auto´val a Tátrában járt. Ott  – a barátja is – megismerkedett egy , neki rendkívu´´l tetszo´´ leánykával, aki a barátno´´jével volt ( a barátno´´je nemn tetszett neki, de annak a barátja kezdett kurizálni).

Okczyl meglepo´´do´´tt, (s nagyon bu´´szke volt reá), hogy a szerinte jo´val szebb leányka o´´t szemelte ki s nem a barátját.

A leányka legfo´´ljebb 16-17 éves lehetett,Okczyl szerint igen csak kívánatos, csinos , bájos  arcú  s szemmelláthato´lag tetszett neki Okczyl ( s a barátja szerint akár még aznap éjjel minden megto´´rténhetett volna).

Nagyon ro´´vid volt a kapcsolat, de majdnem szeretkezés is lett volna, ha a lányok szobájára mennek ( azok talán félig – meddig hívták is o´´ket), de valahogyan mindketten egyu´´tt a barátjával “elbaszták” az u´´gyet, s végu´´l is nem mentek a szobákra, s csak másnap do´´bbentek rá , hogy se cím se további kapcsolat leheto´´ség.

Ekkor még nem sejthette ( s még sokáig ezek után sem do´´bbent rá, ) hogy ez volt az utolso´ kapcsolat (akarozát nem számítva) , mielo´´tt átesett volna az ôesemény horizonton” túlra, a magmagyarázhatatlan és abszurd kapcsolat nélku´´liség “fekete jukába”.

———————————–

Megjegyzés: Ezek után megkezdo´´do´´tt  (amire Okczyl csak sok év után do´´bbent rá, tudatosítva ezt) Okczyl abszolút leány s no´´ nélku´´li élete, mejre még sok-sok év után sem (2015-16) volt képes elfogadhato´ magyarázatot adni. Megj.befejezve.

—————————–

BB3/ Béla i(207)smét egy falusi kocsmában vacsorázik.

Odamegy ismét hozzá Gerill. de ezúttal egy másik férfi is :

E´n Valtes Vasltescu vagyok … U´´dvo´´zlo´´m mu´´vész úr.

Szerintem bo´´víteni kéne Gerill. tervét… fel kell robbantani a fo´´várost is, Budapestet  s lángba borítani az egész széles egy vidéket… adunk hozzá fegyvereket s embereket…!”

Béla:”… no de hát…?…mi ez…?”

————————-

 

TL3/ Tolstoj (224)egy szigorú szekta kolostorban, mej a pravoszláv egyház, valamint a cár által nincsen elismerve, so´´tt u´´ldo´´zve van.

Leo´:”O´ Istenem … itt végra meg találom o´´nno´´nmagamat…”

Oda megy a felekezet vezeto´´:” Testvér lépjél be ko´´zénk… hisz te gazdag vagy ismered a cárt… védhetsz és támogathatsz minket…”

Leo´ :” … ez nagyszeru´´ lenne testvér… ko´´ztetek végre megtaláltam az igazi Istenemet és az igazi családomat…”

Imádkozi , miko´´zben elsírja magát :

“Istenem, de jo´ itt nekem eme szent emberek ko´´zo´´tt”

—————————

Másnap, délelo´´tt.

Leo´ és Cˇertkov . (240)

mindaketten orsz muzsik ruhában feszítenek.

Cˇertkov:”… még radikállisabban ítéld el az egyházat…még radikálisabbasn támadd az arisztokráciát és a cárt… pusztúljanak mindnyájan…

E´ljen a forradalom!”

Leo´ :” … látod ez tetszik nekem … ezek a radikállis beszédek…

… tudod mi … írok egy regényt , amiben végleg kigúnyolom az egyházat…”

“Az bizony Leo´, forradalom kell ide, még pedig világforradalom, ahogyan az a német zsido´ megírta, …proletár világ forradalom… s itt az orosz honban pedig még muzsik forradalom is!”

s vadúl kezd egy muzsik táncot ropni… s ko´´zben forradalmi po´zokat vágni hozzá – szemmelláthato´lag részeg – miko´´zben Leo´ is csatlakozik hozzá.

Kintro´´l hallgato´dzik Zso´fia:

“Szentatyaúristen (s bzgo´n veti a kereszteket) … ez kész isten káromlás… ez a čertkov az o´´rdo´´g ku´´ldo´´tte… nkem véletlenu´´´l hívják čertkovnak…

… védj meg minket Atyánk…”

Miko´´zben hallatszik bentro´´l a tánc ének s kurjongatás.

Egyre duhajabba.

Miko´´zbena fo´´ldho´´z csapdossák az u´´vegeklet és a poharakat.

 

———————

Aznap délután.

Leo´(264) egy csu´´rben – vele van 4-5 , úgy 16 évs ko´´ru´´li jobbágy parasztlány, de az egyik szinte gyermeklánykának néz ki , lehet úgy 13

éves , de már testileg fejlett.

Leo´ u´´ldo´´zi a lányolat, azok viháncolva, de csábíto´´an  futnak el elo´´le , Leo´  elkapja az egyiket, keményen fogdosni kezdi, majd ledo´´nti a fo´´ldre , leszaggatja ro´´la a a blúzát fo´´lemeli a szoknyáját, mej alatt nincsen semmi, s vadúl kezd vele szeretkezni.

Ekkor a másik lány letépi a lányro´´l Leo´t s reálovagol, majd o´´t is letépi a harmadik leány.

Kintro´´l leselkedik Zso´fia s morog , buzgo´n kereszteket hányva:

S”zentatya úristen… ez kész Sodoma és Gomora… borzalom…!”

—————————

TY3/ Estefelé, az (272)elno´´k ismét otthon a Monticelli villában .

Az emberjogi kiáltványon dolgozik éppen,.

Bejo´´n (277)egy idegen férfi .

Thomasz :”Ki maga ?”

“E´n Walt-Waalt vagyok messzifo´´dro´´l, Délamerikábo´l.”

Thomasz:” …s mi járatban jo´´tt?”

Az idegen:” Elno´´k úr… nem hejes, hogy az általános emberjogokat akarja deklarálni…jobb lenne, ha csak amerika felso´´bbrendu´´ségét deklarálná…amerikának le kelll igáznia az egész világot… s mindenki mást rabszolgaságba kell do´´netenie…”

Thomas:”… de hiszen ez képtelenség… nem lehet az egész világon uralkodni… s mindenkinek alapveto´´ emberi jogai vannak az egész világon…”

Az idegen:” Elno´´k úr… amerika amúgy is meg fogja akarni valo´sítani a világ feletti uralkodást, irányítást, rendo´´ri vezetést… o´´n csak menjen ennek elejébe, s elo´´bb tegy meg azt… amerika így ero´´teljessebben fog uralkodni…”

Thomasz :”… no de hát…”

Az idegen.:… no persze ki kell hangsújoznia az új kiáltványában, hogy aki nem amerikai, az csakis rabszolga lehet, alárendelt senki…”

(Vége a PC-K-nak)

————————–

PC-L

Kitéro´´ magyarázat. OR10. elo´´tt:

Elo´´sszo´´r: (0)A férfi-no´´ társkapcsolatban  létezik egy elo´´-elo´´  fázis, pillanat, amikor valahogyan mindkét fél érzi, hogy a másik valahogyan szimpatikus neki (testileg, érzelmileg, stb.) s ez az elo´´ fázis beindítjas az elo´´ ismerkedést, flo´´rto´´lést, ami esetleg késo´´bb (ro´videssen) tarto´sabb kapcsolatba (randevúzásba ) torkolhat.

Másodszor eme fázisban sokszor a no´´ jelento´´sebb szerepet játszi, – látszo´llag passzívan – o´´ vállasztja ki azt a férfit, aki majd kivállasztja o´´t.

Harmadszor: Ezek az elo´´fázisok ( s késo´´bbi tarto´sabb kapcsolatok ) spontánok, természetessek, nem lehet o´´ket ero´´ltetni, ero´´szakossan elo´´idézni. Ezek csak úgy jo´´nnek – szinte rejtéjessen.

—————————

OR10./

Ezután , 1974 vége után – annak ellenére , hogy Okczyl már félaktív volt a lányok felé, lényegessen nagyobb o´´nbizalommal, s lényegében to´´bb, félig.meddig “sikeres” kapcsolattal a háta mo´´go´´tt ( amik egy jo´ részében éppen a hozzá ko´´zeledo´´ lányok jelentették a fo´´szerepet, azaz az úgynev. elo´´ fázisban )- nos ez a quasi sikeresebb, aktívabb kapcsolat teremto´´dési hejzet-rendszer egyszeriben csak  érthetetlen mo´don megszu´´nt, mintha rejtéjessen elvágtak volna egy fonalat.

Erre persze jo´val késo´´bb do´´bbent rá Okczyl, jo´ 35 – 40 év múlva.                   Azaz: Uto´lag  – 10 v. esetleg csak 30-40 év múltán – rádo´´bbent hogy :

nem léteztek az elo´´ fázisok… azaz nem volt senki sem… fu´´ggetlenu´´l atto´l, hogy Okczyl aktív, vagy passzív mo´don ko´´zeledett volna a másik nemhez (vagyis, hogy ha valaki finoman jelezte volna OPkczyl számára azt, hogy érdeklo´´djo´´n irántea akkor Okczyl azonnal kihasznáílta volna az alkalmat )

Ez az elo´´zo´´- relatíve “gazdag” (8 év alatt 26 kapcsolat, mejbo´´l legalább 7-8 igen aktív, azaz interaktív ) – ido´´szakhoz mérten ez a no´´i-lány kapcsolatok  teljes hiánya  annál inkább érthetetlen.

Nem a zeneszerzés miatt, mivel az csak-  s akkor is csak nagyon o´vatossan – 1979-82 után indúlt be , de igazándibo´l csak 85-87- ben.

(Addig fo´´ként egy átfogo´ zenelméleti munkán dolgozott, de nagyon sporadikussan, “vasárnapi” mo´don.)

Eleinte  (illetve azo´ta, amikor egyáltalán rádo´´bbent erre az anomáliára, úgy 1983 és 1999 ko´´zo´´tt) az ero´´teljessen elo´´rehalado´ kopaszodásával magyarázta a dolgot, de késo´´bb rájo´´tt, hogy ez nem magyarázat : Már 74-ben is kopasz olt, s sok kopasz (alacsony, ko´´vér , elállo´ fu´´lu´´, kikúvadt szemu´´,stb.) férfinak igen nagy sikerei vannak a no´´knél (mint példáúl Peter Pištyánek – kivel Okczylnak so ko´´zo´´s vonása volt,  – vagy továbbá példáúl Pablo Picasso, kivel hihetetlenu´´l sok azonos vonást fedezett fo´´l Okczyl: Elállo´ fu´´lek, kigúvadt szemek, alacsony, piknikus alkat, szinte átfúrván az illeto´´ beszélgeto´´ partnert – hasonlo´an pl. Mozarthoz, vagy Einsteinhez , vagy Napoleonhoz, Wagnerhez, Liszthez – ,továbbá  kopaszodás-o´´szu´´lés, gyors, szaggatott beszéd, amivel gyakran szinte az o´´ru´´letbe kergette Picasso férfi és no´´i társait, teljességgel kritikátlanúl elég gyakran 30-40 évvel ifjabb no´´i  kapcsolatokat keresvén – mindezek a túlfu´´to´´tt Jin (jing-jang) alkat cholerikus jellemvonásai).

——————-

Jo´val (9)késo´´bb, jo´val késo´´bb – úgy 2015-16 tájékán – pro´bált ku´´lo´´nféle elméleteket fabrikálni eme, 1974 utáni  no´´i kapcsolatbeli abszenciára, de egyik sem bizonyúlt elfogadhato´nak.

Példáúl: 1974-ig még természetes volt az, hogy 17-18 éves lányokat tartott as ko´´zeledésre aslkalmasaknak, míg 1974 után már ez túl nagy korku´´lo´´nbségnek bizonyúlhatott – nem Okczyl részéro´´l, hasnem a lányok részéro´´l, – egyx 17-18 éves lány számára egy (ha mégoj fiatalnak, kamasznak is kinézo´´ )32-33 éves férfi már “túl o´´reg”.

S ehez hozzájárúlt az a tény, hogy a másik nem – korban hozzá illo´´, azaz cc. 26-28 éves – képviselo´´inek részéro´´l nem jo´´hettek finoman búrkolt ajánlatok, mivel azok jo´ része, 95 % már foglalt volt ( házas, eljegyzett), s a maradék 5% viszont vagy igden passzív, férfiakto´l rettego´´ “vénlány” lehetett ( Okczyl második feleésge lehetett ijen) , vagy pedig objektíve igen visszatasszíto´, habár állíto´lag nincsen csúnya no´´.

——————-

Kitéro´k´: Az úgynev. “Ted Kaczynszky syndroma” terminus technikus jo´val késo´bb lesz magyarázva , mivel az ezen kifejezés tartalmához szu´´kséges tényeket, o´´sszefu´´ggéseket csak cc. 2007 – 2010 után fejtették ki az amerikai tudo´sok.

S ezern új jonnan feltárt  – Ted Kacsynszkybo´l leko´´vetkeztetett – o´´sszefu´´ggésekbo´´l alakította ki Okczyl a “ted Kacsynszky syndroma ” terminus technikust, mivel o´´ reá ku´´lo´´no´´ssen jellemzo´´ek azok a jegyek és életcyklus megnyilvánulások , amik jellemzo´´en kimerítik ezen elnevezés tartalmait , asmejeket jo´val késo´´bb, úgy 2010 után Okczyl o´´nmagára vonatkoztatva ojannyira jellemzo´´nek talált (akárcsak  Mozartra, Teslára, Einsteinre, s sajnos Hitlerre is)

———————-

Az 1974 után (17)beko´´vetkezo´ s a második házasságáig tarto ´, to´´bb, mint 10 éves no´´i ismeretség hiányt késo´´bb – jo´val késo´´bb, úgy 30 év múlva – a “Ted Kacsynszky syndromával” magyarázta, mivel ez nagyon sok mindent megmagyarázna:

Azaz megmagyarázná azt , hogy valo´jában miért tartották ojannyira  “szo´´rnyen naívnak”( korábban, 15 évesen s jo´val késo´´bb is , 29-30 évesen is s még késo´´bben is ), továbbá megmagyarázná  a késo´´n kezdett “testibb” kapcsolatok kezdetét (csaknem 24 évesen), valamint a sok fura ojan irányú megjegyzést , amik arra engedtek utalni, hogy teljességgel elképzelhetetlen az, hogy Okczyl (szinte valaha is ) lánnyal járjon , valamint , hogy van benne valami fura, visszataszíto´, gyermetegen groteszk vonás.

Csak hogy akkor miért alakúltak ki  a 23 és 29  éves kora ko´´zo´´tti szakaszában spontán, interaktív  kapcsolatok, sokszor határozottan   a lányok iniciállásaibo´l ??

Az a magyarázat, hogy miszerint :

28 évessen , 20 éves ku´´lso´´vel, 12-14 éves belso´´t kisugározva még tolerálták, 29 évesen ,21 éves ku´´lso´´vel, s mondjuík 13 15 éves belso´´t kisugározva már nem tolerálták – ez mero´´ képtelenség, hajánál fogva elo´´ráncigált magyarázkodás.

————————–

1976  július 8.

A Ny. városkában (25)egy arab ku´´lseju´´ illeto´´ (nyilvánvalo´an szupertitkus to´´bbszo´´ro´´s u´´gyno´´k) besurran a családapa (akikkel Okczyl 5-6 évvel azelo´´tt gaykran találkozott – azaz a szép kislányos családdal) irodájába , de mivel nincsen ott a családfo´´ (aki nyilvánvalo´an szintén egy to´´bbszo´´ro´´s ketto´´s u´´gyno´´k), letesz az asztalra egy borítékot, majd elsurran.

Kisvártatva bejo´´n az apa – addigra már szép ho´´lgyé cseperedett leánya, megnézi a borítékot, kinyxitja, s benne mindenféle diagrammák , egyenletek, fo´´ldgo´´mgrajzok, mindenféle vonalakkal, jelekkel.

Az elo´´bbi u´´gyno´´k kintro´´l figyel, mindent látva.

——————-

 

Az((a ko´´vetk. szo´´v. ero´´ss. megro´´v. = 49-80 u´´temek  ko´´zo´´tt)) elo´´bbiekkel kapcsolatban egy jellemzo´´ epizo´d:

Okczyl találkozott (cc. 1978-ban) egy geniállis heji psychiáterrel (aki sajnos nemsokára elhúnyt rákban) , s véletlenu´´l ráterelo´´do´´tt a szo´ Okczyl magánéletére.

A psychiáter el volt képedve, hogy mennyire kevés az eddigi szerelmi tapasztalata Okczylnak, s hogy immár negyedik éve nincsen semmi.

Okczylnak ez ekkor nem tu´´nt fo´´l ku´´lo´´no´´nek, meg is kérdezte:!

“Ojannyira ku´´lo´´no´´se ez?”

A psychiáter:!”… nagyon, hiszen o´´n teljessen egészséges, normális fiatal ember, jo´val to´´bb szerelmi és sexuállis tapasztalatot és kapcsolatot kellett volna átélnie, s fo´´leg az elmúlt 4 év alatt, hiszen most éli a legjobb éveit az élettársszerzést , házaságko´´tést illeto´´leg.

Majd a legko´´zelebb ezt részletessen megtárgyaljuk, kielemezzu´´k.”

De erre már sajnos nem keru´´lt sohasem sor.

————————-

Megjegyzés : A 11 éves kiesést valo´jában akár 40 éves kiesésnek, abszenciánask is leehetne nevezni, mert az Akrozáwal ko´´to´´tt házaság egy nemzetko´´zi társkereso´´ program révén valo´súlt meg.

(Persze az akrozával valo´ ro´´vid házasság 2-3 éve alatt Okczyl úgy érezte, hogy mintha Akroza barátno´´inek – úgy. cc. 26 és 40 é v ko´´zo´´tti korban lévo´´eknek – szimpatikus és úgymond “tetszo´´” férfi lenne. Persze ezek mind magassan értelmiségi, s kissé vénkisasszonyos “singli” típusú magányos no´´k voltak, két no´´ kivételével, akik férjezettek voltak.)

—————————-

 

A – mondjuk – 11 éves kiesés azért is fura, mert::

Egyfelo´´l akkor már Okczyl (Akirewának ko´´szo´´nheto´´en) szinte “normállis” o´´ntudtot, és  aktivitást érzett – s a magányos életmo´d ellenére készen ált bármijen, számára vonzo´ kapcsolat felvételére, (de éppen ezek nem jo´´ttek, nem voltak  , a leheto´´ségek teljes abszenciája volt jellemzo´´).

Vagyis a korábbi korszakában , az akkori  no´´kho´´z valo´ sokkal úgymond “maflább” viszonyulása ellenére voltak kapcsolatai , ( azaz  habár  ijenek, meg ojnok, de voltak!!!) , késo´´bb viszont nem.

——————-

Kitéro´´:Mint már mondtuk, ezen abszencia létére s abszencia rejtéjes megmagyarázhatatlansságára csak részben 1984-ben do´´bbent rá (ezért jelentkezett a társkereso´´ programban valo´ részvételen) , de isten igazábo´l csak 2014-15-ben kezdte mindezt felfogni és teljességgel, szinte “karmikus”, “végzetes” mo´don megmagyarázhatatlannak mino´´síteni.

—————————

Másfelo´´l ezen évek voltak éppen azok – amelett, hogy a “Ted Kaczynszky syndroma” végig teljességében “érvényesu´´lt, tombolt”  .- amikor a férfiak családot alapítanak.

(Mondogatták is ezt Okczylnak sokan, rokonok, munkatársak, so´´tt még az egyetemi diáklányok is.:”miért  nem keresel, találsz magadnak élettársat, mire vársz még?”)

Harmadrészt ekkor még nem komponált.

Negyedrészt ekkor sokat mozgott emberek ko´´zo´´tt,) rengeteg diáklány, fesztiválok, rendezvények, vonat, busz, más városok, stb. ) , amikor a legto´´bb férfi no´´i ismeretségekre tesz szert, sokszor a házasságon belu´´li kalandként, kiruccanásként , s Okczylnak egyxáltalán nem voltak “szent” elvei, igenis kihasználta volna as házasságon belu´´li félre lépések leheto´´ségeit is – ha lettek volna ijenek, azaz lett volna házasság. .

———————-

Megjegyzés: Ha pl. 2015-bo´´l vissza tudott volna térni 1975 és 85 ko´´zo´´tti ido´´szakába, akkor a késo´´bbi eszével, énjével, még nagyobb o´´nbizalmával, s aktivitásával, s valamint azon tudatával hogy nem lehet engedni szabadjára ezen 11 éves kiesést, – akkor valo´színu´´leg (lehetséges, vagy még sem?) másként alakúlt volna (talán?) mindez.

————————-

Megjegyzés:Okczyl édesapja is a két v.háború ko´´zo´´tti ido´´szakban szintén nagyon késo´´n lelt rá tarto´s, szereto´´i no´´i társkapcsolatra, de azután viszont (szinte élete végéig ) rendszeressen voltak ij kapcsolatai, – a házassága alatt is, mivel Okczyl anyjának is rendszeressen voltak férfi szereto´´i – s a 1983-as vállás után is.So´´tt ezekután az édesapjának to´´bb, mint 70 évessen két szereto´´je is volt, amejek úgy jo´val 35 -37 évvel voltak fiatalabbak

————————–

Az akkor még Okczyl számára nem ismert s nem tudatosított “Ted Kasczynszy syndroma” alátámasztásaként egy to´´rténet :

Náluk vendégeskedett 1975-ben, egy néprajzi gyu´´jto´´ és karvezeto´´, akivel

Okczyl néprajzi kutatásokon vett részt.

Utána egyu´´tt auto´ztak az egyetemi városba, ahol Okczyl oktatott.

Az úton megkérdezte o´´t a barát-néprajzkutato´, hogy nem zavarja -e az a tény, hogy 29 éves kora ellenére úgy bánnak vele, mint egy kisgyerekkel.

Okczyl nem nagyon értette a kérdést, mivel nagyon régo´ta ugyanúgy bánnak vele. So´´tt megjegyezte, hogy Okczyl édesapja (akinek a gyermekkori értelmi fejlo´´dés 99P%-át ko´´szo´´nheti!) néha még ijenkor is – ha du´´hbe gurul – megtveri. A barát teljessen meg volt do´´bbenve.

E´vtizedek múlva, – amikor már tudott , tudatosodott benne a “Ted KP. S.” léte, azaz az  o´´rá ojannyira jellemzo´´ mikéntje – ekkor do´´bbent rá, hogy ez is a “Ted K.S.” megnyilvánulása volt, vagyis hogy valo´jában nem a gyerekként valo´ kezelés a fura, hanem az, hogy ezt Okczyl (Ted Kacsynszky) természetesnek veszi, azaz hogy maga is gyermeknek érzi magát a lelke méjén as szu´´leival szemben..

—————————

 

Akkortájt is, de fo´´leg késo´´bb, gyakran érezte azt, hogy aszinkronban van a korral, a miben él, – úgy a saját életkorára értelmezve, de fo´´leg az adott o´´ssztársadalmi- to´´rténelmi  korszakot tekintve.

Persze nem úgy, hogy konzervatív elmaradott mo´don, korántsem így, – so´´tt!!!- gyakran (s fo´´leg 1983-to´l kezdve, de méginkább 200 – 2013 után) úgy érezte, hogy jo´val to´´bb rokon vonás van az akkori (1983-beli, 2015-beli) fiatalokkal, tinédzserekkel, mint a saját kortársaival ( akiket agastyánokként, menthetetlenu´´l elmaradott kispolgárokként érzékelt ). De példáúl úgy 1968 – 72 tájékán viszont reménytelenu´´l elmaradott kispolgárként , a 20. század elejébo´´l ittmaradt o´´sko´´vu´´letként érzékelték o´´tt a korosztájbéliek.

—————————

2014-15 után egyre gyakrabban érezte magát úgy, mint a 80-90 éves Faust, aki lelkileg , s fiziolo´giailag is ojan, mint egy kamasz, csakhogy a tu´´ko´´rbo´´l visszanézo´´ arc egy o´´reg ember arcát mutatta néki = teljes aszinkron paradoxona !!!

————————

Meg kell itt míég egy ku´´lo´´no´´ és érthetetlen, mondhatno´k “rejtéjes ” vonást:

Cc. az Akirewával létrejo´´tt kapcsolat (szinte eme kapcsolat végéig beleszámítva) Okczyl édesanyja – mivel a szu´´lei úgymond addig is és még sokáig gyermekként kezelték – igen konzervatívan, “o´´regessen”, divatja múltan o´´lto´´ztette. Okczylt.

Nos az Akirewa kapcsolat révén, eme kapcsolat hatásaként (részben már a “szakítás” után), Okczyl tudatossan kezdett igen divatossan o´´lto´´zko´´dni (szinte már a túlzás határát súrolva).

Egy ideig ezt pozitíven is akceptálta (legalábbis úgy nézett ki,hogyígy van  )a potenciállis leány ko´´zo´´sség.

Kitéro´´: Volt egy psychiáter ismero´´se (aki késo´´bb meghibbant, fo´´lvitte az iroda o´´sszes bútorát a psychiátria padlására), aki ezido´´tájt (cc,1974-75-ben)azt mondta neki : Azelo´´tt igen gyermeteges volt, de ku´´lso´´leg o´´regers, most ez az ellentétjére változott meg – most ku´´lso´´leg fiatalos, kamaszos, viszont belso´´leg jo´val felno´´ttesebb.

Kitéro´´ befejezve.

Visszatérve : egy kis ido´´ múlva ( 1 – 2 év ) to´´bben ( fo´´leg úgymond jo´indulatú  fiatal leányok) szo´ltak neki, hogy ez a divatos, fiatalos o´´lto´´zék igen nevetséges, s hogy ez az általános vélemény, csak nem akarnak neki szo´llni.

S hogy éppen az a kínos és nevetséges, hogy látszo´lag jo´l áll nkeki ez a divatos ku´´lso´´, amiben látszo´llag jo´l néz ki.

Ez eléggé érthetetlen, abszurd és paradox volt Okczyl számára.

Ezzel párhuzamossan volt Okczylnál egy másik o´´lto´´zko´´dési jelleg, amit fo´´ként u´´nnepibb alkalmakra vett fo´´l, s amire (de fo´´leg csak a to´´le egy nemzedékkel ido´´sebb felno´´ttek ) azt mondogatták, hogy úgy néz ki, mint egy orosz hierceg, mintha az orosz klasszikusokbo´l lépett volna elo´´.

Nos egy kis ido´´ múlva erre is ugyanezt mondták, hogy  valo´ban úgy néz ki, mint egy Tolsztoj ho´´s, s nagyon jo´l néz ki, de éppen ez a kínos és nevetséges (ezt fo´´leg fiatal lányok mondták neki), s hogy ez az általánso vélemíény (a fiatal lányok ko´´zo´´tt).

Mimdenesetre felhagyott ezzel a divatos , valamint elegáns o´´lto´´zko´´déssel – s lasssacskán ismét beszu´´rku´´lt.

Cc. 6-7 év múlva szo´ltak neki, hogy szo´´rnyu´´ ez az o´´lto´´zko´´dés , kell ellenke valamit tenni.

Ekkor az ismero´´sei (akik szo´´ltak neki), valamint az édesasnyja révén ero´´teljessen megváltozott (cc.1980 -82 tájékán) az o´´lto´´zko´´dése.

Egy kissé ismét az orosz klasszikusok irányába.

Egy ideig igen dícsérték ezt a ku´´lso´´t, de amuikor Akro´zával mlegismerkedett, o´´ azt mondta, hogy ez szo´´rnyu´´, s éppen az a rossz, hogy mijen jo´l néz ki ezzel a “Dostojevskyj ” regény beli ku´´lso´´vel.

Akroza áto´´lto´´ztette, s eleinte nagyon dícsérte valamint az Akroza barátno´´i is.
De két év múlva azt állította, hogy ez szo´´rnyu´´.

Ojkczyl felvetette, hogy hiszen”Te akartad eme o´´lto´´zéket s korábban nagyon is dícsérted,?””

Akroza:” Igen, de mot minden úgy áll rajatad, mint a fogason állana.”

Rezu´´mé: Fo´´lmeru´´l a kérdés, hogy nem-e Okczyl polyszeméjiségu´´ mikéntje játszik itt szerepet, valamint az a tény, hogy nem tud egy bizonyos szeméjiség állapothoz (hasonlo´an To´´rleshez és Ulrichhoz ) azonosúlni?!?

—————————

 

1976 júl. 8.: A Ny. (81)városkában a titokban somfordállo´ u´´gyno´´ko´´t hirtelen ko´´ru´´lveszi két u´´gyno´´k.:

“Hova tetted?”

Megnézik a zsebében lévo´´ filmfelvételt, s látják , hogy hovA tette a borítékot s , hogy a lány is kinyitotta azt.

“Most véged”.

Szíven lo´´vik , s bedobják egy aknába, s befedik.

De az u´´gyno´´k még él, s hasllja, hogy a másik két u´´gyno´´k valaskinek telefonál anglúl:

“Ott van, s a lánya is látta”

A másik vonal végén:

“El kell takarítani  az apát és a lányát is.”

Ekkor az aknában lévo´´ u´´gyno´´k kilo´´ a másik két u´´gyno´´kre, s azok bezuhannak az aknába.

A haldoklo´ u´´gyno´´k , szintén angolúl:

“Már haldoklom, as két u´´gyno´´k halott, de telefonáltak… te is és a lányod is életveszéjben vagytok … eltakaríto´t ku´´ldenek… elo´´zd meg o´´tet… valo´színu´´leg Ata xxx lesz az…likvidáld o´´t… s a lányod tu´´ntesd el…a megrendelo´´k nem fogják tudni – a túl komplikált konspirácio´k miatt – hogy Ata xxx teljesített, vagy sem, él – e , vagy nem…”

———————–

(Int.3)

LT4/ E´ppen (105)Cˇertkovval beszélget Leo, magyarézván , hogy hogy, hogyan robbantsák ki a forradalmat.

Ekkor belép egy idegen férfi :

Zdrástvujte Taváriši! Já Valtič, Valtinovič, Valltonovskyj !

Revolučnyj Taváriš!

E´n azt ajánlom o´´no´´knek, hogy szervezzenek egy nagy forradalmi hedsereget – ebben nagyon sokat segíthetek o´´no´´knek – amej o´´ssz orosz forradalmat robbantani ki, mego´´lné a cárt s a fattyúival egyetemben, majd o´´szorosz anarchista rendszert vezetne be , majd eme rendszert el kell terjeszteni egész Euro´pában majd az egész világon.E´ljen az o´śszvilági anarchista, mindent lerombolo´ rendszer, – nevezzu´´k el Xem-Dem rendszernek!”

Cˇertkov lelkessen kiabáll :”Charašo´!-Charašo´! ”

Leo´: ” … ne ez talán még sem…”

Az idegen – Tolstojhoz:

“(129)Gro´ňf úr!E´n ojan fiatal lányokat szerezhetek o´´nnek – egésszen fiatalokat 13-14 éveseket, amikro´´l nem is álmodhat…

… gondolja meg…”

Leo(137)´:”… no de … ez…?…Nem és nem!””

Az idegen távozo´ban:”… gondolja meg… Cˇertkov már átgondolta!”

——————

(

AE2/ 1933 eleje. (147)Ero´´so´´dik a náci terrorban az Einstein diszkreditállásának hulláma.

Albert telefonáll:

” Nem nem Leo´ , muszáj mennem Amerikába… itten már nincsen semmi értelme a maradásnak…”

Ekkor belép egy fura alak. :

” U´´dvo´´zlo´´m Albert úr!

Walstondorf von Wahltonsberger vagyok… szintén elméleti fyzikus.”

Albert :”…nos mi járatban van?”

“O´ méjen tisztelt Einstein úr… azért jo´´ttem, hogy as nemzeti szocialista eszmék és vezetés nevében tegyek egy o´riási ajánlatot…”

Albert :”…no de hiszen azok engemet kiátkoznak…”

Az idegen : O´ ez csak a felszín… o´´k nagyon is jo´l tudják, hogy a készu´´lo´´ – s ebben semmi kétségeink ne legyenek – világháborúban, ha megakarják nyerni s megakarják valo´sítani a harmadik birodalom világuralmát, akkor ezt csakis abszolút tudományos technikai fo´´lénnyel tehetik csak meg…”

Albert:”… de hát én inkább csak elméleti egyenleteket írok…”

Az idegen :”Ez igaz is meg nem …ezek az egyenletek is segíthetik a nádi fo´´lényt, példáúl az atomhasadásos, láncreakcio´n alapúlo´ bomba megalkotását, vagy a Leo´ által is leírt fúzio´s bomba…

… de nem erro´´l van szo´…

… o´´n redndkívu´´li tisztelo´´je Nikola Teslának…nos… valami to´´le átkeru´´lt a nácikhoz… s az o´´ – , fo´´leg még csak elméleti eredményeit, de amiken már részben gyakorlatilag is dolgozott , – pro´bálják nagyon, de nagyon titokban megvalo´sítani. …     … fo´´leg a már betervezett “Foo.Fighter”, azaz antigravitácio´s és anti nehézségi ereju´´  repu´´lo´´ szerkezetekro´´l van szo´… továbbá az úgynev., s már tervezett “harang ” projektumro´l, valamint a Sro´´der-Stanc féle anihilácio´s fegyverro´´l, amit állíto´lag Tesla már kipro´bált 1908 jiúnius 30-án s az úgynev. “tunguzkai esemény ” néven vált elterjedté….

… nos mindezeket a technolo´giákat, mejek – s ebben o´´n bizonyára egyetért -az o´´n  hathato´s segítsége nélku´´l képtelenek lesznek a nácik megvalo´sítani , hiszen a Heisenberg még csak az atomhasadásos bomba ko´´zeli megvalo´sításának a leheto´´ségében sem bízik,legkorábban 100 év múlva véli megvalo´síthato´vá, …

…egyedu´´l csak a túl szerény Diebner lenne képes az atombomba ko´´zeli megvalo´sítására, , aki állíto´lag már a hidegfúzio´s leheto´´ség elméletén is dolgozik….

… professzor úr titokban dolgozna, Heisenberg és Diebner, meg még sok kívállo´ náci tudo´ssal egyu´´tt…

… nos mi a válasza Einstein úr?”

Albert:” hogy én a nácikkal… soha…!”

Az idegen:” de eme egyu´´tmu´´ko´´désnek sok humánus, o´´sszcivilizácio´s eredmény áldása is lehetne … megvalo´súlhatna a szabad, ingyen energia, amin Tesla dolgozott… a dro´t nélku´´li végtelen energia , kép és hang átviteli világhállo´zat…természetessen csakis a felso´´bbrendu´´ fajok számára…”

Albert:”… hogy  ezek után a náci feljebbvalo´ság uralná az egész világot…?.. soha… hiszen már Scho´´nberg is eltávozott az USA-ba…”

Az idegen:”…de állíto´lag benne szlovák cigány vér is van egynegyed, vagy egynyolcad mennyiségben…pershze némi német vér is…”

Albert:”” a válaszom az, hogy :NEM”

Az idegen:” …szerintem még meggondolja Einstein úr… talán akkor méjebben megérthetné a kvantum fyzika furcsaságait és rejtéjeit, a két réses-ido´´ visszafelé hatású kísérletet, a titokzatos részecske o´´sszefono´dást,  a tuneling efektust és még sok minden egyebeket, amik ellen oj gyerekessen makascs mo´don ágál …s továbbá megvalo´síthatná  végre a nagy egyseítést, a négy ero´´ egységes világ-isteni elméletét, amire ojasnnyira vágyakozik… gondolja meg még Einstein úr!”

Eltávozik.

—————-

 

1976 júl 9 délután.

Az L. C. u´´gyno´´k apa egy titkos határmenti hejen várakozik, távcso´´ves puskával.

Meglát egy alakot :

“Na tehát te vagy az Ata xxx”

Célba veszi lelo´´vi, majd leo´´nti valamivel, minekután a holttest gyorsan széjjel fojik as talajoon… semmivé vállva.

——————

(Megjegyzés: az itt kezdo´´do´´ ro´´vei szakasz nem szerepel a megzenésítésben, valamint a video vált. sem, mivel az elo´´zo´´ekben már realizálva volt)

———————

OR11/

 

Okczyl az egyetemen 1980- ig oktatott (bonyolúlt intrikákkal finoman “eltanácsolták”), majd nem egész 2 évig az egyik, nagyobb városi konziban tanított (ahonnan talán mégfinomabban “tanácsolták” el).

1982-to´ a szu´´lo´´városa meletti kisvárosi zeneiskolában tanított, számtalan, s nagyon sikeres újfajta oktatási mo´dszerekkel.

———————-

1976 júl 9. Egy leányx internátusbo´´l – cc. 10 ora után – vidáman mosojogva kimegy egy utazo´ táskával as kezében egy szép fiatal leány Okcsyl valaha ismerte a sétákro´l).

Megáll mellette egy auto´, benne néhány arab ku´´lseju´´ férfi – akiket a leány futo´lag ismert az apja munkája révén – to´´rt szlováksággal:

“Kisasszony… kérem száljon be …”

“Mi van… mi to´´rtént ?”

“Az élete van veszéjben… az apja intézkedett így , o´´ most máshol van …

…Higyen neku´´nk… azonnal cselekednu´´nk kell… mlajd az auto´ban mindent megmagyarázunk…”

A leány kelletlenu´´l beszál – mire az egyik megragadja s betuszkoljas. A leány felsikolt.

Elindúlnak.

“Kisasszony, sajnos kellemetlen híreink vannak.

Valamit véletlenu´´l átott a minap,  amit nem volt szabad látnia… s amiro´´l valo´színu´´leg azt sem tudta, hogy mi az…s emiastt az igen hatalmasak idegesek lettek s cselekedésre szánták el magukat… de ne féljen  ezért az édesapja meg fogja o´´nt menteni ….az eltakaríto´t, akit  o´´k ku´´ldtek , hála igen ko´´zvetett, áttételes  mo´don , az édespajas éppen néhány o´rája o´´t takarította el.

De o´´nnek el kell tu´´nnie, azaz új identitással, teljessen más hejen kell ezúttal élnie..hogy a megrendelo´´k azt hihessék , hogy o´´n már halott…”

“Micsoda?”

“Sajnos a családját nem láthatja to´´bbé, ku´´lo´´nben a megrendelo´´k – s akik, hogye el, a leghatalmasabbak ko´´zé tartoznak a világon – likvidálják az egész családját… s még sok mindenki mást, akikkel esetleg az elmúlt 2 nap alatt kapcsolatba léphetett… higye el… hogy mindenre képesek… ”

“Na de hát?”

“M ajd az édesapja kreáll egy holttestet…S igy a megrendelo´´k  nem fogják tudni, hogy az eltakaríto´ teljesített-e , vagy sem, s hogy o´´ is el lett-e takarítva, vagy sem… teljes bizonytalanságban lesznek…”

(Vége a PC L-nek.)

———————————

Mint mondtuk 1982-ben Okczyl – 10 év távollét után – imét a szu´´lo´´városához ko´´zeli városkában kezdett tanítani.

Az ezt megelo´´zo´´ két és fél évben nagyon lassan, de nagyon lassan elkezdegetett végre – jo´ 9 – 10 év kiesés után – komponálgatni.

Az ezt megelo´´zo´´ években gyakran úgy érezte, hogy már sahasem fog komponálni, mint már említettu´´k, az egész kiesésé ojan volt, mint amikor eg parányi láng szinte már végérvényessen kaludt  – de egyszerre csak észrevesszu´´k , hogy mégis csak ég, mint egy allig-allig láthato´ parányi mécses, ami jelzi, hogy talán mégis csak  valaha lesz zeneszerzés.

Kb. 1979 szeptemberéto´´l lehetne datálni a komponállás kezdetét, azért használtam a “lehetne  datálni” szo´ o´´sszetételt, mivel eleinte csak a régebben készu´´lo´´ kiegészíto´´ zongora iskolát pro´´bálta kompletizálni, befejezni.

S ro´´vedessen (okto´ber ) egyes darabocskák már o´´nállo´ zongora darabokká vedlettek, majd decemberben elkezdett két, nagyobb szabású zongora darabon (Stockhausen és Kurtág hatása nyomán ) dogozni (amit ugyan januárban abbahagyott, , de 20 év múlva befejezte- jellemzo´´en Okczylra nézve ,aki sokszor sok évre tervez munkákat, s elo´´bb-uto´bb realizálja is o´´ket.)

S cc. 1-2 év múlva (1981) elkezdett dolgozni – “mintha” – a késo´´bbi nagyszabású koncepteken. Azért lakalmaztam a “Mintha” kifejezést , mert eleinte  – a késo´´bb nagyszabásúvá vedlett koncepcio´k – ekkor még csak kissé hosszabb (négykezes, vagy kétzongorás) zongoradaraboknak lettek koncipálva.

1982-re viszont már egyre inkább kezdett nyilvánvlo´bbá válni, hogy az eleinte csak zongora daraboknak tervezett mu´´vek ekkor már nagyobb szabású zenekari darabokká kezdenek terebéjesedni, so´´tt segyre inkább már szinte zenekari cyklusokká tervezo´´dni.

———————————-

Ezen években fojtato´dott a no´´i, lányok irínti ismerkedési elo´´-elo´´ szituácio´k abszolút ( s akéso´´bbiekbo´´l nézve – rejtéjes és érthetetlen ) hiánya.

Ezt persze annak idején sem érzékelte, s nem tudatosította masgában , mivel az ijesmit  az ember fo´´ként csak uto´lag kezd érzékeni, tudatosítani, – sokszor évtizedek múlva.

Egyedu´´l csak annyiban tért el más korabeli férfito´l, hogy – nagyon valo´színu´´leg a “Ted Kaczynszky syndro´ma” miatt – nem érzett akkortájt  ero´´teljes és fojtogato´ vágyat a tarto´s no´´i kapcsolat , házasság, s fo´´ként a gyermek-család alapítás iránt (habár a gyermekeket már legalább 16 – 17 é ves kora o´ta szenvedéjessen szerette,  – mondhatno´k pozitív értelemben pedofil volt – so´´tt, már 10 1-2 éves korában is azok voltak a legboldogabb álmai, amikor – pl. háborús szituácio´ miatt, – árván maradt 2 – 3 , kissebb, 3-6 éves gyermekre rátalált, tudván hogy most o´´ fog ro´luk gondoskodni, hazavivén o´´ket, ápolván o´´ket).

S már 10 -12 , 16-17 éves kora o´ta igen ero´´s volt benne az úgynev. “o´´dipusi ” komplexus, vagyis hogy fo´´ként a gyermekek alatt kislányokat értett.

———————-

1982 tájékán to´´bben – szinte Okczyl  tudta nélku´´l , segíto´´ szándékkal – pro´báltak valamijen társat szerezni neki (a zeneiskolai igazgato´ no´´je ,s  az édesapja barátno´´je,szereto´´je, aki csaknem 35 – 37 évvel volt fiatalabb az édesapjáto´l).

Mindezekro´´l csak hetekel, ho´napok múltán szerzett tudomást, s csakis félig – meddig, ko´ňźvetve.-

Megtudta, hogy  állíto´lag a megkérdezett lányok, no´´k rendre-mo´dra visszautasították az ajánlatokat, so´´tt az egyik azt mondta, hogy “Isten ments, hiszen az egy o´´ru´´lt, mivel minden munkanapon siet a munkhejére  elvivo´´   buszra, s mindég egy nagy táskával (az embernek o´´nykénytelenuí´´l is a 15 éves korabeli internátus igazgato´ által mondottak jutnak eszébe .” az egymással szembe jo´´vo´´ Okczyl kigúvadt szemeivel”)

———————-

(Megjegyzés : a megzenésítés csak innen fojtato´dik, valamint a video változat is.)

———————-

(PC-M)

1984-re (0)viszont egyre ero´´sebb lett a nyomás :”te már sohasem akarsz megno´´su´´lni, családot- gyermeket alapítani?”

Okczyl  valo´jában tulajdonképpen csak ekkor do´´bbent rá, hogy immár 10-11 év múlt el lýány, no´´i kapcsolat nélku´´l.

S ekkor ajánlották néki a nagyon szerio´zus ismerkedo´´. ku´´lfo´´ldi német programot.

Jelentkezett, de csak negyedszerre jo´´tt létre a gép által kivállasztott potenciállis társ (név, cím, stb.)  – Akroza Kácamhewits – nevu´´. to´´le 15 évvel fiatalabb leányka.

Megjegyzés:  Annak idején Akireva 9 évvel volt fiatalabb Okczylto´´l).

Az elso´´ találkozás sokot okozott Okczylnak (csalo´dást ), mivel Akroza csak akkor nézett ki szépen, Okczyl számára is nagyon vonzo´an, so´´tt “kislányossan”, amikor teljessen feloldo´dtak benne a gátlások,.

De az elso´´ benyomást (valo´színu´´leg) mindketten (o´´nkénytelenu´´l is) elrontották, s így Okczyl számára az elso´´este Akroza egy “karo´t nyelt” vénkisaszonyos no´´ benyomását keltette . Szerencsére ez másnapra oldo´dott, s Okczyl észrevette, hogy mvalo´jában mennyire is szép és kedves leány Akroza.

Ami viszont mindég vonzotta, az Akroza gyermekien, tu´´ndéri, kislányxos hangja (ami még a telefonoba is u´´díto´´en átsugárzott)

De sajnos ez a “vénkisasszonyos-karo´t nyelt ” jelleg mindúntalanúl visszatért, mihejst Akroza sok minden rosszat tudatosított , ami befojásolta az adigi tudatát :

A szu´´lei rossz házassága, Okczyl anyjának csapodár jellege,s az ezáltali kis Okczyl elhanyagolása, a kis város szo´´rnyu´´ nyárspolgári jellege – hiszen Akroza legszívessebben Angliában, vagy Kanadában akart volna lakni, neki még a fo´´város is provinciállis volt.

Ijenkor szántszándékkasl visszataszíto´an o´´lto´´zko´´do´´tt, mintegy munkaruhákaban , mondván, hogy az angliai, amerikai,kanadai intelektuállis egyetemista fiatalok is így o´´lto´´zko´´dnek ( ami igaz is volt )- vagyis némileg visszatért az a konfliktus, ami Akreva és Okczylra volt jellemzo´´ a feleség o´´lto´´zko´´dését illeto´´leg.

A probléma az volt, hogy míg Okczyl no´´ies elképzelését az anyja 50-es évek elejei o´´lto´´zko´´dése alakította ki, s mivel  Akro´za éppen Okczyl anyjára volt allergiás, azaz az ijen jellegu´´ o´´lto´´zko´´dés  leginkább irritálta o´´t. .

Visszatérve: Okczyl és Akroze kezdtek találkozni, – vagyis egymáshoz utazni – (Akroza a fo´´városban lakott) ro´´videssen kideru´´lt, hogy Akroza valo´ban még szu´´z, so´´t – a szu´´lei nagyon rossz házassága miatt – házasság és sex fo´biája van.

(A programba csak azért jelentkezett, mivel nagyon akart gyereket.)

(9)Okczyl nagyon lassan- de nagyon lassan s o´vatossan kezdte feloldani Akireva gátlásait- úgy hogy az elso´ cso´kokra úgy fél év múlva, háromnegyed év múlva keru´´lt sor.

Az elso´´ ko´´lcso´´no´´s  maszturbállásokra meg cc. egy év múlva, szinte már az esku´´vo´´ után.

Az elso´´ igazi ko´´zo´´su´´lésre viszont csak cc. 2 – 3 ho´nappal az eku´´vo´´ után.

Erre késo´´bb igen bu´´szke lett Okczyl, hogy mennyxire finoman tapintatos és mkegérto´´en psycholo´gikus volt ezen ido´´szakban  – akárcsak egy nagyon tapasztalt “Kasanova” – Akirevával kapcsolatban.

Kb. egy újjabb év múlva már a sexuállis kapcsolat is és fo´´leg az érzelmi viszony (legalábbis Okczyl részéro´´l), rendbe jo´´tt, so´´tt csodállatos szintet ért el.

Persze a gyermek áldás nem jo´´hetett meg , mivel Akro´za éppen az ovulácio´ alatt ismét napokig síro´ , kétségbeesett hangulatba esett ., mondván ” ebben a szo´´rnyu´´ primitív és kispolgári városban kell élenem”.

Megjegyzés: hiszen a két év alatt o´´sszesen csak cc. 33 szor volt szeretkezés.

Feltételezheto´´en tudat alatt félt, hogy az esetleg jo´´vendo´´ gyermek miatt itt kell végleg ragadnia (Megjegyz.: Okczylnak akkoriban semmi eséje sem volt arra, hogy a fo´´városban állást szerezzen).

——————-

Sajnos,(17) – 1988 márciusa végén – amikor a kapcsolat már – úgy nézett ki – tarto´s és ko´´lcso´´no´´ssen szereto´´vé vállik, akkor a munkábo´l hazajo´´vet Akrozát fúria viselkedésu´´nek találta (felhánytorgatta, hogy ebben a szo´´rnyu´´ városban kell élnie, egy “picsa anya ” által elrontott fiúval ) , s ez a viselkedése napokon át tartott , s ez végleg mindent elrontott.

Még néhány évig találkoztak  – a vállás után is – , Akroza járt – leutazott néhány napra – rendet tartani a nagy családi házban, so´´tt sok tátrai túra sorozaton is részt vettek. De már csak fo´´leg mint jo´ barátok.

Néha már-már úgy nézett ki, hogy talán mégis csak rendbe jo´´n a kapcsolat, de végu´´l is végleg megszu´´ntek találkozni .

Ez ido´´ alatt, s utána is, ismét nagyon sokan unszolták Okczylt ( az unokatestvér családja, az akkor még élo´´ szu´´lei s az édesanyja férje, stb.) , hogy meg kéne újra no´´su´´lnie, de ijenkor Okczyl ismét rádo´´bbent, hogy az az ijen tarto´s kapcsolatokhoz elengedhetetlenu´´l szu´´kséges elo´´-elo´´ kapcsolatok teljességgel abszentálo´dnak. “No de kivel?… hiszen nem ismerek senkit?”

 

————————————-

 

1976 8.19.

Egy titkos fo´´ldalatti bázis:

Bejo´´n (26)az egyik ágens:

“Nem találjuk az egyik eltakaríto´t , azt ak az LC eltakarítására volt kiku´´ldve . “Meddig Várjunk július 9 után?- hiszen soksz or csak néhány hét múlva jelentkeznek csak?… nagy valo´színu´´séggel az apja meg fogja menteni… ”

Identitás csere?”

“Az bihony”

“de ez easetben is Az apa nem fog beszélni… hiszen o´´n is tudja…akkor az egész rendszer o´´sszeomolhatna… a lánya jelentett csak problémát…”

Egy harmadik u´´gyno´´k: ” ”

“Hiszen éppen az apa ténykedése okozhatna   gyanút… majd bizonyára kreállni fog eguy holttestet … s csak ojan fog állani a rendelkezésére aki állíto´lag már hetek o´´ta volt a vízben  ázott s ráadáíúl bizonyára már ido´´sebb, legalább 35-40 éves. lesz.. ..csakis ezt teheti hacsak nem akarja ” el takarítani a saját lányát ”

“hát ez bizoyn baj lehet ”

“persze a lányto´l már nem fog semmi sem kisszivárogni… as rossz holttest… valamint a gyilkos hiánya okozhat bajt…

… azaz a hamis hulla mesét nem fogja az oficiállis ko´´zeg bevenni… s ha nem is lesz gyilkos… akkor elo´´bb- uto´bb  eljutnak  odá, ahová nem akarjuk , s sem az apa nem szeretné ezt…”

“állíto´lag el fog vállani, ne hogy a felesége okozzon bajt a magánnyomozásaival…de hát az az idio´ta hogy tehette le az asztalra azt a borítékot…”

“állíto´lag akkor nem kellett volna senkinek sem otthon lenk

nie…”

“nincs más megoldás … alkalmazzuk a még kísérleti fázisban lévo´´ quantumesemépnyhasadást…”

 

————————

9dream C/

A (50)dokto – boho´c sipka van rajta s a beszéde ko´´zben is ido´´nként fura, bizar grimaszokat vágva :”Nagy a baj… sajnos… nagy …nagy-nagy-nagy-nyag

…már nem csak Spartakust akarják megko´ŕnyékezni a to´´rténelem rossz irányba terelés céljábo´l, hanem Yefersont, Tolstojt, Wágnert, Barto´kot, s ki tudja, hogy kit még…még-még-még-még?!”

Sándor :” Barto´kot is…?”

A doktor:”… igen mert to´´rtént vele valami kellemetlen, ahol nekem kellett annak idején ko´´zbeavatkoznom… tévedésbo´´l egy o´´ru´´lt román gerilla Barto´kot  gerills vezérnek hitte, s ezt pro´bálta a terrorista társaival is elhitetni… én az utolso´ pillanatban  léptem ko´´zbe-be-be,meeee…

… de nem ez a baj… ez már meg lett oldva… most egy walton faji múltba látogato´ sokkal nagyobb tetre akarja o´´t, o´´klet rávenni, teljes kárpátmedencei anarchista kháoszt elo´´idézvén-vén-vén-vén…

…pedig Barto´´knak nagy a szerepe a késo´´bbiek fojamán is …”

Sándor :”Hiszen ezt tudjuk…”

A doktor:”Nem csak erro´´l van szo´´, a ko´´zeljo´´vo´´benj az o´´ o´´szkárpát medencei, o´´ssz hungáriai egyesíto´´ jellegének emléke  nagy szerepet fog játszani a késo´´bbi nagy euro´pai és világ egyesítési fojamatban, sok egyéniség munkájában, ko´´ztu´´k pl. Okczylasz Retepkyevycs  zeneszerzo´´ és filozo´fus-íro´  munkásságában is…”

Sándor és John :”Hát az meg ki …soha sem hallottunk ro´la…?”

continuation of episode C…..